WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557
Goo4232
จาก กู๋ IZU 649
IP:124.120.225.26

อังคารที่ , 10/12/2556
เวลา : 13:42

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       โครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็กปี 2557

ที่มาของโครงการ

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการสานฝันปันน้ำใจ เพื่อช่วยเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆเยาวชนของชาติให้ได้ รับโอกาสทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชน แนวความคิดของคนในชนบท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ควมหมายของคำว่า “โอกาส” ที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน วันนี้เราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเติมเต็มความฝันและรอยยิ้ม ไม่มีการให้ใดจะคุ้มค่ากว่าการทำบุญกับเด็กผู้ยากไร้ เพราะเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กวันนี้ คืออนาคตของชาติจึงเป็นที่มาของโครงการสานฝันปันน้ำใจ

เหตุแห่งการจัดกิจกรรม

ชมรม Isuzu Offroad Unity จะจัดกิจกรรมวันเด็กทุกๆ ปีโดยจะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส อยู่ในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้เด็กๆ มีความสุข และการพัฒนาตัวอาคารโรงเรียนนั้นเป็นเป้าหมายรอง เนื่องจากในด้านการพัฒนาโรงเรียนนั้น IZU กิจกรรมอื่นที่จัดขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะต่างหาก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเด็ก

- เพื่อมอบความสุขให้แก่เยาวชนชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กๆ ให้เขารู้ว่า เขายังไม่ถูกทอดทิ้ง
- เพื่อความสุขและความสบายใจของสมาชิกที่ร่วมไปทำกิจกรรม
- เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรมรู้จักกัน สนิทสนม และผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนผู้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมชนบท และมีจิตสำนึกในการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักการให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเพื่อมิตรภาพใหม่ๆ ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
- เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยกัน และได้สัมผัสกับการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์
- เพื่อนำสภาพที่ได้พบเห็นมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ หรือเผยแพร่ให้กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบและสานต่อกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือโรงเรียน หรือชุมชนนั้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ Isuzu Off-road Unity (IZU)

ผู้ร่วมโครงการ ผู้สนใจและมีจิตศรัทธาที่จะร่วมช่วยกันให้โอกาสและความสุขแก่เด็กๆ ในชุมชนด้อยโอกาส

แผนการดำเนินงาน

1. หาข้อมูลของชุมชน และโรงเรียนเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น
2. พิจารณาเลือกโรงเรียนเป้าหมายสัก 3-4 โรงเรียนเป็นอย่างน้อยในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลกันนั้นเพื่อดำเนินการสำรวจ
3. กำหนดหนดวันเดินทางสำรวจพื้นที่
4. เดินทางสำรวจพื้นที่โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเก็บข้อมูลภาพถ่าย และการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน เด็กในหมู่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน/ชุมชนที่จะเลือก
5. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประชุมเลือกและสรุปสถานที่
6. เขียนโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ
7. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานกิจกรรม และกำหนด timeline ของแต่ละ segment ของงาน
8. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ตลอดเวลาจนจบโครงการ

รูปแบบของกิจกรรม

เกมส์ กิจกรรมที่จะสร้างความสนุนสนานให้เด็ก ๆ
- มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานวันเด็กทุกคนรวมแล้วประมาณ 70 คน
- เลี้ยงอาหาร ขนม ไอศครีม
- บริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน
- บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
- อื่น ๆ

สถานที่ดำเนินโครงการสานฝันปันยิ้ม ปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
กำหนดวันกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557, 11 มกราคม 2557

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านหนองม่่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 044-870295

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2522

ปัจจุบันอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่มีพื้นขนาด 3 ห้องเรียน อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบนพื้นที่สาธารณะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 44 คน ครูจำนวน 3 คน

ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายทศพล สมขุนทด

เขตพื้นที่บริการการศึกษา:

ตำบลโคกสะอาด มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด (คุ้มสระนกแก้ว),
หมู่ 6 บ้านหนองม่วง

สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค

- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สี
- อุปกรณ์กีฬา
- ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
- สื่อการสอนจำพวกวีดีโอ
- อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
- อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
- ชุดนักเรียน
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
- ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็กอื่น ๆ

- ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม

สมาชิกที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะไปพักค้างแรม ณ.สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เพราะสังสรรค์และทำความรู้จักกันในหมู่คณะที่ร่วมกิจกรรม โดยได้กำหนดสถานที่พักค้างแรมกางเต๊นท์ที่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว


Download ข้อมูลโครงการสานฝันปันน้ำใจครั้งที่ 6 วันเด็ก 2557 ได้จาก link นี้ครับ

https://www.dropbox.com/s/5p7j8z4csmpxt8r/Letter-Project6-2.pdf

ทริปสำรวจ รร.บ้านหนองม่วง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695897980428259.1073741896.100000241907443&type=3

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

https://www.facebook.com/charoenchai.hadkhai/media_set?set=a.695938497090874.1073741897.100000241907443&type=3 แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 17:03:30


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  

คำตอบที่ 1
      
โรงเรียนบ้านหนองม่่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งของที่ต้องการเพื่อนำไปบริจาค

- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา สี
- อุปกรณ์กีฬา
- ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา
- สื่อการสอนจำพวกวีดีโอ
- อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล
- อาหารแห้ง นมกล่อง ขนม
- ชุดนักเรียน
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียน และเด็กๆ ในชุมชน
- ของรางวัล สำหรับเด็กในการจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขันในงานวันเด็กอื่น ๆ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.225.26 อังคาร, 10/12/2556 เวลา : 13:49  IP : 124.120.225.26   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13600

คำตอบที่ 2
       โรงเรียนบ้านหนองม่วง


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:08  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13622

คำตอบที่ 3
       อาจารย์ทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายหนองม่วง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:09  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13623

คำตอบที่ 4
       ห้องเรียนสวยงาม

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:11  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13624

คำตอบที่ 5
       บุคคลากร คณะกรรมการการศึกษาของ รร. แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 16:13:15

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:12  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13625

คำตอบที่ 6
       จำนวนนักเรียน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:15  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13626

คำตอบที่ 7
       อาคารหลังงามที่ผู้ใจบุญมาสร้างให้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:17  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13627

คำตอบที่ 8
       ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:18  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13628

คำตอบที่ 9
       ที่แปรงฟันของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:20  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13629

คำตอบที่ 10
       ที่นั่งเล่นของเด็ก ๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:21  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13630

คำตอบที่ 11
       ห้องน้ำอย่างหรู 55

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:22  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13631

คำตอบที่ 12
       สวยไหม ช่างคิดทำ เนอะ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:23  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13632

คำตอบที่ 13
       แหล่ม ๆๆ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:24  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13633

คำตอบที่ 14
       ห้องเรียน และห้องอนุบาล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:25  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13634

คำตอบที่ 15
       สนามเด็กเล่น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:26  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13635

คำตอบที่ 16
       ของเล่นที่มีอยู่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:27  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13636

คำตอบที่ 17
       ต้องละเลงสี แล้วจะสวย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:28  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13637

คำตอบที่ 18
       ไปทาสีกันมะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:29  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13638

คำตอบที่ 19
       มีหลายชิ้นอยู่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:30  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13639

คำตอบที่ 20
       แปลงเกษตร ที่เด็ก ๆ ช่วยกันปลูก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:31  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13640

คำตอบที่ 21
       บ้านพักครู

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:32  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13641

คำตอบที่ 22
      
บ้านพักครูอีกหนึ่งหลัง ที่เสียหายจากพายุฝน ( หลายปีแล้ว )
แต่ไม่ได้รับอนุมัติงบซ่อมแซม

ปัจจุบันครูอยู่รวมกันหลังเดียวที่ค่อนข้างจะคับแคบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:33  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13642

คำตอบที่ 23
       รร. มีการใช้มูลสัตว์ เพื่อทำเป็นแก๊สชีวภาพ ในการประกอบอาหาร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:35  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13643

คำตอบที่ 24
       ไปกันนะครับ ช่วยกันขอความสุข และของขวัญไปมอบให้เด็ก ๆ กัน
ปีหนึ่งเด็ก ๆ จะมีวันนี้เพียงหนึ่งวัน วันที่เค้ามีความสุข วันที่เค้ารอมาทั้งปี

หากใครว่าง ไม่ติดธุระใด ๆ ไปกันนะครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:38  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13644

คำตอบที่ 25
       หลังจบกิจกรรม เราไปกางเต๊นท์กันที่
อุทยานแห่งชาติไทรทองกันครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:41  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13645

คำตอบที่ 26
       หน้าประตูทางเข้า จ่ายค่าผ่านทาง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:42  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13646

คำตอบที่ 27
       ลานหน้า ที่ทำการ ฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:43  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13647

คำตอบที่ 28
       ลานกางเต๊นท์จะอยู่ด้านล่าง ริมน้ำ บรรยากาศสวย ร่มรื่น สบาย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:46  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13648

คำตอบที่ 29
       กางเต็นท์ด้านล่างนี้ จะสะดวกในเรื่องห้องน้ำ เพราะหากขึ้นไปกางเต็นท์ ที่บนยอดเขา จะลำบากในเรื่องห้องน้ำ

 แก้ไขเมื่อ : 15/12/2556 16:49:49

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:48  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13649

คำตอบที่ 30
       ลานกางเต๊นท์ ด้านบน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Goo4232 จาก กู๋ IZU 649 124.120.128.73 อาทิตย์, 15/12/2556 เวลา : 16:51  IP : 124.120.128.73   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 13650

      

ยังมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่  ตี๋ หน้าสนามบิน
www.teejeeper.com จำหน่ายอะไหล่ Jeep
M151 A1 A2 วิลลี่
Willy CJ หน้ากบ
084-0099828
กระทู้ถามตอบ
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  บุญลืออะไหล่Jeep
มีอะไหล่ทุกรุ่น
บอดี้ชิ้นส่วนเครื่อง
ราคาส่ง-ปลีก
097-1403423
086-5258484
เอ Banpong
อะไหล่ 4x4 เก่าจากญี่ปุ่นครับมีหลากหลาย
TEL:085-9555759

  อู่สุรชัย Jeeper House
ถนนนวมินทร์ บางกะปิ
โดยคุณสุรชัย
โทร 02-378-2484
081-859-5381 089-664-4030
  วินช์ SURE รถยก รถออฟโรด
โทร. 081-8645944
  GIANT4x4
ชุดลากเรือ รถกระบะ และ รถPPVทุกรุ่น!!และ อุปกรณ์ต่อรถพ่วง เทรลเลอร์ลากเรือ โทร 081-9144498,063-6639698
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  ติดต่อลงโฆษณา
คลิ๊กที่นี่
  หจก.ธง.ออโต้เซอร์วิส
ติดตั้ง วิศวกร ตรวจแก็สประจำปี ตรวจถัง อายุเกิน 10 ปี
Tel:02-892-1727-8
บางค้อดีเซล
เช็คปั้ม หัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด
ซ่อมเครื่อง โมดิฟาย เครื่องดีเซลเทอร์โบทุกชนิด รับแก้ควันดำ กินน้ำมัน วิ่งไม่ออก จำหน่ายหม้อน้ำ Line 063 954 1642,089-1375926,02-1957112 เฮียตี๋
 
  HAND MADE OFFROAD อุปกรณ์ตกแต่ง OFFROAD พร้อมดัดแปลงช่วงล่าง 2WD เป็น 4WD โดย คุณโกวิท สนิทชน โทร 089-7702523   Bird กระทะเหล็ก
ศูนย์รวมกระทะล้อเหล็ก กระทะล้อผ่า กระทะล้อเหล็กสำเร็จรูปรถ4x4
089-6114555 และ 086-8958866
  KS4x4
ขายชุดแต่ง OFF ROAD กันชน โรบาร์ บันไดข้าง โทร.0815195147
Line Id : 0815195147 Line Id : ks4x4dang
  S.C.C ปทุมธานี
Tel: 0-2978-1578-9,08-1333-9593Loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,25 มกราคม 2564 (Online 2144 คน)