WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


จะหาซื้อปืนเอาไว้ป้องกันตัวสักกระบอก จะต้องขออนุญาตยังไง ที่ไหนครับ และจะเลือกรุ่นไหนดี

จาก จิรนันท์
IP:58.9.108.102

พฤหัสบดีที่ , 5/4/2550
เวลา : 16:52

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       มือใหม่จริงๆครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนครับ กทม. ตามนี้
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- บรรลุนิติภาวะ
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา
เอกสารประกอบคำขออนุญาต
การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ
     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
  - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
   - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน
     หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น     
     หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ
     ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
     เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
     หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
    มาประกอบการพิจารณา
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 5/4/2550 เวลา : 18:22  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36393

คำตอบที่ 2
       สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 5/4/2550 เวลา : 18:23  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36394

คำตอบที่ 3
       ต่างจังหวัด

หลักฐานที่ท่านต้องเตรียมไป คือ
1. บัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร
6. ใบรับรองจาก นายกเทศบาล ผญบ กำนัน
7. เอกสารที่แสดงว่าท่านเป็นคนมีเงินเช่น โฉนดที่ดิน
รถยนต์ เป็นต้น หากเปิดกิจการร้านค้าให้ถ่ายรูป
ร้านหลายๆมุมประกอบการพิจารณาด้วยครับ....
8. หลักฐานการประกอบอาชีพ ทะเบียนการค้า กรณีที่จดทะเบียน
ถ้าไม่จดทะเบียน หลักทรัพย์ ต่างๆ ที่หาได้และมีหลักฐานการเป็นเจ้าของ
9. สเตทเม้นท์ ที่ผ่านบัญชีธุรกิจ เงินฝาก

ตจว.....ที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับ
หมายเหตุ....ทะเบียนบ้านทุกท้องที่ต้องอาศัยอยู่
เกิน 6 เดือนครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 5/4/2550 เวลา : 18:25  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36395

คำตอบที่ 4
       ขั้นตอน

กทม
ไปติดต่อกองทะเบียน เพื่อกรอกใบคำร้องขอ ป.1
พิมพ์มือ รอตรวจสอบประวัติ หากผ่านไม่มีปัญหา
ท่านก็จะออกใบ ป.3 ให้ นำใบ ป.3 ไปซื้อปืน ได้เลย
จ่ายตังค์ นำปืนไปตรวจที่กองทะเบียนทางร้านจะพา
ไปหรือนัดวันครับ..กลับบ้าน ทางร้านจะทำใบครอบ
ปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ....แล้วรอ ใบ ป.4 เป็นอัน
เสร็จพิธี (แบบย่อๆ ครับ)

ต่างจังหวัด
จากนั้นดำเนินเขียนคำร้องที่ ป1. ที่อำเภอครับแล้วทาง
อำเภอตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน........จากนั้น
อำเภอจะออกใบ ป3. เพื่อนำมาซื้อปืนครับขึ้นอยู่กับว่า
จะระบุว่าซื้ที่ไหน...ส่วนใหญ่จะเป็น กทม. หลังจาก
ซื้อปืนแล้วต้องนำปืนไปตรวจสอบ...ทางร้านจะพาไป
หรือนัดวันครับ...............
ส่วน..ซื้อวันเสาร์ต้องรอวันจันทร์ครับ....ที่กอง
ทะเบียนรับเซ็นต์รับปืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่....
รับปืนนำกลับมายังอำเภอที่ท่านอยู่ครับ...โดยทางร้าน
จะทำใบครอบปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ....
ตรจสอบอีกครั้ง...จากนั้น รอ.ใบ ป4. ครับ ขึ้นอยู่แต่ละ
อำเภอครับว่านานแค่ไหน....
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 5/4/2550 เวลา : 18:26  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36396

คำตอบที่ 5
       อยู่อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายอำเภอไม่ยอมให้กระบอกที่สอง อ้างว่ามีอยู่แล้วมีทำไมอีก ผมก็อยากให้แกนึกว่าถ้ามีเมียอยู่แล้วทำไมต้องมี(เมียน้อย)อีก ไม่รู้แกจะตอบผมให้ชื่นใจได้มั๊ย ก็คนมันชอบและอยากมี และผมก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ ถึงจะมีอยู่แล้วก็ยังอยากจะมีอีกเพราะการมีหลายๆรุ่นเพื่อเป็นทั้งการกีฬาและสะสม รบกวนพี่ช่วยชี้ทางให้ผมหน่อย ส่วนผมมีสามทางเลือก

1.ใช้กระบอกแรกเพื่อเปิดทางหานายอำเภอใหม่(ล้อเล่น)
2.ย้ายทะเบียนบ้านหนี นอภ. เพื่อขอที่เขตอื่น
3.ย้ายนายอำเภอออกนอกพื้นที่( ล้อเล่นเหมือนข้อ1.) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก RMT870 203.170.234.5 ศุกร์, 6/4/2550 เวลา : 18:19  IP : 203.170.234.5   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36430

คำตอบที่ 6
       ยินดีให้คำแนะนำ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก เทพ...08-9881-5566 203.113.38.6 ศุกร์, 6/4/2550 เวลา : 19:00  IP : 203.113.38.6   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36431

คำตอบที่ 7
       สุรเทพ รึเปล่า แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ผ 124.157.211.88 ศุกร์, 6/4/2550 เวลา : 20:09  IP : 124.157.211.88   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36434

คำตอบที่ 8
       ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก จิรนันท์ 58.9.108.24 อังคาร, 10/4/2550 เวลา : 21:31  IP : 58.9.108.24   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 36617

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันศุกร์,20 เมษายน 2561 (Online 3231 คน)