WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
โครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย )
Goo4232
จาก กู๋ IZU 649
IP:118.175.38.82

อังคารที่ , 16/10/2555
เวลา : 13:01

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       1. ชื่อโครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย )
ณ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
ณ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
หมู่ที่ 8 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 นายธรรมนูญ สันทัดค้า หัวหน้าโครงการ ( IZU656 )
2.2 นายเจริญพงษ์ วิเศษ รองหัวหน้าโครงการ ( IZU362 )
2.3 นายพงศธร กระทุ่มทอง เลขา ฯ โครงการ และผู้ประสานงาน ( IZU632 )
2.4 นายเจริญชัย ฮัดไข่ ผู้จัดทำเอกสาร และสำรวจโรงเรียนเป้าหมาย ( IZU649 )

3. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2555 ( ระยะเวลาในการทำกิจกรรมบริจาคของแก่เด็ก ๆ )

4. หลักการและเหตุผล
การศึกษา คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวชนบทเปราะบางขึ้นทุกที แต่ละครอบ ครัวต่างตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ปากกัดตีนถีบ ต่างมุ่งจะเอาตัวรอดเป็นสำคัญ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน และกันมีน้อยลง การพัฒนาการศึกษาจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักการอ่าน รักการศึกษาเล่าเรียน รักที่อยากจะใฝ่หาความรู้ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อ ๆ ไป และเพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในชนบทนี้ให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในสังคมเมือง เด็กด้อยโอกาสในชนบทเหล่านี้ ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่พอเหมาะแก่สภาพของตน และได้รับการดูแลเลี้ยงดู เอาใจใส่เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้รับสิ่งดังต่อไปนี้.-
5.1 มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
5.2 มีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
5.3 มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
5.4 ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการรักการอ่าน รักการศึกษาเล่าเรียน
5.5 สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด
5.6 รู้จักทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนในชนบท
5.7 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจิตใจเมตตา
5.8 รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับคนต่างถิ่น ต่างเพศ ต่างวัย และต่างฐานะ เพื่อให้เกิด ทักษะในการวางตน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยกลไกสังคมที่เป็นธรรมชาติ

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 กระตุ้นความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกในชมรม IZU คลับทุกคน ทุกชมรม ทุกแก๊งค์ และผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา อยากร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้อยโอกาส
6.1.2 เด็ก ๆ ด้อยโอกาสทุกคนมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ดีขึ้น และรับรู้ได้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ ในสังคมเพียงคนเดียว
6.1.3 ส่งเสริมให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้จักช่วยเหลือตนเอง และอยากใฝ่หาความรู้เพิ่มมากขึ้น
6.1.4 ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการส่งบุตรหลาน มาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นประถม และสูงขึ้นต่อ ๆ ไป และระแวดระวังดูแลเด็ก ในชุมชน และรอบข้างทุก ๆ คนให้รอดพ้นจากอบายมุขและสิ่งชักนำในทางที่ไม่ดี
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมความรู้ เป็นสถานที่เรียนและเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน ชั้น
ประถมต่อไป
6.2.2 เด็ก ๆ มีสื่อ – อุปกรณ์ การเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น
6.2.3 เด็ก ๆ ด้อยโอกาสทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นและได้รับประทานกันทุกวัน
6.2.4 เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้

7. พื้นที่ดำเนินการ :
7.1 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
7.2 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
8.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนเป้าหมาย
8.2 สำรวจโรงเรียนหรือสถานศึกษาแหล่งเป้าหมายเพื่อพิจารณามอบหนังสือพร้อมอุปกรณ์การเรียน
8.3 จัดทำโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
8.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น หนังสือเรียน หนังสือความรู้ อุปกรณ์การเรียน
8.5 แจ้งและประชาสัมพันธ์ผู้ที่รับบริจาค ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ โดยแสดงให้เด่นชัด
8.6 รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนสิ่งของบริจาค
8.7 รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมทั้งทำหนังสือขอบคุณ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ

9. ค่าใช้จ่าย
- ค่าจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าใช้จ่ายจัดทำสิ่งของเพื่อเป็นของที่ระลึกกิจกรรมครั้งนี้ ( ผู้ที่ต้องการสิ่งของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย )
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ( ผู้ที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง )

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนดังกล่าว ได้รับการพัฒนาทางการศึกษา ไม่ด่วนออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันสมควร หรือทิ้งการศึกษาภาคบังคับ
10.2 เด็กด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และหล่อหลอมกล่อมเกลาให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
10.3 ผู้ใจบุญจากทุกภาคส่วน และผู้มีน้ำใจให้การสนับสนุนได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนดังกล่าว ณ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.4 เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ด้วย อันจะเป็นการพัฒนาสังคม ให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพต่อไป

11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
11.1 ทัศนคติและการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองยังเป็นภาวะที่ล่อแหลม และไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก รวมทั้งการไม่ให้ความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
11.2 สภาพภูมิอากาศ ทั้งระหว่างการเดินทาง และในพื้นที่ และรวมทั้งสภาพการจราจร

12. การติดตามประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม เสียงสะท้อนคำบอกเล่าจากบุคคลรอบข้าง และใช้แบบสอบถามต่อผู้ปกครอง เด็ก ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูผลการเรียน ( คะแนนสอบ )

อ้างถึงกระทู้ : กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นกันดาร รร. บ้านทิยาเพอ สบเมย เเม่ฮ่องสอน

http://www.weekendhobby.com/offroad/ISUZU/question.asp?id=11328&page=2

รายนามผู้บริจาค

1. Khonrayong Khonrayong จำนวน 3,000 บาท
// http://www.facebook.com/khonrayong.khonrayong
2. พี่ ๆ ชาวตรีเพชรฝากร่วมทำบุญ 3,550 บาท
3. บริษัท ได-อิจิ คิคากุ ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมสมทบ ให้น้อง ๆ 50,000 บาท
4. เพื่อนในเฟสบุ๊ค ( พนักงานโรงงาน ที่เป็นลูกค้าที่ผมไปทำ รง.ให้ที่ อมตะนคร ) ร่วมบริจาค 1,000 บาท
5. พี่ ๆ พนักงานชาวตรีเพชร อีซูซุร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 3,400 บาท


 แก้ไขเมื่อ : 3/12/2555 10:00:57


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 31
       ดูภาพให้จุใจดูได้ที่นี้เลยครับ

http://www.facebook.com/events/297184460395461/
( ทริปปีนป่าย ตะกายดอย ไปสอยดาว ที่สบเมย )

https://skydrive.live.com/?cid=7b6f94393863e1b7#cid=7B6F94393863E1B7&id=7B6F94393863E1B7!9260

ผู้สนใจร่วมบริจาคเพื่อน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส ที่ยากจน เเละห่างไกลความเจริญติดต่อได้ตามนี้เลยครับ

1. คุณธรรมนูญ สันทัดค้า / โซนมีนบุรี ร่มเกล้า ลาดกระบัง ( มือถือ 08-5900-9015 )
2. คุณเจริญพงษ์ วิเศษ / โซนอยุธยา บางปะอิน โรจนะ ( มือถือ 08-1852-9041 )
3. คุณพงศธร กระทุ่มทอง / โซนบางใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี ( มือถือ 08-1904-2327 )
4. คุณเจริญชัย ฮัดไข่ / โซนรามอินทรา บางเขน รังสิต นวนคร และยินดีไปรับให้ทุกที่ครับ ( มือถือ 08-1834-9517 )

เเละยินดีรับผู้ร่วมเดินทาง นำความสุขไปส่งให้เด็ก ๆ กันครับ

Friendship is not limited by vehicle brand....

 แก้ไขเมื่อ : 16/10/2555 14:52:21

 แก้ไขเมื่อ : 28/10/2555 12:01:43

 แก้ไขเมื่อ : 28/10/2555 12:02:21

 แก้ไขเมื่อ : 30/10/2555 18:48:47 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:50  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8874

คำตอบที่ 32
       พี่ครับ
ผมขออนุญาตใช้ รูปภาพ ข้อมูลในกระทู้นี้ ไปเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนพี่น้องที่รู้จักได้ไหมครับ เผื่อจะได้หนังสือเรียนมาเพิ่มบ้างครับ
ถึงแม้ผมมีไม่มากก็ อาจจะมีประโยช์ กับเด็กๆ ที่เขาไม่มีอะไรเลยครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมน้ำใจจากผู้ใจบุญไปให้น้องๆ
จาก : Tik izu362(izu362) 16/10/2555 17:10:42 [49.0.65.69]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

sola จาก Sola 182.52.128.90 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 16:01  IP : 182.52.128.90   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8876

คำตอบที่ 33
       ตอบ คำตอบที่ 32

ยินดีครับ ถ้าทำให้ความช่วยเหลือไปถึงเด็ก ๆ ให้มากที่สุด

ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 16:12  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8877

คำตอบที่ 34
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 17:05  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8878

คำตอบที่ 35
       ครูเเจ้งว่า อากาศเริ่มเย็น ๆ เเล้ว รร. บนดอย จะเย็นเเค่ไหนนะ สงสารเด็ก ๆ จัง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.92.231 พฤหัสบดี, 18/10/2555 เวลา : 00:08  IP : 124.120.92.231   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8903

คำตอบที่ 36
       ได้รับแจ้งจากพี่น้องหมู่บ้านพฤกษาคลอง 2 ว่ายินดีจะรวบรวม
อุปกรณ์ การเรียน เครื่องนุ่งหุ่ม ยารักษาโรคและของใช้จำเป็น
แก่เด็กนักเรียนมาส่งให้แก่โครงการนี้ครับ ขอขอบคุณ
คุณแม่ประไพ คุณดารณี คุณทรงพล และครอบครัวครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

highways จาก หมอผี IZU 656 124.120.17.208 จันทร์, 22/10/2555 เวลา : 20:31  IP : 124.120.17.208   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8939

คำตอบที่ 37
       ตอบคำตอบที่ 36

ขอขอบคุณ เเทนเด็ก ๆ ขอบคุณเเทนครู ด้วยนะครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 58.11.251.50 จันทร์, 22/10/2555 เวลา : 21:46  IP : 58.11.251.50   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8941

คำตอบที่ 38
       การเดินทางทริปสบเมย โครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย ) จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

ผมกู๋ IZU 649 เป็นผู้นำสู่จุดหมายปลายทาง โดยออกเดินทางเย็นวันที่ 27 ธค.
จุดนัดพบ ที่ปั๊ม ปตท. บางปะอิน ( ปตท. JIFFY ) พิกัด GPS 14.202881, 100.608426 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 พุธ, 24/10/2555 เวลา : 16:17  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8953

คำตอบที่ 39
       กลุ่มที่ 2

คุณติ๊ก IZU 362 เป็นผู้นำสู่จุดหมายปลายทาง โดยออกเดินทางเช้ามืดวันที่ 29 ธค. ประมาณ 04.00 น
จุดนัดพบ ที่ห้าง Lotus อยุธยา พิกัด GPS 14.335318, 100.612669 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 พุธ, 24/10/2555 เวลา : 16:18  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8954

คำตอบที่ 40
       การเดินทางทริปสบเมย โครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย ) จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1
ผมกู๋ IZU 649 เป็นผู้นำสู่จุดหมายปลายทาง โดยออกเดินทางเย็นวันที่ 27 ธค.
จุดนัดพบ ที่ปั๊ม ปตท. บางปะอิน ( ปตท. JIFFY ) พิกัด GPS 14.202881, 100.608426

กลุ่มที่ 2
คุณติ๊ก IZU 362 เป็นผู้นำสู่จุดหมายปลายทาง โดยออกเดินทางเช้ามืดวันที่ 29 ธค. ประมาณ 04.00 น
จุดนัดพบ ที่ห้าง Lotus อยุธยา พิกัด GPS 14.335318, 100.612669

โดยใช้เส้นทาง สายเอเชีย มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พิกัด GPS 16.724166,98.568721 ( โดยประมาณ ) ด้วยระยะทางประมาณ 437 กม. กับเวลา 6 ชั่วโมง

จากนั้นใช้เส้น ทางแม่สอด – ท่าสองยาง – สบเมย ทางหลวงหมายเลข 105 ด้วยระยะทางประมาณ 208 กม. ประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย พิกัด GPS 17.96166, 97.93333 ( โดยประมาณ )

รวมระยะทาง 645 กม. ด้วยเวลาประมาณ 9-10 ชม. รวมเวลาพักรถแล้ว

กลุ่มที่ 1 ตั้งใจไปถึงสบเมยช่วงเช้าของวันที่ 28 ธค. พักรถ พักคน
จากนั้น เดินทางสู่ รร. ทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 ระยะทางประมาณ 30 กม. กับเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ถึง รร. บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ พิกัด GPS 17.84855, 97.8715

กลุ่มที่ 2 จะไปถึงสบเมยช่วงบ่าย ๆ ของวันที่ 29 ธค. พักรถ พักคน
จากนั้น เดินทางสู่ รร. ทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 ระยะทางประมาณ 30 กม. กับเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ถึง รร. บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ พิกัด GPS 17.84855, 97.8715 ช่วงเย็น ๆ

วันที่ทำกิจกรรมคือวันที่ 30 ธันวาคม 2555 มอบของให้แก่ รร. ครู และเด็ก ๆ
หลังจากนั้น ผู้ที่จะอยู่ซึมซับกับบรรยากาศบนยอดดอยที่ รร. ก้อตามอัธยาศัย
ส่วนผู้ที่จะลงมาเที่ยวต่อด้านล่าง ก้อตามสะดวกเช่นกัน แต่มีข้อแม้ ขอถ่ายรูปส่งมอบของให้เด็ก ๆ และครูก่อนนะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 พุธ, 24/10/2555 เวลา : 16:26  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8955

คำตอบที่ 41
       สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

แม่เงา (Mae Ngao)

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9112

อุทยานแห่งชาติแม่เงา
ที่ตั้งและแผนที่
หมู่ 8 บ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053-071471
อีเมล : maengao_np@dnp.go.th

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรอุดม

แม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมีความใสสะอาดมาก โดยเฉพาะในหน้าแล้งสามารถมองเห็นเงาที่สะท้อนอยู่ในน้ำได้ จึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำ รวมทั้งยังมีสภาพป่าดงดิบริมฝั่งน้ำอันบริสุทธิ์งดงามที่หาพบได้ยากจากแม่ น้ำอื่น อุทยานแห่งชาติแม่เงามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

จากการที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่ารอบเขตอุทยานแห่งชาติแม่โถ เพื่อที่จะผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม และได้พบว่าพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ และรายงานผลการสำรวจนี้ให้กรมป่าไม้ทราบ กรมป่าไม้จึงได้ออกคำสั่งที่ 1061/2536 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2536 ให้นายนิรันดร์ กมลาพร นักวิชาการป่าไม้ 5 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กองอุทยานแห่งชาติไปดำเนินการสำรวจข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น พื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2536

ต่อมากรมป่าไม้ได้ออกคำสั่งที่ 614/2537 ลงวันที่ 17 เมษายน 2537 ให้นายนิรันดร์ กมลาพร ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก ป่าอมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ และจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินี้ด้วย และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2538 วันที่ 18 พฤษภาคม 2538 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป มีเนื้อที่ประมาณ 257,650 ไร่

ขนาดพื้นที่
257650.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มง.1(แม่ริด)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มง.2 (แม่เงา)

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่ยังคงความสมบรูณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็น แหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำแม่ริด แม่น้ำเงา ห้วยม่วง ห้วยมะกอก ซึ่งลำน้ำเหล่านี้ จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำยวม แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวิน ตามลำดับ


ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
• ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
• ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
• ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมมากทั่วไป

พืชพรรณไม้และสัตว์ป่า
สภาพป่าในอุทยานแห่งชาติแม่เงา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของพรรณไม้ เฉลี่ยอยู่ที่ 70%
พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่
• ป่าเบญจพรรณ เป็นพรรณไม้ชนิดผลัดใบ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบมากได้แก่ สัก แดง รกฟ้า เก็ดแดง เก็ดดำ ประดู่
• ป่าดิบเขา สภาพป่ามองดูเขียวชอุ่มตลอดปี และมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พบมากตามยอดเขาสูง
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พันธุ์ไม้ก่อชนิดต่างๆ และไม้จำพวกเกาะเช่นเฟิร์นชายผ้าสีดา มอส ซึ่งเกาะตามกิ่งไม้ ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วยเฟิร์น กล้วยไม้ดิน พืชตระกูลขิงข่า เป็นต้น
• ป่าเต็งรัง พบในบริเวณเนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหินโผล่ มีลักษณะเป็น
ป่าโปร่ง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง ส้าน มะขามป้อม ยอป่า ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าตระกูลต่างๆ

สัตว์ป่าที่พบมาก ได้แก่
หมูป่า อีเห็นข้างลาย หมีควาย เก้ง ลิง ค่าง ชะนี เลียงผา กระรอกบิน หมาจิ้งจอก หมาใน กระรอเพา กระต่ายป่า ไก่ป่า นกแซงแซวหางบ่วง นกขุนทอง นกขุนแผน นกโพระดก นกฮูก นกไต่ไม้ นกคุ้มอกลาย นกเอี้ยง อีกา งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูเหลือม งูสิง เขียดแลว ปลากระทิง ปลาแรด ปลาเกล็ด ปลาพลวง ปลาบู่ ปลากดคัง ปลาแข้ฯลฯ

การเดินทาง
สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ

1. จากกรุงเทพ – อ. แม่สอด แล้วเดินทางต่อตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) ถึงบ้านแม่เงาซึ่งเป็นปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา ระยะทาง 190 กม. แล้วเลี้ยวขวาตามถนนคอนกรีตถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา ระยะทาง 4 กม.

2. จากกรุงเทพ –จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่สะเรียง) ถึงอำเภอแม่สะเรียง (บ้านจอมแจ้ง) ระยะทาง 191 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ถึงบ้านแม่เงา ระยะทาง 40 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนคอนกรีตเข้าสู้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา ระยะทาง 4 กม.
หมายเหตุ : มีรถสองแถวสีส้ม , วิ่งระหว่างแม่สะเรียง-แม่สอดผ่าน(ปากทางเข้าอุทยานบ้านแม่เงา) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 พุธ, 24/10/2555 เวลา : 16:40  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8956

คำตอบที่ 42
       สาละวิน (Salawin)

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1078

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

ที่ตั้งและแผนที่

ตู้ ปณ.8 ปท.แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 0 5307 1429 (VoIP), 08 1366 7356 (จนท.) โทรสาร : 0 5307 1429 (VoIP)
อีเมล: salawin_np@dnp.go.th

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายยุทธนา ศรีเงินงาม

อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งปกคลุมไปด้วยป่า เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และมีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ธรรมชาติ ทิวทัศน์และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น แม่น้ำสาละวิน มีเนื้อที่ประมาณ 450,950 ไร่ หรือ 721.52 ตารางกิโลเมตร

กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ป่าบริเวณลำน้ำสาละวิน (ตั้งแต่ใต้ห้วยแม่สามแลบไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวินและป่าแม่ยวมฝั่งขวา ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียม และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และสวยงามเหมาะที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ สภาพพื้นที่จึงให้ นายอัมพร ปานมงคล นักวิชาการป่าไม้ 4 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ไปดำเนินการสำรวจเบื้องต้น ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 504/2532 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2532 สำรวจพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ที่สำรวจและเห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้บ อำเภอแม่ลาน้อย ตำบลแม่คง ตำบลบ้านกวด ตำบลแม่ยวม ตำบลสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ประมาณ 1,013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 632,125 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ

กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้ นายมงคล ชัยดำรงเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง และ นายเจน ทาฟอง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กองอุทยานแห่งชาติ ไปสำรวจเพิ่มเติมและมีความเห็นว่า สมควรกำหนดขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าโครงการสาละวินตอนล่าง (มร.11) เดิม อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

มติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 ได้พิจารณาเห็นชอบในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวา และป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาด ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 50 ก ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537

ขนาดพื้นที่
450950.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.1 (ท่าตาฝั่ง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.2 (ห้วยหวาย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.3 (ห้วยบง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.4 (แม่สามแลบ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.5 (ศาลา)

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน (ลุ่มน้ำคง) เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 200-1,027 เมตร ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำยวม แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำกองคา แม่น้ำแม่แงะ และแม่น้ำหาร

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิ อากาศของอุทยานแห่งชาติสาละวิน (ลุ่มน้ำคง) แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
มี สภาพป่าที่อุดมของป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้สำคัญที่พบมี สัก แดง ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ

สัตว์ป่าที่สำคัญมี สัตว์บก ได้แก่ เก้ง กวาง เลียงผา เสือ อีเห็น ชะมด นาก หมี เม่น อ้น กระรอก ลิง ค่าง ชะนี หมูป่า ค้างคาว และนกต่างๆ สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งูชนิดต่างๆ กิ้งก่า ตะกวด จิ้งเหลน เต่า ตะพาบน้ำ ฯลฯ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ เขียด อึ่งอ่าง ปาด ส่วนสัตว์น้ำที่อาศัยในแม่น้ำสาละวินมีปลา จำแนกป็น 2 ชนิด คือ ปลาเฉพาะถิ่น ได้แก่ ปลาแปบสาละวิน ปลาตะเพียนสาละวิน ปลารากกล้วยสาละวิน ปลาแขยงใบข้าว ปลาคม ปลากดคัง ปลาหมู ปลาแค้ ฯลฯ และปลาทั่วไป ได้แก่ ปลาสะตือ ปลาดุก ปลาสวายหนู ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย ฯลฯ

การเดินทาง
รถยนต์
เดินทางจากอำเภอแม่สะเรียงใช้เส้นทางตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1194 ระยะประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเข้าทางแยกขวามือไปตามทางอีก 4 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หากต้องการเดินทางต่อไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สว.4 (บ้านแม่สามแลบ) ต้องเดินทางโดยรถยนต์ (ถนนลาดยาง) อีกประมาณ 50 กิโลเมตร

จากบ้านแม่สามแลบ หากต้องการเดินทางต่อไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สว.1 (บ้านท่าตาฝั่ง) สามารถเดินทางได้ทางเรือโดยสาร เรือออกจากท่าเรือบ้านสามแลบ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ค่าโดยสาร 1,000 บาทต่อผู้โดยสาร 10 คน : ข้อมูลเดือนตุลาคม 2549) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (บ้านท่าตาฝั่ง)

การเดินทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สว.1 (บ้านท่าตาฝั่ง) สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (ถนนลูกรัง : ข้อมูลเดือนตุลาคม 2549) ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เส้นทางนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 พุธ, 24/10/2555 เวลา : 16:42  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8957

คำตอบที่ 43
       ครูส่งภาพมาให้ชม กับบรรยากาศที่บนดอยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:43  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9003

คำตอบที่ 44
       ธรรมชาติ ที่เราควรรักษา เเละหวงเเหน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:49  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9004

คำตอบที่ 45
       รักธรรมชาต ธรรมชาติ ก้อจะรักเรา แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:51  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9005

คำตอบที่ 46
       ถนนทางขึ้น รร. เริ่ม เเห้งเเล้ว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:52  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9006

คำตอบที่ 47
       มีบางส่วน ได้รับกาปรับ บ้างเเล้ว

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:57  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9007

คำตอบที่ 48
       ไปกันไหมครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 11:59  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9008

คำตอบที่ 49
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 12:03  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9009

คำตอบที่ 50
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 12:03  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9010

คำตอบที่ 51
       ในวันที่ 11-15 พย. นี้ ผมจะไปสำรวจ รร. ดูสถานที่จริง เก็บข้อมูลทุก ๆ อย่าง
เเล้วจะนำภาพมาให้ดู เเละประชาสัมพันธ์กันครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.64.42 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 12:07  IP : 124.122.64.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9011

คำตอบที่ 52
       เพื่อนผู้ใจบุญท่านใดสนใจที่จะเดินทางร่วมกันเพื่อไปช่วยเหลือทางโรงเรียนและเด็กๆ สะดวกคืนวันที่ 27 ธค หรือเช้ามืด 29 ธค แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับ เสร็จจากนั้น ก็สามารถเที่ยวเค้าดาวน์ต่อทางเหนือคืนวันที่ 31 ธค เพื่อสัมผัสอากาศเย็นๆ ในเส้นทางแม่สะเรียง ขุนยวม หรือแม่แจ่มดอยอินทนนท์. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

izu362 จาก Tik, IZU362 1.179.129.66 อาทิตย์, 28/10/2555 เวลา : 18:07  IP : 1.179.129.66   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9012

คำตอบที่ 53
       วันนี้เดินทางไปรับของจาก ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ สนญ โดยความช่วยเหลือเเละประสานงานของคุณยุ้ย
เเละเพื่อน ๆ พนักงานของอีซูซุ ทุกท่าน พร้อมเงินช่วยเหลือดังนี้

1. จากบริษัท ได-อิจิ คิคากุ ( ประเทศไทย ) จำกัด 50,000 บาท
2. จากพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด จำนวน 3,500 บาท

สิ่งของที่ทั้งสองบริษัทฝากไปให้เด็ก ๆ มีดังนี้

- น้ำดื่ม 100 เเพ๊ค ( 1,200 ขวด )
- หะหมี่กึ่งสำเร็จจูป 2 รส 1,440 ชิ้น ( 40 กล่อง )
- ร่มพับ 60 คัน
- ดินสอ
- เสื้อคละไซค์
- หมวก
- หนังสืออ่านเสริม

เเละที่สำคัญที่ฝากไปด้วยนั้นคือ ความสุขที่พี่ ๆ ทุกคนฝากใส่ลงมาด้วย ( หนักมาก ) เเต่อย่างไรก้อจะขนไปส่งให้ถึงมือเด็ก ๆ ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:05  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9045

คำตอบที่ 54
       พี่สาวคนสวยที่ช่วยประสานงาน เพื่อเด็ก ๆ
เเล้วผมจะไปบอกเด็ก ๆ ให้นะครับ ว่าพี่สาวคนสวย เเละพี่ ๆ ทุกคนฝากความคิดถึงเเละห่วงใยมาให้ด้วย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:07  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9046

คำตอบที่ 55
       พี่ ๆ ใจดีช่วยกันขน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:08  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9048

คำตอบที่ 56
       พี่สาวคนสวยสองคนยืนคุมด้วยตัวเอง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:09  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9049

คำตอบที่ 57
       น้ำเต็มรถ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:10  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9050

คำตอบที่ 58
       ยังไม่หมด อะ บะหมี่อีก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:12  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9051

คำตอบที่ 59
       เอ้าโยนมา แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:13  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9052

คำตอบที่ 60
       คุณยุ้ย เเห่งตรีเพชร พี่สาวคนสวย เเละใจดี แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.122.153.227 อังคาร, 30/10/2555 เวลา : 19:14  IP : 124.122.153.227   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9053

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3  4  5  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันศุกร์,29 พฤษภาคม 2563 (Online 689 คน)