มารู้จักกับชมรม
 (5/1/2549)


Jeep Unity Club

คำขวัญประจำชมรม " จริงใจ สามัคคี ร่วมสรรค์สร้างสิ่งดีงามเพื่อสมาชิก "
email : webmaster@WeekendHobby.Com คุณนินจาฯ TEL/LINE : 0818328610

โลโก้ชมรม


สติกเกอร์สำหรับสมาชิกติดรถ


ที่มาของชมรม Jeep Unity Club
ต้นปี 2544 ชมรม Jeep Unity Club เริ่มต้นมาจากสมาชิกที่ใช้รถ Jeep ซึ่งเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในกลุ่ม weekendhobby.com/offroad เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ใช้รถ Jeep โดยเริ่มต้นมีกันประมาณ 10 คันและตั้งเป็นกลุ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆเช่น การซ่อมบำรุงรักษารถ หาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น ต่อมาไม่นานได้มีสมาชิกเข้ามาพบกลุ่มเราบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวปบอร์ด และขอร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจที่จะใช้ชื่อ "ชมรม" นำหน้า แทนคำว่า"กลุ่ม" เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และชมรมยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต มาร่วมกัน เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ Jeep ทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ท่านที่เคยใช้ Jeep หรือ ท่านที่สนใจในเรื่อง Jeep เข้ามารวมกัน และมีแนวคิดในทางเดียวกัน

โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯดังต่อๆไปนี้
คณะผู้ก่อตั้งชมรม Jeep Unity Club (พ.ย. 2544)
JUC # 1. คุณศิริชัย เปรมปรีศิลป์ (โกกุย)
JUC # 2. คุณนพรัตน์ เตชะปรีชาวงศ์ (นพ)
JUC # 3. คุณสรวุฒิ งามคำพร้อม (นายหนอน)
JUC # 7. คุณรุ่งชัย จันทสิงห์ (นินจาฯ)
JUC # 9. คุณพงษ์ธร พุทธรักษา (ปลัดดำ)
JUC # 11. คุณปรีชา พันธุ์กิริยา (โต รัดดา)
JUC # 12. คุณมนตรี แทนไกรศร (MT)
JUC #13. คุณทินกร สุขทรัพย์ศรี (MOP)

คำว่า Unity หมายความว่า
ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจที่มีให้กันและกัน

จุดมุ่งหมายของชมรม
ชมรมต้องการรวบรวม สมาชิก Jeep ทั่วประเทศ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและในระหว่างการใช้ Jeep ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถจะด้วยเหลือได้ รวมทั้งการช่วยกันด้านข้อมูลการซ่อมบำรุง เป็นต้น
จุดประสงค์ของชมรม
1. เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ใช้รถ Jeep เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมในด้านต่างๆ และเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ Jeep จัดหาอะไหล่ซ่อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส และความสามารถที่จะร่วมได้ เป็นต้น
2. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ขับขี่ offroad ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวด้วยรถ Jeep ในแบบแค้มป์คาร์ แบบครอบครัว และแบบออฟโรด
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ Jeep มีโอกาสฝึกฝนการใช้รถอย่างปลอดภัย และ ฝึกทักษะการขับขี่ในเส้นทาง offroad ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบำรุงรักษารถด้วยตนเอง
5. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ในการใช้ Jeep ทั้งการใช้งานทั่วไปและในการท่องเที่ยวออฟโรดเป็นต้น
6. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่าย ซ่อม ทำหรือตกแต่งรถ Jeep ที่ยอบรับในด้านราคาและคุณภาพ
7. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเช่น อาสาพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆตามความเหมาะสมของรถ
8. กิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์ที่กระทำด้วยใจรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการค้าหรือหากำไรใดๆทั้งสิ้นจากสมาชิก
9. ชมรมไม่มีจุดประสงค์แสวงหารายได้ กำไรจาก องค์กรใดๆ เพื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่หากค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของที่ได้รับมาจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมชมรม เพื่อสมาชิกชมรมทุกๆคน และเพื่อกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น
10. ชมรมจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกชมรม และเป็นมิตรต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายรถ Jeep ตลอดจนผู้จำหน่ายอะไหล่ Jeep
โครงสร้างของชมรม
ชมรมไม่ต้องการให้มีประธาน เนื่องจากสมาชิกชมรมมาจากการรวบรวมสมาชิกที่ใช้ Jeep ที่มีแนวคิดเดียวกัน ไม่ได้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นชมรมจะยังคงไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้น โดยมีผู้ร่วมเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเท่านั้นซึ่งจะมีโครงสร้างดังนี้
1. ผู้ประสานงานชมรมฯ
1. ผู้ประสานงานชมรมฯ
นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์ webmaster@WeekendHobby.Com
2. ผู้สนันสนุนและร่วมงานกิจกรรมชมรม/เสนอแนะ
1. สมาชิกชมรมทั้งหมด
2. ผู้ให้การสนับสนุนชมรม
3. คณะกรรมการบริหารชมรม Jeep Unity Club

3. คณะกรรมการบริหารชมรม Jeep Unity Club
ลำดับที่ ชื่อบน WEB ชื่อ-สกุล email email
1 โกกุย ศิริชัย เปรมปรีดิ์สิน gogui@weekendhobby.com
2 นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์ webmaster@WeekendHobby.Com
3 ลุงวิศิฐ วิศิษฐ์ ธรรมธนาคร
4 Sahara3933&XJ9065 ดร.ประยูร โตสงวน
5 SUPPERMOP ทินกร สุขทรัพย์ศรี jeep_mopp@hotmail.com
6 JEEP4206 มาณพ พูลสมบูรณ์ผล manob@bafs.co.th
7 ศฐา ศฐา วงศ์รัฐธนา satha1956@hotmail.com
8 เอ๋ ออริจินอล นเรศ สกลสุทธิพงศ์ onlynarest@yahoo.com
9 กวาง กรินทร์ สุวัธนวนิช karintra@hotmail.com
10 K6 III สมนึก ยุติธรรม Ysomnuck@yahoo.com
11 ชัย หมากกระจาย ศิริชัย พรมขำ chai@ThailandOffroad.Com
12 ชาติก็องแก๊ง อนุชาติ สุดใจ
13 คนเล่นแสง ศักดา เพ็ชรพะวงศ์ jim2143@hotmail.com
14 ไม่แหลม อรรถกร อิทธิรัตนะโกมล attakorn@laemchabang.co.th
15 Tonsak โศภณ ใจกล้า ton-xj@hotmail.com
16 เงาะร่มเกล้า มหิศร สันตจิตร ngor2497@gmail.com
17 Dit BatMan เกดิษฐ์ อ่อนชุม kadit@aat.co.th
18 Loft60 วัฒนา สบายยิ่ง loft60@gmail.com
19 ไข่ดาว อภิชาต ปัทมารัตน์ kaidow1966@hotmail.com
20 หมูน้อย กิตติ เราซื่อตรง moo_mufc@yahoo.com
21 คน03(รัน) จรัญ วรศรี r3jrw@yahoo.com , jarun.w@Egat.or.th
22 อินเดียดำ น.อ.จรินทร์ พูลพิพัฒน์ jarinp@hotmail.com
23 EcuOriginalJeep เอนก ผุดผ่อง member1963@hotmail.com
24 เป้าwj อาภรณ์ วิทยาพิภพสกุล arporn59@gmail.com
25 dr.sak218 พงษ์ศักดิ์ พรหมพูล Phongsakp@hotmail.com
26 สีหมอก เจนวิทย์ ธเนศานนท์ semork@hotmail.com
27 ตี๋ พ.ต.ท.โสภณ แสงประทุม tee_smart@thaimail.com
28 kukkuk275 พ.ต.ท.สมพร เก่งธีระพัฒน์ cop2k@thaimail.com
29 Danny สุชาติ ตราชู suchatra@hotmail.com
30 หนึ่ง ห้าวแป็ก ต่อศักดิ์ แซ่ตัง tu_tai_kosum@hotmail.com
31 หมูผอม ชาญวิชญ์ ภู่ทอง chanwit_se@hotmail.com
32 Noo Dee สุวิภา ยุทธิวัฒน์ suwipha@hotmail.com
33 เอ..หมากกระจาย จิรวัชร์ ชัยประภา sirawat_steelwork@hotmail.com
34 ปุ้ย หมากกระจาย เติมเกียรติ พ่วงสุวรรณ PUI1771@YAHOO.COM
35 โต้ง หมากระจาย อรุณ ลามาลี naiarun@hotmail.com
36 พงษ์ กำแพง สมพงษ์ ชื่นใจชน sompong.chu@egat.co.th
37 หมอกดำ พิชัย เชี่ยวสาริกิจ p_ch_m@hotmail.com
38 TUK JUC ชัยวัฒน์ ชายเกตุ chaiwatc@hotmail.com
39 ต้อง วีระพันธ์ เรืองสวัสดิ์ anunai@yahoo.com
40 อ้อ หมากกระจาย พิศุทธิ์ จันทร์คำ sales@ptw-valveclub.com
41 ยู่หนี่ วิไล หาวนพันธ์ vilai@ctxtower.com
42 ป๋าเจี๊ยบ วันเฉลิม ศรีสวัสดิ์ papa.Jeab@hotmail.com
43 จอย หวานเจี๊ยบ สุวัฒน์ อารีวนิช joy-juc@hotmail.com
44 อ๋อย KR เศรษฐวรรณ สุวรรณแพง
45 ต้นมะลิ นายสุเนตร ห้วยใหญ่ notice_sun@yahoo.co.th

กิจกรรมของชมรม
1. สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาง Internet ผ่านทาง WEB SITE : http://www.weekendhobby.com/ หรือ www.jeepunityclub.com
2. สมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถโทรสอบถามและรับข่าวสารทางจดหมาย และแผ่นพับได้
3. การเข้าร่วมทริปต่างๆซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสมของเวลา และสถานที่นั้นๆ
4. จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ตามสถานที่และเวลาที่เห็นสมควรตามเสียงส่วนใหญ่สมาชิก
ระเบียบปฏิบัติของชมรม
1. ความเป็นสมาชิกได้แก่สมาชิกที่ใช้รถ Jeep หรือมีความรู้เรื่อง Jeep ตลอดจนท่านที่กำลังมองหารถ Jeep หรือเคยใช้ Jeep
2. ชมรมไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ใช้ Jeep เท่านั้น ยังเปิดกว้างสำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ Jeep เพื่อการมี Jeep ไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งท่านสมาชิกที่เคยมี หรือ ใช้ Jeep เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคแลกเปลี่ยนกันในชมรม
3. ชมรมจะไม่มุ่งหวังผลกำไร จากการจัดกิจกรรมของชมรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร, ค่าเตรียมการ, เสื้อ ,สติกเกอร์ หรือ อื่นๆจะถูกเรียกเก็บตามต้นทุนจริงจากสมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับสิ่งของนั้นๆ เท่านั้น
4 ถ้ามีรายได้อันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของชมรม เช่นการสนับสนุนจากผู้สนใจและร่วมส่งเสริม จะถูกนำมาใช้มาเป็นทุน ในการจัดหาอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของชมรม หรือ สนับสนุนด้านการกุศล ในนามชมรม
5 รายรับ หรือรายจ่าย ที่เกิดขึ้นทุกรายการ จะถูกบันทึก พร้อมใบรับ-จ่ายเงิน เพื่อการตรวจสอบโดยสมาชิกได้ ตลอดเวลา และจะทำการเปิดเผยต่อสมาชิกในวันประชุม และผ่าน Web Board ของชมรม ที่ www.weekendhobby.com/jeep หรือ www.jeepunityclub.com
6 ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างภายในชมรม การตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ จะถือเป็นอันสิ้นสุด
7. ชมรมจะเก็บรายชื่อ และรายละเอียดของสมาชิก ไว้ในทะเบียน รายชื่อ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือลดลงของสมาชิกจะถูกแจ้งให้รับข้อมูลทุกคนตามวาระอันสมควร
8. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและระเบียบข้างต้นสามารถกระทำได้ ในการประชุมสมาชิกชมรม หรือ หากเป็นเรื่องเร่งด่วน คณะผู้ประสานงานสามารถลงความเห็นตัดสินใจได้เลย
9. ชมรมไม่มีข้อจำกัด หรือ ผูกมัดกับสมาชิก ที่จะไปสังกัดกับชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Jeep และชมรมยังเปิดกว้าง ในการเป็น พันธมิตรที่ดี กับชมรมอื่นที่ใช้ หรือ ไม่ใช้ Jeep ก็ตาม
10. ชมรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง กิจกรรมการกุศลนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมชมรม ตามโอกาสที่ เหมาะสมต่อไป ซึ่งสมาชิกสามารถ ทราบข่าวสารผ่าน WEB BOARD ชมรม
11. ชมรมไม่จำกัดไม่ผูกมัด สมาชิกว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของชมรม ซึ่งจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกตลอดไป เว้นแต่สมาชิก ได้นำชื่อชมรมไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ นำชื่อชมรมไปใช้ในทางที่เสียหาย สมาชิกท่านนั้น จะถูกให้ออกจากสมาชิก หลังจากได้รับการไต่สวนแล้ว
12. ชมรมจะยังคงรับสมาชิกต่อไป และไม่มีการเก็บค่าสมัครสมาชิก ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี สมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ ทั้งผ่านอินเตอร์เน็ตและมีผู้แนะนำมา จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก คณะผู้ประสานงานชมรมก่อน จึงจะตอบรับการเป็นสมาชิก
13. หากต้องการจัดกิจกรรมใดๆภายใต้ชื่อชมรม หรือ การใช้ชมรมเข้าร่วมกับองค์กร หรือ ชมรมอื่นๆ จะต้องมีสมาชิก เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 7 คัน หรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
14. สิทธิพิเศษ ต่างๆ ที่ชมรมได้รับมอบมาจากท่านที่ให้การสนับสนุนชมรม จะถูกนำมาเปิดเผย และจัดสรรคืนสู่สมาชิก ในรูปแบบต่างๆ เช่นส่วนลด ของที่ระลึกในบางโอกาส และบริจาคให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นต้น
15.สมาชิกยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในด้านการใช้รถ Jeep ในยามฉุกเฉิน ตามความสามารถ และโอกาสที่จะ กระทำได้ หากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกชมรม

@@@ ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรม @@@
1. การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งชมรมจะจัดตั้งคณะกรรมเพื่อจัดกิจกรรมเป็นครั้งๆไป และจะสรุป รายรับ รายจ่าย งานผลสำเร็จ ปัญหา ชี้แจงต่อคณะกรรมการชมรม
2. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการกุศล ในรูปแบบทางการ คณะกรรมการผู้จัดงาน อาจจะหมายถึงสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งหรือกลุ่มใดๆกลุ่มหนึ่ง สามารถจัดได้ โดยแจ้งความประสงค์ให้กรรมการชมรมรับทราบและโพสกิจกรรมในหน้าเวบบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อนสมาชิก
3. การจัดกิจกรรมการกุศล ในรูปแบบ การขอรับบริจาคสิ่งของ หรือ เงินสนับสนุนกิจกรรม คณะกรรมการผู้จัด สามารถตั้งกระทู้ในเวบบอร์ดได้เลยและแจ้งให้ คณะกรรมการชมรมรับทราบ กรณีคณะผู้จัดกิจกรรมได้รับเงินบริจาคมากกว่าความจำเป็น และความเหมาะสม คณะกรรมการจัดงานนั้นๆ สามารถลงความเห็นใช้บางส่วน และเหลือบางส่วนไว้ เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆในวันข้างหน้าได้ และรายงานทริปและกิจกรรมบนเวบบร์ด ส่วนเรื่องรายงายรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือเพื่อทำกิจกรรมต่อไปให้รายงานให้คณะกรรมากรชมรมรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกผู้บริจาคเงินสนับสนุนรับทราบ ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
4. ข้อคิดเห็นจากข้อ 4. หากเป็นไปได้ คณะกรรมการจัดกิจกรรม ควรจะประเมินรายจ่ายและเป้าหมายเงินบริจาคในกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้แบ่งปันน้ำใจกันได้ทั่วถึงและจบไปในงานนั้นๆ

Jeep Unity Club
27 มกราคม 2545

ก่อนจะสมัครสมาชิกอ่านตรงนี้ก่อนครับ Click

สมัครสมาชิก JeepUnityClub คลิ๊กที่นี่

 

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,21 กรกฎาคม 2562 (Online 1359 คน)