ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555
 (9/4/2556)

คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่นที่ 4 เลขประจำตัว 205 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2511 เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เดินทางไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาคลินิก จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ อีกจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ สหรัฐอเมริกา

ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารในคณะแพทยศาสตร์มาโดยตลอด โดย เป็นหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 วาระ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก 1 วาระ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 1 วาระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานทางวิชาการเป็นหนังสือ 2 เรื่อง บทความทางวิชาการ 12 เรื่อง ผลงานวิจัย 91 เรื่อง ผลงานวิจัยได้รับอ้างอิงในวารสารนานาชาติ 1031 ครั้ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสนใจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างสม่ำเสมอตลอดมา จึงทำให้ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้รับเกียรติบัตร และรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่นอีกหลายองค์กร อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเป็นวิทยากร ของการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 10 ปี รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2540 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553

นับได้ว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการ ยกย่องให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ นายพิทูร พุ่มหิรัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

นายพิทูร พุ่มหิรัญ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่นที่ 4 เลขประจำตัว 153 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก หน้าที่ราชการครั้งหลังสุด เป็นนักบริหาร ระดับ 11 ตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร(และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการรัฐสภาอีกตำแหน่งหนึ่ง) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ปี พ.ศ. 2546 (และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปีพ.ศ.๒๕๔๔)

ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับผิดชอบงานบริหารของสภาผู้แทนราษฎรมาตลอดอายุราชการ (รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๕๐ และในด้านต่างประเทศได้รับเลือกจากสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก ให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ด้วย) นอกจากนั้น ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2550 เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2548-2550 และ (ยังเป็นกรรมการต่าง ๆ อีกมาก) อาทิ กรรมการรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2549, 2550 และ 2552 กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ

นับได้ว่า นายพิทูร พุ่มหิรัญ เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับ รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2498 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขประจำตัว 598 ต่อมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เดินทางไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่ง จากมหาวิทยาลัย PURDUE ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2538

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 7 สมัย, เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวง มหาวิทยาลัย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, และตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 6, รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการบริหารสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF), รองประธานสหพันธ์เทนนิสเอเชีย (ATF), ประธานที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานที่ปรึกษาสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานที่ปรึกษาสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ฯลฯ

นับได้ว่า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป.

คำประกาศเกียรติคุณ นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

นายประสาน อิงคนันท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เลขประจำตัว 4849 จบ ม.3 รุ่น 22 และม.6 รุ่น 5 หลังจากสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ต่อมาได้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขา Interactive Multimedia, London College of Communication University of The Arts, London

ตลอดระยะเวลาของการทำงาน นายประสาน อิงคนันท์ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์ เริ่มการทำงานจากเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 ต่อมาเป็นครีเอทีฟและผู้เขียนบท เป็นโปรดิวเซอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้บรรยาย และอื่นๆ อีกหลายรายการ อาทิ รายการภูมิ-ปัญญาไทย รายการโลกสีน้ำเงิน บริษัทพาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ หลังจากนั้น มาเริ่มงานที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการคนค้นฅน แผ่นดินไท กบนอกกะลา กระบี่มือหนึ่ง และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา ในปัจจุบัน

นับได้ว่า นายประสาน อิงคนันท์ เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป