WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557
Goo4232
จาก กู๋ IZU 649
IP:124.120.225.26

อังคารที่ , 10/12/2556
เวลา : 13:42

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557

ที่มาของโครงการ

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการสานฝันปันน้ำใจ เพื่อช่วยเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆเยาวชนของชาติให้ได้ รับโอกาสทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชน แนวความคิดของคนในชนบท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ควมหมายของคำว่า “โอกาส” ที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน วันนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเติมเต็มความฝันและรอยยิ้ม ไม่มีการให้ใดจะคุ้มค่ากว่าการทำบุญกับเด็กผู้ยากไร้ เพราะเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กวันนี้ คืออนาคตของชาติจึงเป็นที่มาของโครงการสานฝันปันน้ำใจ

เหตุแห่งการจัดกิจกรรม

ชมรม Isuzu Offroad Unity จะจัดกิจกรรมวันเด็กทุกๆ ปีโดยจะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส อยู่ในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้เด็กๆ มีความสุข และการพัฒนาตัวอาคารโรงเรียนนั้นเป็นเป้าหมายรอง เนื่องจากในด้านการพัฒนาโรงเรียนนั้น IZU กิจกรรมอื่นที่จัดขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะต่างหาก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเด็ก

- เพื่อมอบความสุขให้แก่เยาวชนชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กๆ ให้เขารู้ว่า เขายังไม่ถูกทอดทิ้ง
- เพื่อความสุขและความสบายใจของสมาชิกที่ร่วมไปทำกิจกรรม
- เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรมรู้จักกัน สนิทสนม และผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมชนบท และมีจิตสำนึกในการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักการให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเพื่อมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
- เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยกัน และได้สัมผัสกับการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์
- เพื่อนำสภาพที่ได้พบเห็นมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ หรือเผยแพร่ให้กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบและสานต่อกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือโรงเรียน หรือชุมชนนั้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ Isuzu Off-road Unity (IZU)

ผู้ร่วมโครงการ ผู้สนใจและมีจิตศรัทธาที่จะร่วมช่วยกันให้โอกาสและความสุขแก่เด็กๆ ในชุมชนด้อยโอกาส

แผนการดำเนินงาน

1. หาข้อมูลของชุมชน และโรงเรียนเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น
2. พิจารณาเลือกโรงเรียนเป้าหมายสัก 3-4 โรงเรียนเป็นอย่างน้อยในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลกันนั้นเพื่อดำเนินการสำรวจ
3. กำหนดหนดวันเดินทางสำรวจพื้นที่
4. เดินทางสำรวจพื้นที่โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเก็บข้อมูลภาพถ่าย และการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน เด็กในหมู่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน/ชุมชนที่จะเลือก
5. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประชุมเลือกและสรุปสถานที่
6. เขียนโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ
7. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานกิจกรรม และกำหนด timeline ของแต่ละ segment ของงาน
8. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ตลอดเวลาจนจบโครงการ

รูปแบบของกิจกรรม

เกมส์ กิจกรรมที่จะสร้างความสนุนสนานให้เด็ก ๆ
- มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานวันเด็กทุกคนรวมแล้วประมาณ 70 คน
- เลี้ยงอาหาร ขนม ไอศครีม
- บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน
- บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
- อื่น ๆ

สถานที่ดำเนินโครงการสานฝันปันยิ้ม ปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
กำหนดวันกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557, 11 มกราคม 2557

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านหนองม่่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 044-870295

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2522

ปัจจุบันอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่มีพื้นขนาด 3 ห้องเรียน อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบนพื้นที่สาธารณะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 44 คน ครูจำนวน 3 คน

ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายทศพล สมขุนทด

เขตพื้นที่บริการการศึกษา:

ตำบลโคกสะอาด มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด (คุ้มสระนกแก้ว),
หมู่ 6 บ้านหนองม่วง

สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค

- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สี
- อุปกรณ์กีฬา
- ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
- สื่อการสอนจำพวกวีดีโอ
- อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
- อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
- ชุดนักเรียน
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
- ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็กอื่น ๆ

- ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม

สมาชิกที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะไปพักค้างแรม ณ.สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เพราะสังสรรค์และทำความรู้จักกันในหมู่คณะที่ร่วมกิจกรรม โดยได้กำหนดสถานที่พักค้างแรมกางเต๊นท์ที่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว


Download ข้อมูลโครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็ก 2557 ได้จาก link นี้ครับ

https://www.dropbox.com/s/5p7j8z4csmpxt8r/Letter-Project6-2.pdf

ทริปสำรวจ รร.บ้านหนองม่วง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695897980428259.1073741896.100000241907443&type=3

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695938497090874.1073741897.100000241907443&type=3 แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 17:03:30


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่งกระฉูด ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 61
       ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียนจากชาว HR ของบริษัทแมกเนคอมพ์ที่ได้รวบรวมเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง และเด็กในชุมชน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Izu362 จาก Tik, IZU362 27.55.154.10 พฤหัสบดี, 9/1/2557 เวลา : 13:51  IP : 27.55.154.10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13781

คำตอบที่ 62
       ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียนจากชาว HR ของบริษัทแมกเนคอมพ์ที่ได้รวบรวมเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง และเด็กในชุมชน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Izu362 จาก Tik, IZU362 27.55.154.10 พฤหัสบดี, 9/1/2557 เวลา : 13:51  IP : 27.55.154.10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13782

คำตอบที่ 63
       อีกส่วนหนึ่งของพี่ๆ HR แมกเนคอมพ์ แต่ยังมีอีกนะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Izu362 จาก Tik, IZU362 27.55.154.10 พฤหัสบดี, 9/1/2557 เวลา : 13:54  IP : 27.55.154.10   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13783

คำตอบที่ 64
       เนื่องจากป่วยและติดภารกิจแต่ขอจัดส่งไม้แบ๊ตบินตันพร้อมลูกจำนวน 10 ชุดไปให้เด็กไว้
เล่นที่ รร.ด้วยนะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

highwayshighways จาก หมอผี IZU 656 124.120.217.198 พฤหัสบดี, 9/1/2557 เวลา : 17:56  IP : 124.120.217.198   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13786

คำตอบที่ 65
       รายนามผู้บริจาคเงิน

1. นพ. วีระพล ธีระพันธ์เจริญ 2,000 บาท
2. นพ.ณัฐพล วรรณาวาทย์ 1,000 บาท
3. คุณภิรมย์ คำภีรธัมโม 3,000 บาท
4. คุณ สุวลักษณ์ นิลโบราณ 3,500 บาท
5. ภก. อรัญญา 500 บาท
6. คุณ สมทรง บุตรชีวัน 400 บาท
7. คุณ สิริลักษณ์ บุญปกครอง 350 บาท
8. พญ. ดวงพร อัศวราชันย์ 3,500 บาท
9. คุณ ปริญญา นามกูล 360 บาท
10. คุณโสภิศ เกตุพร 1,000 บาท
11. คุณ สุชาดา 300 บาท
12. นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย 700 บาท
13. คุณจักรรินทร์ คุณวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์ 1,000 บาท
14. คุณวีรวิชญ์ ลิ้มกิตติสกุล 380 บาท
15. คุณวรุต คุณวนิดา ชุนถนอม 350 บาท
16. คุณ สุภิชญ์ ศศรี ข้าวตัง ข้าวตู ข้าวตุ๋น ศรีโชติ 500 บาท
17. คุณ อนุชัย ปฐมนีละ(IZU642) 2,000 บาท
18. คุณ เจริญพงษ์ วิเศษ (IZU362) 2,100 บาท
19. คุณ อารี เสือไพร, พนมวรรณ์ มากศิริ, จำนง ภิรมย์รื่น, อุ่นเรือน จิตประสงค์ ร่วมบริจาครวม 350 บาท
20. ร้านศิริวัฒนา (คุณตาล) จ.อุดรธานี 1,000 บาท
21. คุณประทิน, ทัศนีย์, ธนเทพ ไทยแท้ 400 บาท
22. คุณฉัตรชัย เกษตรธรรม 500 บาท
23. คูณสีหพงศ์ ศิริประภัสสร 1,000 บาท
24. คุณสัจจา ศิวรักษ์ 1,000 บาท
25. คุณปรัชญากร อ่อนทรวจ 1,000 บาท
26. คุณพสุ เกษแม่นกิจ 1,000 บาท
27. คุณกุหลาบ ศิลป์มั่น 500 บาท
28. เสนาะ สาระพรต 2,000 บาท
29. คุณ พงศธร กระทุ่มทอง (IZU632) 2,000 บาท
30. อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ 2,000 บาท
31. คุณไฉน ดีอุดม 1,000 บาท
32. แป๊ะ 1,500 บาท
33. หนุ่ม 1,000 บาท
34. พิชัย 1,000 บาท
35. กั๊ก 500 บาท
36. วลัยนุช (เหมียว PSDC) 500 บาท
37. สายธาร 1,233 บาท
38. คุณสมศักดิ์ เกื้อกิจ (พี่ตี๋) IZU429 2,000 บาท
39. เพื่อนๆ HR บริษัทแมกเนคอมพ์ 1,300 บาท

รวมเงินทั้งหมด 45,723 บาท

เงินจำนวนนี้เราได้นำไปจัดหาชุดนักเรียนมอบให้เด็กทุกคนจำนวน 41 คน หารองเท้า 1 คู่ที่มีขนาดพอดีให้แก่เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีรองเท้านักเรียนใส่มาโรงเรียน เบาะรองนอนสำหรับเด็กอนุบาล 10 ชุด และจัดซื้ออาหารที่เด็กชาวเมืองคุ้นเคย แต่เด็กชาวชนบทไม่เคยลิ้มรสเพียงแต่ได้เห็นและรู้จักทางทีวี

รายจ่ายมีดังนี้
1. ชุดนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนตามขนาดของทุกๆ คน 41 คน รวมเป็นเงิน 10,400 บาท
2. เบาะรองนอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 10 ชุด รวมเป็นเงิน 2,100 บาท
3. รองเท้าสำหรับ ดญ.กรกนก รังจะโป๊ะ ที่ขาดแคลนไม่มีรองเท้านักเรียนใส่ 443 บาท (พร้อมถุงเท้า)
4. ขนมทอดอันได้แก่ เฟรนซ์ฟรายด์ นักเก็ท ลูกชิ้น ใส้กรอก รวมทั้งภาชนะกระดาษสำหรับใส่และนำจิ้มแต่ละประเภท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

รวมรายจ่ายทั้งหมด 17,443 บาท

คงเหลือเงิน 28,280 บาท ซึ่งได้มอบให้ทางโรงเรียนไว้

สำหรับขนมพิเศษ คุณกุหลาบ ศิลป์มั่น, คุณยุพา จิวราห์ศรีสกุล, คุณสิริลักษณ์ บุญปกครอง รวมเงินซื้อ Mister Donut 70 ชิ้น เป็นเงิน 1,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ ได้มริจาคของใช้สำหรับนักเรียน ของเล่น อุปกรณ์การเรียนของน้องๆ จักรยาน และของอื่นๆ อีกหลายประเภทและจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันมอบความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

izu362 จาก Tik, IZU362 49.0.75.56 จันทร์, 13/1/2557 เวลา : 12:14  IP : 49.0.75.56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13795

คำตอบที่ 66
       ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก IZU.และพ้องเพื่อน ผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ลุงจา จาก ลุงจา 124.121.155.9 จันทร์, 13/1/2557 เวลา : 22:16  IP : 124.121.155.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13802

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่งกระฉูด ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพฤหัสบดี,28 พฤษภาคม 2563 (Online 561 คน)