กิจกกรมครบรอบ 5 ปี Jeep Day 2007
 (13/3/2550)


Jeep Day 2007 เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี Jeep Unity Club
จบลงด้วยความประทับใจและความสุขของชาว Jeep Unity Club ตามที่เรารอคอยมากว่า 5 ปีที่เราจะจัดสักครั้งหนึ่ง
ความเป็นมาของชมรม
ที่มาของชมรม Jeep Unity Club ต้นปี 2544 ชมรม Jeep Unity Club เริ่มต้นมาจากสมาชิกที่ใช้รถ Jeep ซึ่งเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในกลุ่ม weekendhobby.com/offroad เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ใช้รถ Jeep โดยเริ่มต้นมีกันประมาณ 10 คันและตั้งเป็นกลุ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆเช่น การซ่อมบำรุงรักษารถ หาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น ต่อมาไม่นานได้มีสมาชิกเข้ามาพบกลุ่มเราบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวปบอร์ด และขอร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจที่จะใช้ชื่อ "ชมรม" นำหน้า แทนคำว่า"กลุ่ม" เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และชมรมยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต มาร่วมกัน เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ Jeep ทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ท่านที่เคยใช้ Jeep หรือ ท่านที่สนใจในเรื่อง Jeep เข้ามารวมกัน และมีแนวคิดในทางเดียวกัน


จุดมุ่งหมายของชมรม
ชมรมต้องการรวบรวม สมาชิก Jeep ทั่วประเทศ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและในระหว่างการใช้ Jeep ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถจะด้วยเหลือได้ รวมทั้งการช่วยกันด้านข้อมูลการซ่อมบำรุง เป็นต้น


จุดประสงค์ของชมรม
1. เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ใช้รถ Jeep เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมในด้านต่างๆ และเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ Jeep จัดหาอะไหล่ซ่อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส และความสามารถที่จะร่วมได้ เป็นต้น
2. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ขับขี่ offroad ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวด้วยรถ Jeep ในแบบแค้มป์คาร์ แบบครอบครัว และแบบออฟโรด
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ Jeep มีโอกาสฝึกฝนการใช้รถอย่างปลอดภัย และ ฝึกทักษะการขับขี่ในเส้นทาง offroad ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบำรุงรักษารถด้วยตนเอง
5. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ในการใช้ Jeep ทั้งการใช้งานทั่วไปและในการท่องเที่ยวออฟโรดเป็นต้น
6. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่าย ซ่อม ทำหรือตกแต่งรถ Jeep ที่ยอบรับในด้านราคาและคุณภาพ
7. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเช่น อาสาพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆตามความเหมาะสมของรถ
8. กิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์ที่กระทำด้วยใจรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการค้าหรือหากำไรใดๆทั้งสิ้นจากสมาชิก
9. ชมรมไม่มีจุดประสงค์แสวงหารายได้ กำไรจาก องค์กรใดๆ เพื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่หากค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของที่ได้รับมาจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมชมรม เพื่อสมาชิกชมรมทุกๆคน และเพื่อกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น
10. ชมรมจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกชมรม และเป็นมิตรต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายรถ Jeep ตลอดจนผู้จำหน่ายอะไหล่ Jeep


โครงสร้างของชมรม
ชมรมไม่ต้องการให้มีประธาน เนื่องจากสมาชิกชมรมมาจากการรวบรวมสมาชิกที่ใช้ Jeep ที่มีแนวคิดเดียวกัน ไม่ได้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นชมรมจะยังคงไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้น โดยมีผู้ประสานงานในแต่ละด้าน และคณะกรรมการร่วมเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเท่านั้น

ปัจจุบัน
ชมรมฯเป็นชมรมที่รวบรวมสมาชิกผู้ใช้รถ Jeep ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงรุ่นปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,800 คัน โดยมีเวบ www.JeepUnityClub.com และ www.WeekendHobby.Com เป็นประตูสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ โดย มีทีมงาน www.ThailandOffroad.Com เป็นผู้ให้บริการ Server ดูแลพัฒนาเวบจัดทำเวบ ทำให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและในระหว่างการใช้ Jeep ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถจะด้วยเหลือได้ รวมทั้งการช่วยกันด้านข้อมูลการซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึ่งชมรมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2545 จนบัดนี้ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาครบรอบ 5 ปี อาทิเช่น การจัดกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยว กิจกรรมคาราวานการกุศลในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมคาราวานช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติในครั้งที่ผ่านมาทุกครั้ง และร่วมกิจกรรมกับสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย และสมาคมการกุศลต่างๆมาโดยตลอด


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ชมรมฯได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี โดยจัดที่ สนามแข่งรถ 44x4 BIGFOOT SHOP ถนน 345 สี่แยกบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี อันประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันรถในแบบออฟโรด การจัดอบรมภาคสนามการฝึกขับรถออฟโรด โดยครูฝึกคือสมาชิกรุ่นอาวุโสของเราเอง การแสดงรถโบราณ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโดยกลุ่ม Jeep Classic หลายกลุ่มที่เราเคยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันานานแสนนาน การออกร้านค้าเกี่ยวกับอะไหล่ Jeep ซุ้มชมรมมีจำหน่ายเสื้อที่ระลึก รุ่นครบรอบ 5 ปี ในช่วงค่ำคืนมีดนตรีจากเพื่อน Jeep ปราจีนมาสร้างความสุขตลอดคืน สลับกับการประกาศขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับชมรมที่มาร่วมงาน และเรามีอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการฟรีตลอดงานตั้งแต่เช้าจนถึงวันรุ่งขึ้น ในวันนี้นอกจากสมาชิกชมรมแล้วยังยังแขกวีไอพี Jeep Classic จาก กลุ่ม Jeep ปราจีนบุรี Jeep ระยอง Jeep ภาคตะวันออก Jeep Militaly @Weekend Jeep ตาปี ที่เดินทางไกลมาจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานีเลยทีเดียว และเพื่อนบ้านของเราชาว WeekendHobby.Com/Offroad ที่มาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก


และงานก็จบลงประมาณ ตี 3 ของวันที่ 11 มีนาคม 2550 เพื่อนสมาชิกชมรม Jeep Unity Club ต่างแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและได้พบกับประสบการณ์ดีๆมากมายตลอดจนมิตรภาพที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนของคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน

กิจกกรมการแข่งขัน


รุ่นสภาพสตรี (ไม่จำกัดรถ ในนาม ผบ.บท.สมาชิก JUC)
1.คุณเจี๊ยบ วราพร (หมากกระจาย)2.31.83
2.คุณพลอย ปัทมา (ตระบันหมาก) 3.03.42
3.คุณแอ๊ว สดารัตน์(หมากกระจาย)3.17.76


รุ่น Standard
1.คุณนิชมิตร นามสูงเนิน 1.44.44
2. คุณเดช ณฐวัช 1.53.43
3. คุณแด็ก อรุณชัย 1.57.96


รุ่น Open
1. คุณชัย หมากกระจาย 1.15.96
2. คุณอ้อ หมากกระจาย 1.19.69
3. คุณนิคม คาร์ซาลูน 1.34.02


กิจกรรม Trainning Jeep โดยการฝึกขับรถอย่างปลอดภันในเส้นทางแบบออฟโรด โดยการฝึกของสมาชิกอาวุโส คุณชาติ ก๊องแก๊ง คุณเอ๋ ออริจินอล คุณต้นสัก คุณหมูน้อย คุณมาณพJeep 4206 และ คุณโสภณ(ตี๋) โดยคุณบอย สาธุผู้ประสานงานผ่านวิทยุสื่อสาร


กิจกรรมยามค่ำคืน

พี่อินเดียดำเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับสมาชิกและเพื่อนๆที่มาร่วมงานพร้อมกล่าวถึงวัตถุของการจัดงาน


ดร.ประยูร ตัวแทนชมรมมอบของที่ระลึกให้ คุณหน่อง เจ้าของสถานที่จัดงาน ผู้ให้การสนับสนุน


พี่ปู จาก Jeep ปราจีนรับมอบของที่ระลึก พร้อมมอบของทีระลึกเป็นเก้าอี้เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังนำวงดนตรี ดิบดิน พร้อมอุปกรณ์ครบวงมากล่อมเพื่อนๆตลอดงาน


ตัวแทนจาก Jeep ตาปี จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบของที่ระลึก และชมรม ซึ้งใจจริงๆในการเดินทางมาร่วมงานด้วยรถรุ่น 1960 ทั้ง 4 คันที่เดินทางไกลมาร่วมงาน


ตัวแทนจาก Jeep ระยอง/ Jeep ภาคตะวันออก รับมอบของที่ระลึก


คุณกิตติพงษ์ JUC 245 และตัวแทนกลุ่ม Jeep Thai Military vehicle Club รับมอบของที่ระลึก


คุณโม หรือ Kmo สมาชิก JUC ผู้รวบรวมและประสานงานรถโบราณมาร่วมแสดงกิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 ปี สวมกอดลุง ดร.ด้วยความคิดถึง


วงดิบดิน จาก Jeep ปราจีนบุรี โดยลุงปู และสมาชิก JUC กลุ่มนกขมิ้ม โดยลุงกวาง น้าไข่ น้าแดนนี่ ร่วมขับกล่อมถึงตีสาม


นอกจากกิจกรรมแข่งรถแล้วยังมีรถแต่งแบบออฟโรดสวยๆมาให้ดู และลงวิ่งทดสอบด้วยครับ


รถโบราณโชว์และลงวิ่งให้ดูว่าวิ่งได้ไม่แพ้รุ่นหลานๆ


ซุ้มกิจกรรมชมรมคึกคักเมื่อ รถขนเสื้อโดยคุณเอ๋ ออริจินอลมาถึงพร้อมกับทีมงานขายเสื้อนำโดย ป้าไก่ ผบ.สส.คุณเอ๋ ออริจินอล

ขอขอบคุณ


คุณณัฐนันท์ จันทร คุณสรรเสริญ จันทร สนาม 44x4 BigFoot เอื้อเฟื้อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและงานครบรอบ 5 ปี


คุณสามารถ บริษัทอเมเจอร์กรู๊ป จำกัด ให้เงินสนับสนุนกิจกกรรมและวิทยุสื่อสารใช้ในสนามแข่งขันและงาน


คุณเล็ก BRAVO ZJ สมาชิก JUC(ผู้จำหน่าย ECU กระดานซื้อขาย) บริจาคสนับสนุน 3000 บาท
คุณต๊อก สมาชิก JUC (เจ้าของกิจการเตนท์รถ Jeep) บริจาคสนับสนุน 3000 บาท
คุณชาย JUC 384 ที่นำร้านก๋วบเตียว ข้ามต้มเลือดหมู มาช่วยทั้งร้าน
เพื่อนๆชาว JUC ที่นำอาหาร เครื่องดื่ม มาช่วยงาน ทุกๆท่าน


ร้านค้าที่ร่วมออกร้าน สนับสนุนรายละ 5000 บาท
คุณหย๋อง (ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดและอะไหล่ กระดานซื้อขาย)
ร้านกาแฟไลท์ไทม & คาร์ซาลูน &คุณบุญลือ
คุณวิว(ตี้)และ Jeep Auto Service
Dtac โดยคุณบอย สาธุประสานงาน
คุณเป้ (ผู้จำหน่ายอะไหล่ กระดานซื้อขาย)


ลุงอินเดียดำ ลุง สมนึก ผู้รับลงทะบียน คุณวัฒนา Loft60 ผู้บรรยาตลอดงาน คุณโต้ง JUC 383 ผอ.ฝ่านสถานที่จัดงาน และ คุณป้อม ผู้ทำของที่ระลึกป้ายชมรม


สนับสนุนของรางวัล
ลุง MOP JUC
คุณวัวแดง JUC
คุณไข่ดาว (น๊อตขาด) JUC
คุณปุ้ย หมากกระจาย JUC
Jeep พัฒนาการ
Jeep M-PAT
ร้านเลดีบัค แค้มป์ปิ้ง
DHL ขนส่งและไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยคุณต้นสัก ประสานงาน
คุณ Cemic JUC
บจก.สมาร์ท สปอร์ท โปรโมชั่น โดย ป๋าทีป JUC

สนับสนุนด้านอาหารเครื่องดื่ม
คุณชาย JUC ย้ายร้านก๋วยเตียว ข้ามต้มเลือดหมู จาก Big C พระราม 2 มาร่วมงาน
อ.ปุ๊ JUC ขนมจีน แกงเขียวหวาน ขนมใส่ใส้
คุณปิง JUC น้ำพริกกะปิ พร้อมปลาทูทอด ผัก
คุณเอิท JUC ไอศกรีม หนึ่งถังใหญ่
คุณต้อง JUC มะพร้าวหนึ่งถังใหญ่แช่เย็น
พ.ต.อ.โสภณ (พี่ตี๋) หมูหันสองตัวใหญ่ๆ
Jeep ภาคตะวันออก อาหารประเภทของฝากจากท้องถิ่นจำนวนมาก
เพื่อนๆสมาชิก JUC ที่ไม่ได้เอ่ยนามนำเหล้า เบียร์ อาหารมาสนับสนุนจำนวนมาก

ด้านอุปกรณ์จัดงาน
คุณ คนเล่นแสง JUC นำชุดแสดงแสง สี พร้อมทีมงาน มาช่วยงานอย่างยิ่งใหญ่
คุณเชษฐ์ JUC นำชุดฉายโปรเจกเตอร์มาร่วมงาน


ขอขอบคุณกลุ่มชมรมที่มาร่วมงาน
Jeep ปราจีนบรี และกลุ่ม JUC/นกขมิ้น สนับสนุนเครื่องดนตรีและเล่นดนตรี
Jeep ตาปี สุราฎร์ธานี ร่วมแสดงรถโบราณ
Jeep ระยองฝภาคตะวันออก ร่วมแสดงรถโบราณ
Jeep Military @WeekendHobby.com ร่วมแสดงรถโบราณ
Strada 4x4 Club โดยลุงศักดิ์ ป้ากุ้ง ช่วยทำลูกชิ้นปิ้งและเตาย่าง
Kai@WeekendHobby.com มาร่วมแสดงความยินดี
เพื่อนไพร มาร่วมแสดงความยินดี
WeekendHobby.com/Offroad มาร่วมแสดงความยินดี

สื้อนิตยสารที่นำกิจกกรมไปเผยแพร่
4x4 Live Magazine
Offroad Magazine
รถยนต์อัพเกรด นิตยสารรายสัปดาห์

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน
ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์จัดงาน
JUC # 7 นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์
JUC # 383 โต้งJUC383 อรุณ ลามาลี
JUC # 382 Pui เติมเกียรติ พ่วงสุวรรณ(ปุ้ย)
และคุณบอย เลดีบัค

ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนร่วมงาน
JUC # 176 อินเดียดำ น.อ.จรินทร์ พูลพิพัฒน์
JUC # 7 นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์
JUC # 8 ดร.ประยูร โตสงวน (ดร.)
ลงุ MOP ทินกร ทรัพย์สุขศรี จัดเตรียมป้ายห้อยคอและถ้วยรางวัล
JUC K6-คุณสมนึก ยุติธรรม
JUC # 436 พงษ์ กำแพง สมพงษ์ ชื่นใจชน (พงษ์)

ฝ่ายเตรียมสนามแข่งขัน สนามเทรนนิ่ง
JUC กลุ่มตระบันหมากนำโดย คุณชัย หมากกระจาย และสมาชิกแบบครบทีม
คุณสมเล็ก JUC ออกแบบป้ายพร้อมจัดทำแบนเนอร์ ธงชมรม
คุณป้อม JUC จัดเตรียมของชำร่วย ของที่ระลึกชมรม

ฝ่ายจัดการแข่งขัน
JUC # 14 jeep 4206 มาณพ พูลสมบูรณ์ผล
JUC # 16 เอ๋ นเรศ สกลสุทธิพงศ์
JUC # 198 เอิ๊ท สุชาติ เราเจริญ (เอิ๊ท.)

ฝ่ายเทรนนิ่ง
JUC # 40 ก็องแก๊ง อนุชาติ สุดใจ
JUC # 58 Tonsak โศภณ ใจกล้า
JU JUC # 121 หมูน้อย กิตติ เราซื่อตรง
JUC # 110 บอยสาธุ วัชรพันธ์ กรอบบาง

ฝ่ายจัดทำทำเสื้อชมรม
JUC # 16 เอ๋ นเรศ สกลสุทธิพงศ์
JUC # 7 นินจาฯ

ฝ่ายประสานงานแสดงรถโบราณ
JUC # 64 Khun R. อาสา รวมสมัคร
JUC # 39 KMO ประมวล กิจวัฒนา (โม)
JUC # 245 Kittipong245 กิตติพงษ์ น่วมสวัสดิ์

ฝ่ายจัดการและบริการอาหารเครื่องดื่ม
JUC # 383 โต้งJUC383 อรุณ ลามาลี
JUC # 206 ปุ๊ นิพนธ์ นะวะมะวัฒน์ (อาจารย์ปุ๊ )
JUC # 84 Loft60 วัฒนา สบายยิ่ง
JUC # 7 นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์
คุณบังจิต บารากู้
คุณหนุ่ม (ผู้ใหญ่หนุ่ม)
ลุงศักดิ์ ป้า กุ้ง Strada

ฝ่ายต้อนรับดูแลแขกและสมาชิก
ฝ่ายประสานงานชมรม Jeep ปราจีนบุรีและ Jeep ระยอง และ ดนตรี
JUC # 92 ไข่ดาว อภิชาต ปัทมารัตน์
JUC # 18 กวาง กรินทร์ สุวัธนวนิช
JUC #288 Danny สุชาติ ตราชู

ฝ่ายจัดเตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และบันทึกภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ
JUC # 232 v_vierra วีรชาติ เวียร์ร่า (หรั่ง)
JUC # 283 เชษฐ์ สุรเชษฐ์ โพธิศิริ
คุณ ohn ประสานงานและจัดหา ชุดเครื่องขยายเสียง

ฝ่ายขายเสื้อและสติกเกอร์ชมรม
ผบ.ทบ. กลุ่มตระบันหมาก นำโดย ป้าไก่ ผบ.สส.คุณ เอ๋ออรอจินอล
คุณสีหมอก และ ผบ.ทบ.
คุณศฤงคารและเพื่อนๆ JUC

ฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านรถยนต์มีปัญหาสำหรับการเดินทางมาและกลับ
JUC # 33 ชัย บางมด ศิริชัย พรมขำ และทีมงาน อู่ชัย หมากกระจาย
คุณนิคม และทีมช่างอู่คาร์ซาลูน ซึ่งจะสแตนบายรถยกและทีมช่างให้ความช่วยเหลือ

ฝ่ายการเงินรับ-จ่าย และบัญชี
JUC # 7 นินจาฯ รุ่งชัย จันทสิงห์
และทีมงาน GasThai.Com

ผู้ประสานงานดูแลความสงบสุขภายในงาน
JUC # 259 พ.ต.ท.โสภณ แสงประทุม

ระบบไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์จัดงาน
ทีมงาน GasThai.Com


ขอบคุณ คุณคนเล่นแสงที่นำแสงสีมาช่วยงานครับ


ดูภาพและคำบรรยายโดย คุณ loft60-84
ดูภาพและคำบรรยายโดย คุณพจน์965
ภาพมุมกว้าง โดยคุณชาย K.M.6
วีดีโอ งานครบรอบ 5 ปี

และจะขาดไม่ได้ที่จะต้องขอขอบคุณมากๆคือ สมาชิก JUC และเพื่อนๆ
รวมทั้งครอบครัวที่มาและไม่ได้มาร่วมงานทุกๆคน
แล้วพบกันใหม่ Jeep Unity Club 10 th Anniversary 2011

ไม่ได้มาเพื่อทวงสัญญา
บังเอิญผ่านมาทางนี้
ก็อยากรู้ว่าเป็นสุขดีหรือเปล่า
ก่อนเคยรู้จักกัน
ครั้งหนึ่งก็เป็นเพื่อนเก่า
อย่างน้อยเราเคยใช้ผ้าห่มผืนเดียวกัน
อยู่ในความทรงจำย้ำเตือน
ร้อยเรียงอยู่ในความฝัน
อยู่ตรงนี้แม้ดวงตะวันหมุนผ่าน
กลับมาเพื่อจะทักทาย
กลับมาเพื่อจะถามข่าว
คิดถึงคืนวันเก่าๆ ที่เคยสุขใจ
* อยากมาเพียงเห็นหน้า
ไม่ได้มีธุระอื่นเลย
มาตามความคุ้นเคยของหัวใจ
คิดถึง คิดถึง คิดถึงแทบขาดใจ
จะผ่านมานานเท่าไรยังเหมือนเดิม
ถามว่าลมอะไรพัดมา
ตอบว่าลมแห่งความเงียบเหงา
ที่ได้พัดหวนคืนเส้นทางสายเก่า
ไออุ่นจากคนห่างไกล
เดินฝ่ามากลางลมหนาว
หอบรักและความห่วงใยมาฝากเธอ
(*)
(*)
แค่แวะเข้ามาบอกว่าคิดถึงเธอ

 


  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  สไมล์แก็สออโต้
ตรวจประจำปี LPG/NGV ถังเเก๊ส10ปี ตรอ.ต่อภาษี พรบ.โทร.085-9082957,096-7783099
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,3 ตุลาคม 2565 (Online 2951 คน)