WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net
ฝากข่าว กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น 2556 ครับ
kaitun.2006
จาก ต้น บางปู TCT.405
IP:58.137.4.34

พฤหัสบดีที่ , 24/1/2556
เวลา : 08:58

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       http://www.hamsiam.com/

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ ๑ - ๑๓/๑๕๕๖
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

๙. ๑/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี (HS1AL)
เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๐๘ ๙๔๕๒ ๗๘๗๘ ๐ ๓๖๔๙ ๙๕๑๙

๑๐. ๒/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๒ - 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (HS7AJ)
๕๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐
๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕ ๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔

๑๑. ๓/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง (HS2AR)
๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕ ๐๘ ๑๘๖๕ ๔๙๙๐

๑๒. ๔/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)
๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๘ ถนนโรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ตำบลคลองตาตด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
๐ ๓๒๒๓ ๒๒๗๒ ๐๘ ๙๗๔๑ ๔๗๗๘

๑๓. ๕/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (HS4AL)
๑๓๐/๑ ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
๐๘ ๑๗๔๙ ๙๕๓๙ ๐๘ ๕๗๕๑ ๔๑๔๑

๑๔. ๖/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง (HS8AR)
๑๖๕ – ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
๐ ๗๗๘๒ ๑๙๓๖ ๐๘ ๑๗๘๘ ๗๒๗๒

๑๕. ๗/๒๕๕๖(รุ่นที่ ๑) ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี (HS7AS)
๒๕๓ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณ - ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๐๘๑๖๔๒๖๓๙๔ ๐๘๙๒๐๐๑๖๙๔

๑๖. ๘/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑) ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหสัดพังงา ๑ (HS8AP)
๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตาบลนบปริง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
๐๘ ๑๘๙๑ ๖๓๖๑ ๑๗

๙/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK)
๓๘๘ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๐ ๔๓๔๑ ๘๓๐๐ ๐๘ ๙๔๑๗ ๗๗๖๘

๑๘. ๑๐/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑) ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(VRA) (HS1AB)
๓๙๐/๔๒ หมู่ที่ ๓ ซอยเพชรเกษม ๖๒ /๓ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
๐ ๒๔๕๕ ๙๗๐๐ – ๒

๑๙. ๑๑/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑) ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ (HS6AN)
๑๘๒ ถนนมาุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๐ ๕๖๒๒ ๐๐๙๙ ๐๘ ๑๘๘๘ ๒๐๐๐

๒๐. ๑๒/๒๕๕๖ (รุ่นที่๑) ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)
๖๖ – ๖๘ ตำบลบางคล้า้ อาเภอบางคล้า้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕

๒๑. ๑๓/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑) ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)
๕๗/๑๘๗ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๙๔ ๔๔๒๔ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ


เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ขอบคุณครับ ใครยังไม่มีลองดูครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

phupha จาก ภูผา 171.6.189.85 ศุกร์, 25/1/2556 เวลา : 04:09  IP : 171.6.189.85   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 40519

คำตอบที่ 2
       UP หน่อยนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kaitun.2006 จาก ต้น บางปู TCT.405 58.137.4.34 เสาร์, 10/8/2556 เวลา : 08:54  IP : 58.137.4.34   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 44955

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่

Loading...

เพิ่มยอดขายด้วยแอปถ่ายรูป รูปจริง ตรงปก ไม่มีตัดต่อ ตรวจสอบได้ทุกรูป Click ดาวน์โหลดเลย

Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,6 กรกฎาคม 2563 (Online 356 คน)