WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557
Goo4232
จาก กู๋ IZU 649
IP:124.120.225.26

อังคารที่ , 10/12/2556
เวลา : 13:42

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557

ที่มาของโครงการ

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการสานฝันปันน้ำใจ เพื่อช่วยเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆเยาวชนของชาติให้ได้ รับโอกาสทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชน แนวความคิดของคนในชนบท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ควมหมายของคำว่า “โอกาส” ที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน วันนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเติมเต็มความฝันและรอยยิ้ม ไม่มีการให้ใดจะคุ้มค่ากว่าการทำบุญกับเด็กผู้ยากไร้ เพราะเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กวันนี้ คืออนาคตของชาติจึงเป็นที่มาของโครงการสานฝันปันน้ำใจ

เหตุแห่งการจัดกิจกรรม

ชมรม Isuzu Offroad Unity จะจัดกิจกรรมวันเด็กทุกๆ ปีโดยจะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส อยู่ในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้เด็กๆ มีความสุข และการพัฒนาตัวอาคารโรงเรียนนั้นเป็นเป้าหมายรอง เนื่องจากในด้านการพัฒนาโรงเรียนนั้น IZU กิจกรรมอื่นที่จัดขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะต่างหาก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเด็ก

- เพื่อมอบความสุขให้แก่เยาวชนชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กๆ ให้เขารู้ว่า เขายังไม่ถูกทอดทิ้ง
- เพื่อความสุขและความสบายใจของสมาชิกที่ร่วมไปทำกิจกรรม
- เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรมรู้จักกัน สนิทสนม และผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมชนบท และมีจิตสำนึกในการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักการให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเพื่อมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
- เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยกัน และได้สัมผัสกับการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์
- เพื่อนำสภาพที่ได้พบเห็นมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ หรือเผยแพร่ให้กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบและสานต่อกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือโรงเรียน หรือชุมชนนั้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ Isuzu Off-road Unity (IZU)

ผู้ร่วมโครงการ ผู้สนใจและมีจิตศรัทธาที่จะร่วมช่วยกันให้โอกาสและความสุขแก่เด็กๆ ในชุมชนด้อยโอกาส

แผนการดำเนินงาน

1. หาข้อมูลของชุมชน และโรงเรียนเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น
2. พิจารณาเลือกโรงเรียนเป้าหมายสัก 3-4 โรงเรียนเป็นอย่างน้อยในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลกันนั้นเพื่อดำเนินการสำรวจ
3. กำหนดหนดวันเดินทางสำรวจพื้นที่
4. เดินทางสำรวจพื้นที่โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเก็บข้อมูลภาพถ่าย และการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน เด็กในหมู่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน/ชุมชนที่จะเลือก
5. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประชุมเลือกและสรุปสถานที่
6. เขียนโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ
7. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานกิจกรรม และกำหนด timeline ของแต่ละ segment ของงาน
8. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ตลอดเวลาจนจบโครงการ

รูปแบบของกิจกรรม

เกมส์ กิจกรรมที่จะสร้างความสนุนสนานให้เด็ก ๆ
- มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานวันเด็กทุกคนรวมแล้วประมาณ 70 คน
- เลี้ยงอาหาร ขนม ไอศครีม
- บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน
- บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
- อื่น ๆ

สถานที่ดำเนินโครงการสานฝันปันยิ้ม ปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
กำหนดวันกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557, 11 มกราคม 2557

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านหนองม่่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 044-870295

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2522

ปัจจุบันอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่มีพื้นขนาด 3 ห้องเรียน อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบนพื้นที่สาธารณะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 44 คน ครูจำนวน 3 คน

ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายทศพล สมขุนทด

เขตพื้นที่บริการการศึกษา:

ตำบลโคกสะอาด มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด (คุ้มสระนกแก้ว),
หมู่ 6 บ้านหนองม่วง

สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค

- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สี
- อุปกรณ์กีฬา
- ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
- สื่อการสอนจำพวกวีดีโอ
- อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
- อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
- ชุดนักเรียน
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
- ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็กอื่น ๆ

- ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม

สมาชิกที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะไปพักค้างแรม ณ.สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เพราะสังสรรค์และทำความรู้จักกันในหมู่คณะที่ร่วมกิจกรรม โดยได้กำหนดสถานที่พักค้างแรมกางเต๊นท์ที่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว


Download ข้อมูลโครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็ก 2557 ได้จาก link นี้ครับ

https://www.dropbox.com/s/5p7j8z4csmpxt8r/Letter-Project6-2.pdf

ทริปสำรวจ รร.บ้านหนองม่วง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695897980428259.1073741896.100000241907443&type=3

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695938497090874.1073741897.100000241907443&type=3 แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 17:03:30


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
      
โรงเรียนบ้านหนองม่่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค

- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สี
- อุปกรณ์กีฬา
- ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
- สื่อการสอนจำพวกวีดีโอ
- อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
- อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
- ชุดนักเรียน
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
- ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็กอื่น ๆ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.225.26 อังคาร, 10/12/2556 เวลา : 13:49  IP : 124.120.225.26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13600

คำตอบที่ 2
       โรงเรียนบ้านหนองม่วง


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:08  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13622

คำตอบที่ 3
       อาจารย์ทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายหนองม่วง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:09  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13623

คำตอบที่ 4
       ห้องเรียนสวยงาม

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:11  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13624

คำตอบที่ 5
       บุคคลากร คณะกรรมการการศึกษาของ รร. แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 16:13:15

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:12  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13625

คำตอบที่ 6
       จำนวนนักเรียน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:15  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13626

คำตอบที่ 7
       อาคารหลังงามที่ผู้ใจบุญมาสร้างให้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:17  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13627

คำตอบที่ 8
       ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:18  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13628

คำตอบที่ 9
       ที่แปรงฟันของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:20  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13629

คำตอบที่ 10
       ที่นั่งเล่นของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:21  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13630

คำตอบที่ 11
       ห้องน้ำอย่างหรู 55

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:22  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13631

คำตอบที่ 12
       สวยไหม ช่างคิดทำ เนอะ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:23  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13632

คำตอบที่ 13
       แหล่ม ๆๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:24  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13633

คำตอบที่ 14
       ห้องเรียน และห้องอนุบาล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:25  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13634

คำตอบที่ 15
       สนามเด็กเล่น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:26  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13635

คำตอบที่ 16
       ของเล่นที่มีอยู่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:27  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13636

คำตอบที่ 17
       ต้องละเลงสี แล้วจะสวย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:28  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13637

คำตอบที่ 18
       ไปทาสีกันมะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:29  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13638

คำตอบที่ 19
       มีหลายชิ้นอยู่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:30  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13639

คำตอบที่ 20
       แปลงเกษตร ที่เด็ก ๆ ช่วยกันปลูก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:31  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13640

คำตอบที่ 21
       บ้านพักครู

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:32  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13641

คำตอบที่ 22
      
บ้านพักครูอีกหนึ่งหลัง ที่เสียหายจากพายุฝน ( หลายปีแล้ว )
แต่ไม่ได้รับอนุมัติงบซ่อมแซม

ปัจจุบันครูอยู่รวมกันหลังเดียวที่ค่อนข้างจะคับแคบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:33  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13642

คำตอบที่ 23
       รร. มีการใช้มูลสัตว์ เพื่อทำเป็นแก๊สชีวภาพ ในการประกอบอาหาร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:35  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13643

คำตอบที่ 24
       ไปกันนะครับ ช่วยกันขอความสุข และของขวัญไปมอบให้เด็ก ๆ กัน
ปีหนึ่งเด็ก ๆ จะมีวันนี้เพียงหนึ่งวัน วันที่เค้ามีความสุข วันที่เค้ารอมาทั้งปี

หากใครว่าง ไม่ติดธุระใด ๆ ไปกันนะครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:38  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13644

คำตอบที่ 25
       หลังจบกิจกรรม เราไปกางเต๊นท์กันที่
อุทยานแห่งชาติไทรทองกันครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:41  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13645

คำตอบที่ 26
       หน้าประตูทางเข้า จ่ายค่าผ่านทาง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:42  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13646

คำตอบที่ 27
       ลานหน้า ที่ทำการ ฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:43  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13647

คำตอบที่ 28
       ลานกางเต๊นท์จะอยู่ด้านล่าง ริมน้ำ บรรยากาศสวย ร่มรื่น สบาย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:46  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13648

คำตอบที่ 29
       กางเต็นท์ด้านล่างนี้ จะสะดวกในเรื่องห้องน้ำ เพราะหากขึ้นไปกางเต็นท์ ที่บนยอดเขา จะลำบากในเรื่องห้องน้ำ

 แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 16:49:49

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:48  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13649

คำตอบที่ 30
       ลานกางเต๊นท์ ด้านบน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:51  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13650

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,27 ตุลาคม 2563 (Online 734 คน)