WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
โครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย )
Goo4232
จาก กู๋ IZU 649
IP:118.175.38.82

อังคารที่ , 16/10/2555
เวลา : 13:01

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       1. ชื่อโครงการ สานฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 4 ( สบเมย )
ณ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
ณ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
หมู่ที่ 8 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 นายธรรมนูญ สันทัดค้า หัวหน้าโครงการ ( IZU656 )
2.2 นายเจริญพงษ์ วิเศษ รองหัวหน้าโครงการ ( IZU362 )
2.3 นายพงศธร กระทุ่มทอง เลขา ฯ โครงการ และผู้ประสานงาน ( IZU632 )
2.4 นายเจริญชัย ฮัดไข่ ผู้จัดทำเอกสาร และสำรวจโรงเรียนเป้าหมาย ( IZU649 )

3. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2555 ( ระยะเวลาในการทำกิจกรรมบริจาคของแก่เด็ก ๆ )

4. หลักการและเหตุผล
การศึกษา คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวชนบทเปราะบางขึ้นทุกที แต่ละครอบ ครัวต่างตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ปากกัดตีนถีบ ต่างมุ่งจะเอาตัวรอดเป็นสำคัญ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน และกันมีน้อยลง การพัฒนาการศึกษาจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักการอ่าน รักการศึกษาเล่าเรียน รักที่อยากจะใฝ่หาความรู้ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อ ๆ ไป และเพื่อจะได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในชนบทนี้ให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในสังคมเมือง เด็กด้อยโอกาสในชนบทเหล่านี้ ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่พอเหมาะแก่สภาพของตน และได้รับการดูแลเลี้ยงดู เอาใจใส่เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้รับสิ่งดังต่อไปนี้.-
5.1 มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
5.2 มีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
5.3 มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
5.4 ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการรักการอ่าน รักการศึกษาเล่าเรียน
5.5 สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด
5.6 รู้จักทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนในชนบท
5.7 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจิตใจเมตตา
5.8 รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับคนต่างถิ่น ต่างเพศ ต่างวัย และต่างฐานะ เพื่อให้เกิด ทักษะในการวางตน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยกลไกสังคมที่เป็นธรรมชาติ

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 กระตุ้นความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกในชมรม IZU คลับทุกคน ทุกชมรม ทุกแก๊งค์ และผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา อยากร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้อยโอกาส
6.1.2 เด็ก ๆ ด้อยโอกาสทุกคนมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ดีขึ้น และรับรู้ได้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ ในสังคมเพียงคนเดียว
6.1.3 ส่งเสริมให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้จักช่วยเหลือตนเอง และอยากใฝ่หาความรู้เพิ่มมากขึ้น
6.1.4 ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการส่งบุตรหลาน มาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นประถม และสูงขึ้นต่อ ๆ ไป และระแวดระวังดูแลเด็ก ในชุมชน และรอบข้างทุก ๆ คนให้รอดพ้นจากอบายมุขและสิ่งชักนำในทางที่ไม่ดี
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมความรู้ เป็นสถานที่เรียนและเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนใน ชั้น
ประถมต่อไป
6.2.2 เด็ก ๆ มีสื่อ – อุปกรณ์ การเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น
6.2.3 เด็ก ๆ ด้อยโอกาสทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นและได้รับประทานกันทุกวัน
6.2.4 เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้

7. พื้นที่ดำเนินการ :
7.1 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
7.2 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
8.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนเป้าหมาย
8.2 สำรวจโรงเรียนหรือสถานศึกษาแหล่งเป้าหมายเพื่อพิจารณามอบหนังสือพร้อมอุปกรณ์การเรียน
8.3 จัดทำโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
8.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น หนังสือเรียน หนังสือความรู้ อุปกรณ์การเรียน
8.5 แจ้งและประชาสัมพันธ์ผู้ที่รับบริจาค ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ โดยแสดงให้เด่นชัด
8.6 รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนสิ่งของบริจาค
8.7 รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมทั้งทำหนังสือขอบคุณ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ

9. ค่าใช้จ่าย
- ค่าจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าใช้จ่ายจัดทำสิ่งของเพื่อเป็นของที่ระลึกกิจกรรมครั้งนี้ ( ผู้ที่ต้องการสิ่งของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย )
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ( ผู้ที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง )

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนดังกล่าว ได้รับการพัฒนาทางการศึกษา ไม่ด่วนออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันสมควร หรือทิ้งการศึกษาภาคบังคับ
10.2 เด็กด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และหล่อหลอมกล่อมเกลาให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
10.3 ผู้ใจบุญจากทุกภาคส่วน และผู้มีน้ำใจให้การสนับสนุนได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนดังกล่าว ณ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.4 เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ด้วย อันจะเป็นการพัฒนาสังคม ให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพต่อไป

11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
11.1 ทัศนคติและการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองยังเป็นภาวะที่ล่อแหลม และไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก รวมทั้งการไม่ให้ความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
11.2 สภาพภูมิอากาศ ทั้งระหว่างการเดินทาง และในพื้นที่ และรวมทั้งสภาพการจราจร

12. การติดตามประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม เสียงสะท้อนคำบอกเล่าจากบุคคลรอบข้าง และใช้แบบสอบถามต่อผู้ปกครอง เด็ก ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูผลการเรียน ( คะแนนสอบ )

อ้างถึงกระทู้ : กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นกันดาร รร. บ้านทิยาเพอ สบเมย เเม่ฮ่องสอน

http://www.weekendhobby.com/offroad/ISUZU/question.asp?id=11328&page=2

รายนามผู้บริจาค

1. Khonrayong Khonrayong จำนวน 3,000 บาท
// http://www.facebook.com/khonrayong.khonrayong
2. พี่ ๆ ชาวตรีเพชรฝากร่วมทำบุญ 3,550 บาท
3. บริษัท ได-อิจิ คิคากุ ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมสมทบ ให้น้อง ๆ 50,000 บาท
4. เพื่อนในเฟสบุ๊ค ( พนักงานโรงงาน ที่เป็นลูกค้าที่ผมไปทำ รง.ให้ที่ อมตะนคร ) ร่วมบริจาค 1,000 บาท
5. พี่ ๆ พนักงานชาวตรีเพชร อีซูซุร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 3,400 บาท


 แก้ไขเมื่อ : 3/12/2555 10:00:57


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  

คำตอบที่ 1
       จดหมายขอรับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียน แก้ไขเมื่อ : 16/10/2555 13:47:09

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:12  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8842

คำตอบที่ 2
       โรงเรียนบ้านทิยาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านทิยาเพอ ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 8 ตำบทสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัส ไปรษณีย์ 58110 โรงเรียนบ้านทิยาเพอมีพื้นที่บริเวณ 7 ไร่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสบเมย แลทางหลวงหมายเลข 105 ประมาณ 45 กิโลเมตร

โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 31 คน นักเรียนหญิง 17 คน จำแนกเป็นระดับอนุบาลศึกษา 14 คน 2 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา 34 คน 3 ห้องเรียน มีครู 5 คน ภารโรง 1 คน ปัจจุบัน รร. ยังไม่มีไฟฟ้า ( แต่มีอยู่ในแผนงบประมาณ และกำลังจะได้รับการติดตั้งในปี 2556 ) ส้วมสำหรับนักเรียน 1 หลัง 2 ที่นั่ง
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:13  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8843

คำตอบที่ 3
       โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 443 หมู่ที่ 8 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 29 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 15 คน มีครูปฏิบัติการสอน 2 คน คือ
1. นางดุษฎี แก้วสมบัติ
2. นายเจนตะวัน ศรีวิชัย
ปัจจุบัน มีอาคารเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 1 หลัง และได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์พินิจ และศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้อีกจำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอนมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบัน รร. ยังไม่มีไฟฟ้า แต่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดบ้านห้วยไชยยงค์ โดยพระอาจารย์พินิจให้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แผง ( รร. 1 แผง, บ้านพักครู 1 แผง ) เพื่อใช้เปิดสื่อการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ ได้ดูและเรียนกัน ตอนนี้ทางพระอาจารย์พินิจ กำลังหาทุน จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อรวบรวมเงินซื้อแผงโซล่าเซลล์ นำไปติดตั้งให้ที่ รร.นี้


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:15  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8844

คำตอบที่ 4
       สิ่งของที่ขาดแคลน และขอรับบริจาค

1. ชุดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ( Solar cell ) ขนาด 3000 W ( 3KW)
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

2. เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ชุด
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

3. เตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส จำนวน 2 ชุด
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

4. หนังสือทุกอย่าง หนังสือเรียน นิทาน เสริมความรู้ทักษะ โดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-ประถม
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ ) ( หนังสือโป๊ ลามก ไม่รับนะจ๊ะ )

5. ชุดสร้างเสริมความรู้ทักษะเเละพ้ฒนาการสำหรับเด็ก ๆ อนุบาล เช่น
อักษรพยัญชนะไทย ก ข ค - ฮ
อักษรพยัญชนะอังกฤษ ABC-Z
อักษรตัวเลข 1-10
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

6. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว ชุดนักเรียน ชุดกีฬา
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

7. อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด
( เพื่อ รร.บ้านทิยาเพอ และรร.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ )

8. อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ และคิดว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมทักษะ และพัฒนาการของเด็ก ๆ ยินดีรับบริจาคครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:16  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8845

คำตอบที่ 5
       กำหนดการเดินทาง
เราจะเดินทางกลางคืน วันที่ 27 ธค. 2555 ( จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. ถนนสายเอเชีย ตรงด่านบางปะอิน ทางหลวงหมายเลข 32 )
พิกัด GPS 14.202797,100.607862
และเราจะไปถึงอำเภอสบเมย เช้าของวันที่ 28 ธค. 2555 ด้วยระยะทาง 642 กม ( โดยประมาณ )
พิกัด GPS 17.962098,97.931258
และคาดว่าจะขึ้นถึง รร.บ้านทิยาเพอ ไม่น่าเกินเที่ยง ด้วยระยะทางประมณ 40 กม.
พิกัด GPS 17.847837,97.872237

กำหนดวันทำกิจกรรม
กิจกรรมทีเราจะดำเนินทำกันให้ทาง รร. คือ
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ทั้ง 2 โรงเรียน
- เลี้ยงอาหารเด็ก ๆ
- เล่นเกมส์ แจกขนม ( ยัดเยียด บังคับขู่เข็ญต้องรับ 55 )
- ฉายหนัง กลางแปลง ( ด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ )
- ทำความสะอาด รร. เช็ด ปัด กวาด ถู จัดโต๊ะ เก้าอี้ ลบกรดานดำ ( ใครไม่เคยลบกระดานดำบ้าง )
- กิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ กับเด็ก ๆ เช่น
1. สอนหนังสือเด็ก ๆ
2. อ่าน และ/หรือ เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟัง
3. ปลูกต้นไม้

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อน ๆ สมาชิกใน Isuzu Offroad Unity ( IZU ) ร่วมกันบริจาค แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ร่วมกันแบ่งปันให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนกันครับ

และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดยังไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ปีนี้ สนใจจะร่วมทริป นำของสิ่งของไปบริจาคแก่เด็ก ๆ ไปดูรอยยอิ้ม แห่งความสุขของเด็ก ๆ กันขอเรียนเชิญนะครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:18  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8846

คำตอบที่ 6
       ติดต่อร่วมบริจาคสิ่งของได้ตามนี้ครับ
1. คุณธรรมนูญ สันทัดค้า / โซนมีนบุรี ร่มเกล้า ลาดกระบัง ( มือถือ 08-5900-9015 )
2. คุณเจริญพงษ์ วิเศษ / โซนอยุธยา บางปะอิน โรจนะ ( มือถือ 08-1852-9041 )
3. คุณพงศธร กระทุ่มทอง / โซนบางใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี ( มือถือ 08-1904-2327 )
4. คุณเจริญชัย ฮัดไข่ / โซนรามอินทรา บางเขน รังสิต นวนคร และยินดีไปรับให้ทุกที่ครับ ( มือถือ 08-1834-9517 )
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:20  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8847

คำตอบที่ 7
       ความยากลำบาก ในการเดินทางของครู ยามฤดูหน้าฝน เเต่ไม่ใช่ปัญหา
เพราะครูอยากให้เด็ก ๆ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้

http://www.youtube.com/watch?v=8sOUGkcoPEY&feature=youtu.be
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:36  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8849

คำตอบที่ 8
       โรงเรียนบ้านทิพยาเพอ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:38  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8850

คำตอบที่ 9
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:40  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8851

คำตอบที่ 10
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:41  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8852

คำตอบที่ 11
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:42  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8853

คำตอบที่ 12
       เเนวคิดเกษตรพอเพียง เด็ก ๆ ปลูกผักไว้ประกอบอาหารกลางวัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:43  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8854

คำตอบที่ 13
       อาหารจานโปรดยามหน้าฝน เส้นหมี่ต้มปลากระป๋อง หรือ ต้มจืดเต้าหู้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:48  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8855

คำตอบที่ 14
       ความสมบูรณ์ของป่าไม้ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:50  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8856

คำตอบที่ 15
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:51  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8857

คำตอบที่ 16
       โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:57  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8858

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 13:58  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8859

คำตอบที่ 18
       ยามเช้า ณ กลางสนาม

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:00  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8860

คำตอบที่ 19
       พระอาจารยืพินิจ วัดบางเตย ที่ให้ความช่วยเหลือ
โดยพยายามหาสิ่งของ ไปเเจกให้เด็ก ๆ อยู่เสมอ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:04  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8861

คำตอบที่ 20
       กับอาการดีใจที่เด็ก ๆ ได้รับของ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:08  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8862

คำตอบที่ 21
       สุดอร่อย ยามฤดูหน้าฝน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:09  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8863

คำตอบที่ 22
       กับเเนวคิดเกษตรพอเพียง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:12  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8864

คำตอบที่ 23
       เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารกลางวัน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:15  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8865

คำตอบที่ 24
       การเป้นครูที่นี้ ต้องทำได้ทุกอย่าง เป็นทั้งครู ภารโรง เเม่ครัว คนทำสวน เเละเเม่คนที่สองของเด็ก ๆ รวมทั้งต้องเป็นช่างตัดผมด้วย

 แก้ไขเมื่อ : 16/10/2555 14:20:37

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:18  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8866

คำตอบที่ 25
       ของเล่นชิ้นเดียว เเละอย่างเดียว ที่เด็ก ๆ รู้จัก เเละได้เล่น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:21  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8867

คำตอบที่ 26
       ครูผู้เสียสละ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:23  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8868

คำตอบที่ 27
       ถนนทางขึ้น รร. ยามหน้าฝน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:31  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8870

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:32  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8871

คำตอบที่ 29
       ทั้งดัน ทั้งเข็ญ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:35  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8872

คำตอบที่ 30
       สภาพถนนช่วงหน้าฝน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 16/10/2555 เวลา : 14:38  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 8873

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอาทิตย์,5 กรกฎาคม 2563 (Online 787 คน)