WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


โปรแรมเวียดนาม 1-11 ธันวาคม2556
vps1992
จาก SAK
อาทิตย์ที่ , 13/10/2556
เวลา : 12:42

อ่านแล้ว = 769 ครั้ง
แจ้งตรวจสอบกระทู้ แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       Thailand – Cambodia – South Vietnam – South Laos
อรัญประเทศ-นครวัด-พนมเปญ-โฮจิมินส์ - มุยเน่ – ดาลัด -คอนตุม -ปากเซ – ช่องเม็ก-อุบลฯ


วันที่1 กรุงเทพฯ- อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียบ (นครวัด) 400 กม.
07.00 น. ออกเดินทางสู่ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ (ชายแดนไทย กัมพูชา) ระยะทางประมาณ 270 กม.ใช้เวลาเดิน
ประมาณ3 ชั่วโมง แบบอิสระ
10.30 น. นัดพบทีมงานที่รออยู่บริเวณด่านชายแดน เตรียมนำคณะผ่านด่าน
10.45 น. ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง ผ่านด่านบ้านคลองลึกไทยและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาที่ด่านปอยเปต ท่านจะ
พบแหล่งคาสิโนร่วมสิบแห่งไว้บริการนักท่องเที่ยว
12.00 น. หลังจากผ่านด่านแวะรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ที่คาสิโน บริเวณชายแดน ระหว่างที่ท่านรับประทานอาหารจะ
ทำพิธีการตรวจรถของเจ้าหน้าที่กัมพูชาไปพร้อมกัน หลังรับประทานอาหารท่านเสร็จท่านสามารถเข้าไปเสี่ยงดวง หรือ
เดินชมในคาสิโนได้
13.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม. สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกรังเรียบสลับ
หลุมบ่อ บางช่วง ตอนนี้มีโครงการทำถนนลาดยางโดยบริษัทคนไทยคาดว่าปลายปีหน้าจะแล้วเสร็จ เส้นทางนี้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ถนนจะผ่านที่ราบลุ่มและจะมีการทำนาสองข้างถนน และระหว่างทางผ่าน
ท่านจะสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรตามชนบทอย่างแท้จริง
17.00 น. นำท่านชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งส่งออกปลาน้ำจืดเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของ
โลก หลักจากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิถีชาวประมงริมทะเลสาป และชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนเป็นแพจนกลายเป็นชุมชนเล็กๆ
โดยมีโบถส์,โรงเรียน,และปั้มน้ำมันจะมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.
18.30 น. เดินทางย้อนกลับประมาณ 15 กม.ถึงเมืองเสียมเรียบข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2 นครวัด – นครธม – ตาพรม –บายน - บันทายศรี
06.00 น. ตื่นนอนปลุกท่านทางโทรศัพท์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทหินสีชมพูที่มีความงดงามมาก ระยะทางประมาณ 35 กม.สภาพถนนเป็นถนนลาดยางแคบ “
ปราสาทบันทายศรี “ ได้รับฉายาว่าเป็นรัตนชาติมีความละเอียดอ่อนของการแกะสลักอย่างอ่อนช้อยมาก ตัวปราสาทจะทำมา
จากหินทรายสีชมพู เป็นปราสาทที่ไม่ใหญ่โตแต่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องมาเที่ยวชม ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1ชั่วโมง
11.00 น.ออกเดินทางย้อนกลับทางเดิม เพื่อเข้าไปชมปราสาทในเมืองนครธม เพื่อเที่ยวชมปราสาทตาพรมเป็นปราสาทที่ไม่ได้รับการ
บูรณะเพราะด้วยสภาพที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ ต้นสปงขึ้นคลุมปราสาท รากไม้ใหญ่โตมากทำให้ดูสวยแปลกตาและดู
ลึกลับ เคยเป็นฉากในหนังเรื่อง ทูมไรเดอร์ มาแล้ว ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1 ชม.
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
13.50 น. พาท่านชมหมู่ปราสาทบายน ซึ่งมีรูปพระโพธิสัตว์ 4 หน้า ที่แกะสลักด้วยหินสวยงามมากใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1 ชั่วโมง
15.30 น. พาท่านชมมหาปิรามิดแห่งเอเชีย นครวัด – นครธม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อ
มวลมนุษย์ ที่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน เจ้าครองนครของขอมในอดีต ชมภาพแกะสลักด้วยหินตามผนังสวยงาม
อิริยาบถต่าง ๆ ที่งดงาม ตามฝาผนังและกำแพงตลอดแนวจะมีการแกะสลักเรื่องในวรรณคดีต่างๆและเรื่องการสู้รบในอดีต
ปรากฏอยู่ ปราสาทนครวัดมีความยิ่งใหญ่มากกำแพงรอบนอกมีความยาวประมาณ 5-6 กม.คูน้ำกว้าง 200 เมตร ลองนึกดูว่า
ในสมัยก่อนร่วมพันปีที่แล้วมีความสามารถนำหินมาจากแหล่งตัดที่ไกลออกไปกว่า50-60กิโลเมตร มาสร้างปราสาทได้
ยิ่งใหญ่เพียงนี้ ถ้าเป็นในปัจจุบันยังยากเลย
17.45 น. ถ้าท่านยังมีแรงเหลือ เรานำท่านขึ้นเนินเขา เพื่อชมพระอาทิตย์ที่พนมบาเค็งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนครวัดเท่าไร เพื่อดูพระอาทิตย์
ลับขอบฟ้า ที่ปลายสระน้ำที่ใช้แรงงานคนขุดเพื่อระบายน้ำและเก็บกักน้ำเพื่อนำมาใช้ ทมีความกว้างใหญ่ ยาว 8 กม. กว้าง 4
กม. และอีกด้านหนึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของนครวัดจากมุมสูงไดทั้งหมด
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำพักที่เดิม

วันที่3 เสียบเรียบ– พนมเปญ (320 กม.)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางด้วยลาดยางเกือบตลอดเส้นทางอาจจะมีบางช่วงที่มีการซ่อมบำรุง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
12.30 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ชมวัดคู่วังคือวัดพระแก้วสักการะ
พระเจดีย์เงิน (Silver Pagoda) จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่า
ของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายน เมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบา
สักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อ
กรุงพนมเปญ นำท่านชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ท่านจะได้
พบกับสถาปัตยกรรม ในยุคโคโรเนียล ที่ยังคงหลงเหลือความงดงามให้เห็นมากมายในกรุงพนมเปญ
18.00 น. เข้าพักโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่4 พนมเปญ – นครโฮจิมินน์ (250 กม.)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางสู่ชายแดนม็อกบาย ซึ่งเป็นชายแดนของเขมรและเวียดนามระยะทางประมาณ 165 กม.เป็นถนนลาดยางใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.เราต้องลงเรือเฟอรี่ข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองนักเฮือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่คาสิโนชายแดนกัมพูชา
13.00 น. ผ่านขั้นตอนการข้ามแดนของทั้ง2ประเทศ หลังจากนั้นยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนาม มุ่งหน้าสู่อุโมงค์กูจีในอดีตชาว
เวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมีชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และยังใช้
เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึง กองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร มีขนาดพอดีตัว ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกงนอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย หลังขึ้นจากอุโมงค์
เดินทางต่อนำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม “โฮจิมินท์ซิตี้” เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศลปรากฎให้เห็นอยู่มากมายด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือนที่ตกแต่งด้วสไตล์โคโลเนียล ยังคงตระหว่างอวดความงดงามแก่สายตาผู้มาเยือน
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 3 ดาวและรับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่5 เที่ยวนครโฮจิมินน์
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสเพื่อเที่ยวชมเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจอยู่ในตัวนครโฮจิมินห์ ได้แก่
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์
- ชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี และห้องต่างๆ ภายในทำเนียบ นอกจากนั้นยังพบกับความแปลกมหัศจรรย์ของ
ทำเนียบแห่งนี้ คือ มีห้องใต้ดินซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการรบ และเป็นสถานที่หลบภัยในสมัยสงครามอีกด้วย
- ชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทอดัม ที่สร้างขึ้นตามสไตล์ของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้
เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และ ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอยู่
- เที่ยวชม ไปรษณีย์กลาง ของนครโฮจิมินห์ ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความเก่าแก่นับร้อยปี ซึ่ง
นักท่องเที่ยวนิยมส่งไปรษณียบัตรถึงตัวเองเพื่อเป็นที่ระลึก
- ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในสมัยสงครามและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในสมัยนั้นหลังจากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้ง ที่ “ตลาดเบนถัน” ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ ให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอ
เสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
21.00 น. เข้าพักที่เดิม

วันที่6 โฮจิมินห์ – ทะเลทรายมุ่ยเน่ 200 ก.ม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. คาราวานออกเดินทางตามถนนหมายเลข1 สู่เมืองชายทะเลเมืองมุ่ยเน่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยวชมเนินทรายสีแดง โดยการเดินเที่ยวชมปีนขึ้นไปเดินเล่นดูความกว้างสุดลูกหูลูกตา ความกว้างประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร เป็นเนินทรายเพียวๆ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น จะมีก็อยู่รายรอบล้อมบริเวณนี้เท่านั้น เด็กชาวเวียตนามตัวน้อยเล่นสไลด์ไถตัวลงมาจากเนินสูงอย่างสนุกสนาน หากมีอูฐ เดินผ่านมาคงเหมือนอยู่แถวตะวันออกกลาง
ค่ำ พักโรงแรมระดับ 3 ดาวและรับประทานอาหารค่ำ

วันที่7 มุ่ยเน่ - ดาลัท - หุบเขาแห่งความรัก 190 ก.ม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วขับรถต่อนำท่านสู่หุบเขาแห่งความรัก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย นำท่านไปชมพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ต่อด้วยหุบเขาแห่งความฝัน สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได๋เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ และชม แกลลอรี่สำหรับผู้ที่รักและสนใจในศิลปะ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัทซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม นำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเตวียนลาม วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1993แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร กลับที่พักโรงแรม 3 ดาว

วันที่8 มุ่ยเน่ - นาตรัง 240 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองนาตรังหรือญ่าจาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยวชมวัด เจดีย์ และตลาด หรือท่านสามารถเดินเล่นชายหาด
ค่ำ รับประทานอาหาร เข้าพักโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่9 นาตรัง – กันตุม 390 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองกันตุม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชม.
เที่ยง รับประทานอาหารระหว่างทาง
16.00 น. เข้าพักโรงแรมระดับ 3 ดาว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่10 กันตูม – อัตตะปือ – ปากเซ 350 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางเดินทางสู่ชายแดนเวียดนามและลาวใต้ที่ด่านโบอี หลังผ่านด่านเดินทางต่อสู่เมืองอัตตาปือ
เที่ยง รับประทานอาหารระหว่างทาง
16.00 น. เดินทางถึงปากเซพร้อมเข้าพักโรงแรม 3 ดาว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

วันที่11 ปากเซ – ช่องเม็ก ประเทศไทย 45 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางเดินทางสู่ชายแดนลาว-ไทย
09.00 น.เดินทางข้ามด่านช่องเม็กเข้าสู่ จ.อุบลฯ สิ้นสุดการบริการ ทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************
website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net  facebook.com/WeekendHobby     วันจันทร์,20 พฤศจิกายน 2560 (Online 965 คน)