WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


ขั้นตอนและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตซื้อปืน
คำก้อน
จาก คำก้อน
IP:202.91.19.205

ศุกร์ที่ , 29/2/2551
เวลา : 08:49

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ขั้นตอนและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ผมทำไว้บอร์ดข้างบ้านเอาลงในที่นี้น่ะครับ
และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆด้วยครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
       ขั้นตอนการขอซื้ออาวุธปืน
1. เลือกปืนที่ถูกใจก่อนครับ จะโดยการสอบถาม หรือดูจากหนังสือ ก็ได้ แต่แนะนำว่าเมื่อได้รุ่น ชนิดที่ถูกใจแล้วจะให้ดี
ควรหาที่ลองยิงดูด้วยนะครับ ว่าถนัดมือหรือเปล่า ขั้นตอนนี้ไม่ควรใจร้อนนะครับ เพราะปืนไม่ใช่ขนมที่จะซื้อกันบ่อยๆ
แล้วจะให้ดีอย่าดูปืนที่ขนาดกระสุนมันแปลกๆหรือใหญ่นักนะครับ จะขอยาก เอาเป็น .38 หรือ 9 มม. นี่แหละครับขนาด
กลางๆ ของ่ายหน่อย แต่จะง่ายสุดก็พวก .22 กับ ลูกซองล่ะครับ ง่ายสุด
2. หลังจากได้ปืนรุ่นที่ถูกใจแล้ว ก็ไปอำเภอท้องที่ที่ท่านอยู่ หรือหาก อยู่ในกรุงเทพ ก็ไปกองทะเบียนกรมการปกครองนางเลิ้ง
กรอกให้เสร็จ พอกรอกเสร็จ เค้าก็จะขอดูหลักฐานเราว่าครบหรือเปล่าคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
- บรรลุนิติภาวะ
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ
- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ
และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
- ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน
หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร�
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.205 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 08:52  IP : 202.91.19.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47927

คำตอบที่ 2
       การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
  - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน
  - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
    ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน
  - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)
    ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน   
    พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
    มาประกอบการพิจารณา
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน
  - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
    วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.205 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 08:54  IP : 202.91.19.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47929

คำตอบที่ 3
       อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
     - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ     100 บาท                                         
     - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                            
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                        
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                   
      ร้อยละหรือเศษของร้อย
  5. ใบแทนใบอนุญาต
     - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                          
       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
     - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
       - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท     


                                               
หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.205 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 08:55  IP : 202.91.19.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47930

คำตอบที่ 4
       ต่างจังหวัด
หลักฐานที่ท่านต้องเตรียมไปที่อำภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ
1. บัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร
6. ใบรับรองจาก นายกเทศบาล หรือ กำนัน
7. เอกสารที่แสดงว่าท่านเป็นคนมีเงินเช่น โฉนดที่ดิน
รถยนต์ เป็นต้น หากเปิดกิจการร้านค้าให้ถ่ายรูป
ร้านหลายๆมุมประกอบการพิจารณาด้วยครับ....
8. หลักฐานการประกอบอาชีพ ทะเบียนการค้า กรณีที่จดทะเบียน
ถ้าไม่จดทะเบียน หลักทรัพย์ ต่างๆ ที่หาได้และมีหลักฐานการเป็นเจ้าของ
9. สเตทเม้นท์ ที่ผ่านบัญชีธุรกิจ เงินฝาก

หมายเหตุ....มีชื่อในทะเบียนบ้านทุกท้องที่ต้องอาศัยอยู่
เกิน 6 เดือนครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.205 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 08:56  IP : 202.91.19.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47931

คำตอบที่ 5
       กทม
ไปติดต่อกองทะเบียน เพื่อกรอกใบคำร้องขอ ป.1
พิมพ์มือ รอตรวจสอบประวัติ หากผ่านไม่มีปัญหา
ท่านก็จะออกใบ ป.3 ให้ นำใบ ป.3 ไปซื้อปืน ได้เลย
จ่ายตังค์ นำปืนไปตรวจที่กองทะเบียนทางร้านจะพา
ไปหรือนัดวันครับ..กลับบ้าน ทางร้านจะทำใบครอบ
ปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ....แล้วรอ ใบ ป.4 เป็นอัน
เสร็จพิธี (แบบย่อๆ ครับ)

ต่างจังหวัด
จากนั้นดำเนินเขียนคำร้องที่ ป1. ที่อำเภอครับแล้วทาง
อำเภอตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน........จากนั้น
อำเภอจะออกใบ ป3. เพื่อนำมาซื้อปืนครับขึ้นอยู่กับว่า
จะระบุว่าซื้ที่ไหน...ส่วนใหญ่จะเป็น กทม. หลังจาก
ซื้อปืนแล้วต้องนำปืนไปตรวจสอบ...ทางร้านจะพาไป
หรือนัดวันครับ...............
ส่วน..ซื้อวันเสาร์ต้องรอวันจันทร์ครับ....ที่กอง
ทะเบียนรับเซ็นต์รับปืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่....
รับปืนนำกลับมายังอำเภอที่ท่านอยู่ครับ...โดยทางร้าน
จะทำใบครอบปืนมาให้ระหว่างนำปืนกลับ....
ตรจสอบอีกครั้ง...จากนั้น รอ.ใบ ป4. ครับ ขึ้นอยู่แต่ละ
อำเภอครับว่านานแค่ไหน.... แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.205 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 09:00  IP : 202.91.19.205   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47932

คำตอบที่ 6
       "ไม่ต้องมาถามกันบ่อยๆๆ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

106 จาก G26 202.12.118.61 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 09:54  IP : 202.12.118.61   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47939

คำตอบที่ 7
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

2075 จาก ครูหาดใหญ่ 118.173.150.167 ศุกร์, 29/2/2551 เวลา : 10:46  IP : 118.173.150.167   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 47945

คำตอบที่ 8
       ต่างจังหวัด
หลักฐานที่ท่านต้องเตรียมไปที่อำภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ
1. บัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร
6. ใบรับรองจาก นายกเทศบาล หรือ กำนัน
7. เอกสารที่แสดงว่าท่านเป็นคนมีเงินเช่น โฉนดที่ดิน
รถยนต์ เป็นต้น หากเปิดกิจการร้านค้าให้ถ่ายรูป
ร้านหลายๆมุมประกอบการพิจารณาด้วยครับ....
8. หลักฐานการประกอบอาชีพ ทะเบียนการค้า กรณีที่จดทะเบียน
ถ้าไม่จดทะเบียน หลักทรัพย์ ต่างๆ ที่หาได้และมีหลักฐานการเป็นเจ้าของ
9. สเตทเม้นท์ ที่ผ่านบัญชีธุรกิจ เงินฝาก

หมายเหตุ....มีชื่อในทะเบียนบ้านทุกท้องที่ต้องอาศัยอยู่
เกิน 6 เดือนครับ
-------------------------------------------------------
ท่านคำก้อน ลืมข้อ 10 ไปหรือเปล่าครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

krabiandaman จาก กระบี่อันดามัน 61.19.151.98 จันทร์, 3/3/2551 เวลา : 12:52  IP : 61.19.151.98   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 48125

คำตอบที่ 9
       หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
มีแบบฟอร์มหรือเปล่าครับ พอมีตัวอย่างให้ดูมั๊ยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก พรานบูรพา 58.181.148.242 ศุกร์, 28/3/2551 เวลา : 12:43  IP : 58.181.148.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49227

คำตอบที่ 10
       มีครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 58.137.158.42 ศุกร์, 28/3/2551 เวลา : 18:27  IP : 58.137.158.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49235

คำตอบที่ 11
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 58.137.158.42 ศุกร์, 28/3/2551 เวลา : 18:29  IP : 58.137.158.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49236

คำตอบที่ 12
       ขอบคุณคร้าบบบบ/

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

พรานบูรพา จาก พรานบูรพา 58.181.148.242 จันทร์, 31/3/2551 เวลา : 07:56  IP : 58.181.148.242   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 49324

คำตอบที่ 13
       คร่าวๆน่ะครับ
การโอนลอยคือผู้ซื้อติดต่อผู้ขายตกลงเรื่องเงินเช็คคทะเบียนถูกต้อง
ผู้ขายจะเซ็นต์สลักว่าให้ใคร พร้อมเอกสารต่างๆ...หมอบให้ผู้ซื้อครับ
จากนั้นผู้ซื้อก็นำ ป4.ขอผู้ขาย เพื่อไปขอ ป3. เมื่อได้ป3.แล้วให้เอกสารป3.ของผ้ซื้อและ ป4เดิม ให้ผู้ขายเพื่อไปตัดยอดออกให้
จากนั้นนำหนังสือตัดยอดพร้อมป3.เราไปของ ป4. และการขอ ป4. ต้องนำปืนไปตรวจด้วยครับ....
การตัดโอน
จากการโอนลอย ระหว่างที่เราได้ ป3. มาแล้วก็จะต้องส่งเอกสาร(ป3.สองท่อน)
พร้อมเอกสาร ป4. ของผู้ขายไปตัดยอดออกจากอำเภอที่ออกทะเบียนเช่น
ป4. เจ้าของเดิมอยู่ เชียงใหม่ เราผู้ซื้ออยู่ ชลบุรี ต้องนำเอกสารของเราไปตัด
ทะเบียนปืนออกจากเชียงใหม่ เพื่อมาอยู่ชลบุรีครับ ส่วนใหญ่ผู้ขายจะเป็น
ผู้ดำเนินการครับ..(อันนี้ก็แล้วตกลงกัน)...เมื่อตัดโอนเสร็จเจ้าของเดิม
ส่งเอกสารกลับมาที่เรา เพื่อนำไปขอ ป4. ครับ....
ทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหน ทะเบียนปืนอยู่ที่นั้นครับ..สอบถามอีกอย่างครับ เอกสารครบถ้วนแล้วตอนไปขอใบ ป4 เจ้าของปืนเดิมต้องไปขอกับผู้ซื้อหรือเปล่าครับ ขั้นต
จาก : joecutting(joecutting) 26/11/2553 11:10:05 [118.175.74.155]
แล้วแต่ท้องที่ครับ
จาก : คำก้อน(คำก้อน) 30/1/2557 17:33:24 [113.53.145.133]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 202.91.19.206 จันทร์, 21/4/2551 เวลา : 20:07  IP : 202.91.19.206   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 50119

คำตอบที่ 14
       แล้วเวลาจะซื้อปืนหละครับเราต้องเตรียใอกสารอะไรไปบ้างครับ...และมีขั้นตอนอะไรบ้างครับรอใบที่จะไปขอ ป4 กี่วัน....ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

63347 จาก นายโอ 192.55.18.36 อังคาร, 22/4/2551 เวลา : 06:17  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 50128

คำตอบที่ 15
       ใบ ป.3 และเงินไปซื้อครับ ได้ปืนแล้วไปตัดยอด รอใบ ป.3 ที่สลักหลัง ประมาณ 1 เดือน นำใบที่ได้มาพร้อมปืนที่ไม่ใส่กระสุนไปทำใบ ป.4 ครับ ถูกหรือเปล่าน๊า เลอะเลือนครับ มันนานมาแล้ว แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

k101tc จาก k101tc 203.172.184.38 อังคาร, 22/4/2551 เวลา : 09:40  IP : 203.172.184.38   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 50133

คำตอบที่ 16
       ขออนุญาติเพิ่มเติมครับ ป.3 ทั้ง 2 ใบ + บัตรประจำตัวประชาชน + กะตังส์ + สติ * ให้ทางร้านถ่ายสำเนาบัตรให้ ซื้อปืนไม่ต้องรีบเดินถามหลายๆร้าน เอาร้านที่ราคาถูกที่สุด อีกอย่างไปในวันเวลาราชการไม่งั้นทางร้านขอเพิ่ม 500 บาทครับ และเวลาทางร้านขอดูใบป.3 ให้เปิดโชว์แล้วรีบเก็บห้ามให้ทางร้านหยิบไปเป็นอันขาดไม่งั้นเสร็จ ขอให้โชคดีครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

หวดหว้า จาก หวดหว้า 61.19.66.59 อังคาร, 22/4/2551 เวลา : 10:52  IP : 61.19.66.59   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 50141

คำตอบที่ 17
       ขอบคุณพี่ๆครับพอจะจะไปซื้อกลัวเสียเวลาอยู่ต่างจังหวัดครับ..... ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

63347 จาก นายโอ 192.55.18.36 พุธ, 23/4/2551 เวลา : 06:10  IP : 192.55.18.36   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 50184

คำตอบที่ 18
       เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ครับ ซื้อปืนถ้าตัดโอนปืนเองไม่แนะนำให้ไปวันจันทร์ครับ เพราะวังไชยาคนเยอะ ส่วนเวลาในการเลือกซื้อปืนให้ไปประมาณ 09.30 น.เป็นต้นไป เพราะร้านปืนส่วนมากจะเปิดในช่วงนี้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

หวดหว้า จาก หวดหว้า 61.19.66.21 พุธ, 28/5/2551 เวลา : 20:24  IP : 61.19.66.21   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 51029

คำตอบที่ 19
       ขออนุญาตรบกวนสอบถามครับ ในกรณีที่พ่อให้มาเป็นมรดกต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ทั้งผู้ให้ และผู้รับ ทะเบียนบ้านพ่ออยู่ต่างจังหวัด ของผู้รับอยู่กรุงเทพ ขอบคุณครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ทรงธรรม จาก เสือเตี้ย 124.120.142.161 เสาร์, 11/10/2551 เวลา : 20:47  IP : 124.120.142.161   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 54448

คำตอบที่ 20
       การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่ผู้ขอพร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 58.137.158.42 จันทร์, 13/10/2551 เวลา : 08:31  IP : 58.137.158.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 54488

คำตอบที่ 21
       ขอบคุณครับพี่คำก้อน แต่ผมหมายถึงว่าตอนนี้พ่อยกให้ และพ่อยังอยู่ครับ ขอโทษครับที่ตั้งคำถามไม่กระจ่างเท่าไร แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ทรงธรรม จาก เสือเตี้ย 124.120.128.18 จันทร์, 13/10/2551 เวลา : 17:46  IP : 124.120.128.18   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 54503

คำตอบที่ 22
       ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ
ทำเป็นโอนซื้อขายบุคคลได้เลยครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 58.137.158.42 ศุกร์, 17/10/2551 เวลา : 16:03  IP : 58.137.158.42   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 54654

คำตอบที่ 23
       ขอบคุณมากครับพี่คำก้อน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ทรงธรรม จาก เสือเตี้ย 124.120.127.3 ศุกร์, 17/10/2551 เวลา : 17:09  IP : 124.120.127.3   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 54655

คำตอบที่ 24
       ขอคุณมากๆครับสำหรับทุกๆข้อมูล แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Mr.ToN จาก Mr.ToN 124.157.134.48 เสาร์, 26/9/2552 เวลา : 23:12  IP : 124.157.134.48   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60141

คำตอบที่ 25
       ขอขอบคุณที่นำเรื่องนี้มาลง เป็นประโยชน์มากครับ
แต่ก็สงสัย เรื่องหลักฐานการผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืน นี่ ใช้เป้าปืนที่ยิงประจำปีแนบไปด้วยได้มั๊ยครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

9x57 จาก 9x57 125.25.117.91 ศุกร์, 2/10/2552 เวลา : 19:16  IP : 125.25.117.91   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60188

คำตอบที่ 26
       ขอขอบคุณที่นำเรื่องนี้มาลง เป็นประโยชน์มากครับ
แต่ก็สงสัย เรื่องหลักฐานการผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืน นี่ ใช้เป้าปืนที่ยิงประจำปีแนบไปด้วยได้มั๊ยครับ
-ไม่ใช่ครับ... ประกาศนียบัตรที่หมอบให้หลังอบรมเสร็จแล้วครับ..
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 203.146.56.211 พฤหัสบดี, 15/10/2552 เวลา : 17:23  IP : 203.146.56.211   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60406

คำตอบที่ 27
       ตอนนี้ ตัดสินใจ ว่าจะซื้อปืนได้แล้วคับ เลือกรุ่นแล้วได้แล้ว (Rami p) มีข้อ สงสัยเกี่ยวกับการซื้อคับ
1.หลักฐานการฝึกอบรมอาวุธปืน เราต้องไปอบรมที่ไหนคับให้ได้หลักฐานมา
2.คิดว่าเดือน ธันวาคม ปีนี้ คิดว่าพร้อมทุกอย่าง ไม่ทราบว่า ปืนโครงการ จะมีไหม หรือต้องรอปีใหม่ก่อน
3.มีข้อสงสัยว่า เกี่ยวกับปืนโครงการนะคับ ต้องจองปืนกับร้านก่อนหรือป่าว แล้ว เอาหลักฐานไปขอ ป3 ที่อำเภอ
ช่วยตอบหน่อยนะคับ ไม่รู้คับจริงๆ คับ

 แก้ไขเมื่อ : 19/11/2552 20:58:53

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

lxt จาก คนไทยใจเกือนร้อย......... 119.31.74.131 พุธ, 18/11/2552 เวลา : 23:22  IP : 119.31.74.131   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60989

คำตอบที่ 28
       ตอนนี้ ตัดสินใจ ว่าจะซื้อปืนได้แล้วคับ เลือกรุ่นแล้วได้แล้ว (Rami p) มีข้อ สงสัยอยากเกี่ยวกับการซื้อคับ
1.หลักฐานการฝึกอบรมอาวุธปืน เราต้องไปอบรมที่ไหนครับให้ได้หลักฐานมา
-สนามยิงปืนที่เปิดทั่วไปครับหากมีการจักหลักสูตรเราสมัครเรียนได้ครับ...
2.คิดว่าเดือน ธันวาคม ปีนี้ คิดว่าพร้อมทุกอย่าง ไม่ทราบว่า ปืนโครงการ จะมีไหม หรือต้องรอปีใหม่ก่อน
-ต้องเช็คกับทางต้นสังกัดท่านล่ะครับว่าใช้สิทธิให้โครงการอะไรได้บ้าง
3.มีข้อสงสัยว่า เกี่ยวกับปืนโครงการนะครับ ต้องจองปืนกับร้านก่อนหรือป่าว แล้ว เอาหลักฐานไปขอ ป3 ที่อำเภอ
-ขั้นตอนจะมีระบุอยู่ในสัญญาเลยครับว่า จองก่อน หรือ ขอ ป3. ก่อน เท่าที่ทราบก็เช็คกับต้นสังกัดครับ
แล้ว เช็คกับ สน สก. อีกครั้งครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 203.146.56.211 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 17:42  IP : 203.146.56.211   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 60999

คำตอบที่ 29
       ขอถามต่อคับ จากคำถามที่ 28
หลักฐานการอบรมการใช้อาวุธปืน ไม่มีได้ไหม เราใช้ปืนเป็นแล้ว จากสอนจากเพื่อนๆ
ผมอยู่ สงขลา อ.สะเดา ไป อบรมได้ที่ไหนบ้างครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

lxt จาก คนไทยใจเกือนร้อย 110.49.146.164 พฤหัสบดี, 19/11/2552 เวลา : 21:11  IP : 110.49.146.164   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 61005

คำตอบที่ 30
       ขอถามต่อคับ จากคำถามที่ 28
หลักฐานการอบรมการใช้อาวุธปืน ไม่มีได้ไหม เราใช้ปืนเป็นแล้ว จากสอนจากเพื่อนๆ
ผมอยู่ สงขลา อ.สะเดา ไป อบรมได้ที่ไหนบ้างครับ
-หลักฐานการอบรมการใช้อาวุธปืน ตจว. ไม่จำเป็นต้องใช้ครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

คำก้อน จาก คำก้อน 203.146.56.211 ศุกร์, 20/11/2552 เวลา : 08:32  IP : 203.146.56.211   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 61010

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,25 มิถุนายน 2561 (Online 468 คน)