WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
กิจกรรมสานฝันปันน้ำใจ ปี 2556 (วันเด็กแห่งชาติ)
highways
จาก หมอผี IZU 656
IP:110.169.210.224

ศุกร์ที่ , 21/12/2555
เวลา : 21:40

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านิดหนึ่งครับ เพื่อนสมาชิก IZU และทุกท่านที่ได้ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของชาว ISUZU OFFROAD UNITY ด้วยชมรมใคร่ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ สมาชิกและทุกท่าน ไปส่งมอบความสุข และความรักให้แก่เด็กๆ ซึ่งปีนี้การจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของเรา เนืืองในวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ รร.บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี จังหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้รายละเอียด และกิจกรรมย่อยประกอบงาน ทางคณะทำงานจะำนำเสนอให้ทุกท่านทราบพร้อมแจ้งช่องทางที่จะให้ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าการบริจาคหรือร่วมเดินทางไปกับชมรมในโอกาสต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
กลุ่ม ISUZU OFFROAD UNITY ( IZU )
..........................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง”
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิด ชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ ทางกลุ่ม IZU เล็งเห็นถึงความสำคัญกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังเตยสาขาบ้านสาลี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม
๒.๒ เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก
๒.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ดีให้กับเด็ก
๒.๔เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการแสดงออก

๓. วิธีดำเนินการ
๓.๑ ประสานงานกับผู้นำกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม และหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
๓.๒ จัดหาอุกรณ์การเรียน อาทิเช่น สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ
๓.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
๓.๔ ขอการสนับสนุนของขวัญ , ของรางวัลจากภาคเอกชน ห้างร้าน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
๓.๕ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
๓.๖ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

๔. เป้าหมาย
เด็ก โรงเรียนบ้านวังเตยสาขาบ้านสาลี และเด็กพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๕๐ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน ๑ วัน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านวังเตยสาขาบ้านสาลี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระยะทางโดยประมาณ 197 กม. จากโลตัส อยุธยา ( ถนนพหลโยธิน )

6. กิจกรรมที่จัด
๖.๑ การแสดง การเล่นตนตรีไทย ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านวังเตยสาขาบ้านสาลี
๖.๒ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
๖.๓ การแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ไอศกรีม แก่เด็กและเยาวชน
๖.๔ การตอบปัญหาชิงรางวัล
๖.๕ การเล่นเกมส์

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๒. เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
๔. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:14  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9697

คำตอบที่ 2
       อาตารเรียนหลัก ที่มีใช้เรียนในปัจบัน แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:16  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9698

คำตอบที่ 3
       ห้องเรียนเด็ก ๆ อนุบาล แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:19  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9699

คำตอบที่ 4
       ด้านหน้าของห้องเรียนเด็กอนุบาล แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:21  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9700

คำตอบที่ 5
       เเบบนี้ เค้าเนียกว่ากระดานดำไหม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:23  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9701

คำตอบที่ 6
       เครื่องเล่นเด็กเล่น ที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:28  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9702

คำตอบที่ 7
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:29  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9703

คำตอบที่ 8
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:31  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9704

คำตอบที่ 9
       เด็ก ๆ ที่นี้เก่งดนตรีไทย เเต่ขาดโอกาส เพราะเครื่องเล่นดนตรี มีไม่ครบ
ที่มีอยู่ก้อชำรุด แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:33  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9705

คำตอบที่ 10
       เยี่ยมไหมครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:34  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9706

คำตอบที่ 11
       เเจ่ม มาก แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:35  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9707

คำตอบที่ 12
       เป่าจนอ้วนเลย แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:36  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9708

คำตอบที่ 13
       ผมหล่อปะ อิอิ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:37  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9709

คำตอบที่ 14
       มีชิ้นเดียวใยโลก ระนาด ณ บ้านสาลี แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:39  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9710

คำตอบที่ 15
       มีชิ้นเดียวในโลก ระนาด ณ บ้านสาลี แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 118.175.38.82 อังคาร, 25/12/2555 เวลา : 15:39  IP : 118.175.38.82   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9711

คำตอบที่ 16
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 19:54  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9834

คำตอบที่ 17
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 19:56  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9835

คำตอบที่ 18
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:00  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9836

คำตอบที่ 19
       กระดานดำรุ่มไหม่ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:02  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9837

คำตอบที่ 20
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:04  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9838

คำตอบที่ 21
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:05  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9839

คำตอบที่ 22
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:07  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9840

คำตอบที่ 23
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:13  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9841

คำตอบที่ 24
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:14  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9842

คำตอบที่ 25
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:16  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9843

คำตอบที่ 26
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:17  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9844

คำตอบที่ 27
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:19  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9845

คำตอบที่ 28
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:20  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9846

คำตอบที่ 29
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:22  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9847

คำตอบที่ 30
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.62.9 เสาร์, 5/1/2556 เวลา : 20:24  IP : 124.120.62.9   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 9848

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

ถ่ายรูปให้ยอดขายพุ่ง ยืนยันมีสินค้าจริง ตรงปก ไม่ตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพฤหัสบดี,4 มิถุนายน 2563 (Online 495 คน)