การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
actpta
จาก ACT-PTA
58.11.10.125
อาทิตย์ที่ , 1/6/2557
เวลา : 11:23

อ่านแล้ว = 616 ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2557
ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ
คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

คำตอบที่ 1
       ที่ สปค 11/2557
26 พฤษภาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2557
เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ

เพื่อให้การทำงานของสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกับโรงเรียน ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุม ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- เรื่องที่อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 แจ้งเรื่องวิชาการโรงเรียน (ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์)
3.2 แจ้งเรื่องกิจกรรมโรงเรียน (ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์)
3.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากฝ่ายต่าง ๆ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 เรื่องการสรรหากรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่ลาออก (คุณชิด แถมสวัสดิ์)
4.2 แผนงานสมาคมฯ ปีการศึกษา 2557 (มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์)
4.3 การมอบโล่และทุนการศึกษานักเรียนที่สอบได้คะแนน ONET 100 คะแนน (มิสวัชรีย์)
4.4 เรื่องค่าใช้จ่ายประจำเดือนและการขออนุมัติต่าง ๆ (คุณสมบูรณ์ โรจนสิริวัฒน์)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องเครือข่ายผู้ปกครองฯ (ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมกัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอเชิญชวนท่านสวมเสื้อแจ็คเก็ตสมาคมฯ เมื่อเข้าประชุมทุกครั้ง และหลังเลิกประชุม ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายส่องแสง ปทะวานิช)
นายกสมาคมผู้ปกครองฯ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA 58.11.10.125 อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10064

คำตอบที่ 2
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10065

คำตอบที่ 3
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:25   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10066

คำตอบที่ 4
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10067

คำตอบที่ 5
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10068

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10069

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:27   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10070

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:29   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10071

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:30   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10072

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10073

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10074

คำตอบที่ 12
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10075

คำตอบที่ 13
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10076

คำตอบที่ 14
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:37   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10077

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10078

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10079

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10080

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:39   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10081

คำตอบที่ 19
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:45   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10082

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10083

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:52   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10084

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10085

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:53   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10086

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:54   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10087

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10088

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:55   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10089

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:56   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10090

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:57   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10091

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 11:59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10092

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

actpta จาก ACT-PTA อาทิตย์, 1/6/2557 เวลา : 12:33   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 10093

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  

Program Date : 3 Jan 2011 (icon update2)
หน้าแรก (Home) | กระดานข่าวสารสมาคมฯ (Webboard) | LOGIN | LOGOUT | คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | เกี่ยวกับเรา =>>> Truehits.net    วันเสาร์,23 มิถุนายน 2561
ติดต่อประสานงานลงข่าวสารกิจกรรม :::>>>Email:::>>> actpta@WeekendHobby.Com หรือ TEL:081-6419681 (9:00-16:00 น.)