WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


เอาระเบียบของ Jeep Unity Club มาให้ดู...ยืนยันว่า JUC ไม่มีประธานครับ

จาก Supermop
IP:61.90.192.194

พุธที่ , 25/4/2550
เวลา : 18:07

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       อ่านเพลิน ๆ เพื่อเป็นแนวทางกันน๊ะครับ อะไรที่เห็นว่าดีก็ตักตวงกันเอาไว้ อะไรที่เห็นว่าเป็นเรื่องซีเรียสก็มองข้าม ๆ กันไป....สบาย ๆ ดีกว่าครับ


ที่มาของชมรม Jeep Unity Club
ต้นปี 2544 ชมรม Jeep Unity Club เริ่มต้นมาจากสมาชิกที่ใช้รถ Jeep ซึ่งเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในกลุ่ม weekendhobby.com/offroad เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ใช้รถ Jeep โดยเริ่มต้นมีกันประมาณ 10 คันและตั้งเป็นกลุ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆเช่น การซ่อมบำรุงรักษารถ หาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น ต่อมาไม่นานได้มีสมาชิกเข้ามาพบกลุ่มเราบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวปบอร์ด และขอร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจที่จะใช้ชื่อ "ชมรม" นำหน้า แทนคำว่า"กลุ่ม" เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และชมรมยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต มาร่วมกัน เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ Jeep ทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ท่านที่เคยใช้ Jeep หรือ ท่านที่สนใจในเรื่อง Jeep เข้ามารวมกัน และมีแนวคิดในทางเดียวกัน

คำว่า Unity หมายความว่า
ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจที่มีให้กันและกัน

จุดมุ่งหมายของชมรม
ชมรมต้องการรวบรวม สมาชิก Jeep ทั่วประเทศ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อให้มีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและในระหว่างการใช้ Jeep ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถจะด้วยเหลือได้ รวมทั้งการช่วยกันด้านข้อมูลการซ่อมบำรุง เป็นต้น
จุดประสงค์ของชมรม
1. เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ใช้รถ Jeep เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมในด้านต่างๆ และเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ Jeep จัดหาอะไหล่ซ่อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส และความสามารถที่จะร่วมได้ เป็นต้น
2. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ขับขี่ offroad ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวด้วยรถ Jeep ในแบบแค้มป์คาร์ แบบครอบครัว และแบบออฟโรด
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ Jeep มีโอกาสฝึกฝนการใช้รถอย่างปลอดภัย และ ฝึกทักษะการขับขี่ในเส้นทาง offroad ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบำรุงรักษารถด้วยตนเอง
5. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ในการใช้ Jeep ทั้งการใช้งานทั่วไปและในการท่องเที่ยวออฟโรดเป็นต้น
6. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่าย ซ่อม ทำหรือตกแต่งรถ Jeep ที่ยอบรับในด้านราคาและคุณภาพ
7. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเช่น อาสาพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆตามความเหมาะสมของรถ
8. กิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์ที่กระทำด้วยใจรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการค้าหรือหากำไรใดๆทั้งสิ้นจากสมาชิก
9. ชมรมไม่มีจุดประสงค์แสวงหารายได้ กำไรจาก องค์กรใดๆ เพื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่หากค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของที่ได้รับมาจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมชมรม เพื่อสมาชิกชมรมทุกๆคน และเพื่อกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น
10. ชมรมจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกชมรม และเป็นมิตรต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายรถ Jeep ตลอดจนผู้จำหน่ายอะไหล่ Jeep
โครงสร้างของชมรม
ชมรมไม่ต้องการให้มีประธาน เนื่องจากสมาชิกชมรมมาจากการรวบรวมสมาชิกที่ใช้ Jeep ที่มีแนวคิดเดียวกัน ไม่ได้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นชมรมจะยังคงไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้น โดยมีผู้ร่วมเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเท่านั้นซึ่งจะมีโครงสร้างดังนี้


กิจกรรมของชมรม
1. สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาง Internet ผ่านทาง WEB SITE : http://www.weekendhobby.com/ หรือ www.jeepunityclub.com
2. สมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถโทรสอบถามและรับข่าวสารทางจดหมาย และแผ่นพับได้
3. การเข้าร่วมทริปต่างๆซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสมของเวลา และสถานที่นั้นๆ
4. จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ตามสถานที่และเวลาที่เห็นสมควรตามเสียงส่วนใหญ่สมาชิก
ระเบียบปฏิบัติของชมรม
1. ความเป็นสมาชิกได้แก่สมาชิกที่ใช้รถ Jeep หรือมีความรู้เรื่อง Jeep ตลอดจนท่านที่กำลังมองหารถ Jeep หรือเคยใช้ Jeep
2. ชมรมไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ใช้ Jeep เท่านั้น ยังเปิดกว้างสำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ Jeep เพื่อการมี Jeep ไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งท่านสมาชิกที่เคยมี หรือ ใช้ Jeep เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคแลกเปลี่ยนกันในชมรม
3. ชมรมจะไม่มุ่งหวังผลกำไร จากการจัดกิจกรรมของชมรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร, ค่าเตรียมการ, เสื้อ ,สติกเกอร์ หรือ อื่นๆจะถูกเรียกเก็บตามต้นทุนจริงจากสมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับสิ่งของนั้นๆ เท่านั้น
4 ถ้ามีรายได้อันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของชมรม เช่นการสนับสนุนจากผู้สนใจและร่วมส่งเสริม จะถูกนำมาใช้มาเป็นทุน ในการจัดหาอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของชมรม หรือ สนับสนุนด้านการกุศล ในนามชมรม
5 รายรับ หรือรายจ่าย ที่เกิดขึ้นทุกรายการ จะถูกบันทึก พร้อมใบรับ-จ่ายเงิน เพื่อการตรวจสอบโดยสมาชิกได้ ตลอดเวลา และจะทำการเปิดเผยต่อสมาชิกในวันประชุม และผ่าน Web Board ของชมรม ที่ www.weekendhobby.com/jeep หรือ www.jeepunityclub.com
6 ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างภายในชมรม การตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ จะถือเป็นอันสิ้นสุด
7. ชมรมจะเก็บรายชื่อ และรายละเอียดของสมาชิก ไว้ในทะเบียน รายชื่อ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือลดลงของสมาชิกจะถูกแจ้งให้รับข้อมูลทุกคนตามวาระอันสมควร
8. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและระเบียบข้างต้นสามารถกระทำได้ ในการประชุมสมาชิกชมรม หรือ หากเป็นเรื่องเร่งด่วน คณะผู้ประสานงานสามารถลงความเห็นตัดสินใจได้เลย
9. ชมรมไม่มีข้อจำกัด หรือ ผูกมัดกับสมาชิก ที่จะไปสังกัดกับชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Jeep และชมรมยังเปิดกว้าง ในการเป็น พันธมิตรที่ดี กับชมรมอื่นที่ใช้ หรือ ไม่ใช้ Jeep ก็ตาม
10. ชมรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง กิจกรรมการกุศลนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมชมรม ตามโอกาสที่ เหมาะสมต่อไป ซึ่งสมาชิกสามารถ ทราบข่าวสารผ่าน WEB BOARD ชมรม
11. ชมรมไม่จำกัดไม่ผูกมัด สมาชิกว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของชมรม ซึ่งจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกตลอดไป เว้นแต่สมาชิก ได้นำชื่อชมรมไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ นำชื่อชมรมไปใช้ในทางที่เสียหาย สมาชิกท่านนั้น จะถูกให้ออกจากสมาชิก หลังจากได้รับการไต่สวนแล้ว
12. ชมรมจะยังคงรับสมาชิกต่อไป และไม่มีการเก็บค่าสมัครสมาชิก ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี สมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ ทั้งผ่านอินเตอร์เน็ตและมีผู้แนะนำมา จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก คณะผู้ประสานงานชมรมก่อน จึงจะตอบรับการเป็นสมาชิก
13. หากต้องการจัดกิจกรรมใดๆภายใต้ชื่อชมรม หรือ การใช้ชมรมเข้าร่วมกับองค์กร หรือ ชมรมอื่นๆ จะต้องมีสมาชิก เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 7 คัน หรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
14. สิทธิพิเศษ ต่างๆ ที่ชมรมได้รับมอบมาจากท่านที่ให้การสนับสนุนชมรม จะถูกนำมาเปิดเผย และจัดสรรคืนสู่สมาชิก ในรูปแบบต่างๆ เช่นส่วนลด ของที่ระลึกในบางโอกาส และบริจาคให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นต้น
15.สมาชิกยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในด้านการใช้รถ Jeep ในยามฉุกเฉิน ตามความสามารถ และโอกาสที่จะ กระทำได้ หากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกชมรม


Jeep Unity Club
27 มกราคม 2545
ระเบียบชมรม/การใช้เวป
(20/1/2549)

การใช้ WEB
สรุปข้อสรุปตั้งแต่ก่อตั้งชมรม มาเกือบ 5 ปี โดยรวมมีความคิดเห็นร่วมกันทั้ง WEB ว่า

1. ไม่จำเป็นต้อง Login (การ Login จะมีผลดีที่ยืนยันตัวตนจริงเราได้ และลบ แก้ไข ข้อมูลตัวเองได้)
2. การตอบกระทู้หากไม่ Login ก็ควรจะลงนามชื่อตัวด้วยในกรณีเป็นกลุ่มเพื่อนๆร่วม Weekend หากเป็นคนท่องเน็ต ตามสะดวก
3. กระทู้ที่มีความขัดแย้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเสียหายต่อบุคคลที่ 3 โดยเจตนา ...ยังไม่ควรลบในทันที...ควรให้โอกาสผู้ที่ถูกพาดพิงได้รับรู้ และหาเหตุผลมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ถ้าผู้ที่ถูกพาดพิงไม่ได้เล่น net ให้ผู้ดูและ Bord ส่งข้อความในกระทู้นั้น ๆ ให้เค้าได้รับรู้พร้อมให้โอกาสเขาอธิบาย โดยพิมพ์เป็น จ.ม. แล้วผู้ดูแล Bord แสกน จ.ม. มาลงให้ผู้ตั้งกระทู้ได้รับรู้อีกที ...ส่วนเรื่องอธิบายแล้วใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ผู้อ่านหรือผู้ติดตามกระทู้นั้น ๆ สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเอาเอง (บางปัญหาอาจไม่มีคนผิด เพราะแต่ละมุมมอง แต่ละมาตราฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน)
4. ส่วนเรื่อง...ใช้ข้อความไม่สุภาพ Post รูปที่ไม่สุภาพ ลบได้เลย......
5. การโต้ตอบด้วยหลักการและเหตุผล ยังคงอยู่ จะไม่ลบหรือแก้ไข
6. การตั้งกระทู้และถามตอบ โดยใช้ข้อมูลในเชิงใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นๆให้ได้รับความเสียหาย ต่อชื่อเสียง ให้คณะกรรมพิจารณา ว่าจะทำอย่างไรต่อไป เช่นลบออก หรือเชิญมาสอบถามข้อเท็จจริง ทั้ง 2 ฝ่าย ฯลฯ
7.หากมีข้อสงสัย ไม่ชอบมา หรือ คิดว่าไม่ถูกต้อง ภายในชมรมฯ ขอให้คุยกันก่อนเองหรือจบในชมรมฯ โดยคณะกรรมการชมรม หรือสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ หลีกเลี่ยงมาตั้งกระทู้ประจานกัน
8. คณะกรรมการชมรมฯและผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดูแล WEB ชมรมฯ และร่วมมือกันพัฒนาข้อมูลต่างๆของ WEB ให้ถูกใจสมาชิกให้ดียิ่งๆขึ้น และสามารถ Update ข้อมูลเองได้ตามความเหมาะสม
9. สำหรับสมาชิกที่ Login เข้าไปแล้วหากท่านตอบกระทู้ หากใช้ถ้อยคำที่แรงไป ก็สามารถกลับมาแก้ไขหรือลบได้(หลังอารมณ์เย็นลงหรือเข้าใจผิด)
10. อยากให้ทุกๆท่าน เข้ามาร่วมกันถามตอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราเองละครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านเทคนิค วิชาการ ด้านขับรถออฟโรด การตกแต่ง การซ่อมบำรุง การท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามโอกาสที่พวกเราจะกระทำได้

การใช้วิทยุสื่อสาร
1. ชมรมฯกำหนดให้ใช้ช่อง 144.050 เป็นช่อง Standby ในการติดต่อ หรือ ออกทริป
2. ขอความร่วมมือในการกระจายเสียง อย่างระมัดระวังและให้เป็น ไปตามกฏกติกามารยาทของชาว VR โดยทั่วไป โดยใช้นามเรียก ขานหรือนามบนWEB หากใช้ CODE ไม่เป็นก็ไม่เป็นไร คุยได้เลย

การจัดทริปและการจัดคาราวานเดินทาง
1.การใช้รถเป็นขบวนใหญ่ โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมทาง และมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนผู้ประสบบัติเหตุระหว่างการ เดินทาง ทั้งออนโรด และออฟโรด เท่าที่เราจะทำได้
2.การจัดทริปท่องเที่ยว ทริปการกุศล กิจกรรม ทุกครั้ง ต้อง Post เชิญชวนหรือแจ้งให้ชมรมฯทราบ ซึ่งจะถือว่าเป็น กิจกรรมของ ชมรมฯ หากมีปัญหาภายหลัง ชมรมฯ จะได้ร่วมรับทราบด้วย และทุกกิจกรรมชมรมฯ มีนโยบายให้ งบ การสนับสนุน ทุกครั้ง และจะมีผู้ประสานงานตามภาคต่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
3.กรณีจัดทริปเป็นการส่วนตัว ควรจะ email แจ้งส่วนกลางทราบด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งกระทู้ก็ตาม การเดินทางด้วยรถจำนวนมากกว่า 5 คันและมีสติกเกอร์ชมรมติดไปด้วย คนภายนอกก็มองว่าเราไปเที่ยวในลักษณะกลุ่มชมรมอยู่ดี

การช่วยงานบุญของชมรมฯ
JUC มีงบช่วยงาน มงคล งานแสดงความยินดี มีลูกใหม่ เปิดร้าน ใหม่ และ งาน.... ของครอบครัวสมาชิกทุกๆท่านโปรดแจ้งมานะ ครับ juc@gasthai.com เราจะจัดส่งผ่านผู้ประสานงานและสมาชิกที่อยู่ใกล้ท่าน ดำเนินการแทนชมรมและเป็นตัวแทนชมรม

การติดสติกเกอร์ ชมรมฯ
โปรดนำไปติดที่ที่เหมาะสม และควร ระมัดระวัง ในการนำรถไปใช้อย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงภาพ ลักษณ์ของชมรมฯและสมาชิกทั้งหมด หากไม่สะดวกก็อาจจะไม่ ติดก็ได้ครับ เราก็ยังถือว่าท่านเป็นสมาชิกเหมือนเดิม

การแคมป์ปิ้งในที่ต่างๆ
ซึ่งพวกเราได้คำนึงถึงเรื่องการรบกวน และ การทิ้งขยะตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ หรือหากไม่มีก็นำออกมา ทิ้งในที่ ที่กำหนดไว้ เรื่องนี้คงปฎิบัติกันมาอยู่แล้ว ด้วยดีมาตลอด

การขายรถ
หากจำต้องขายรถ ขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง ให้ สมาชิกโปรดแกะ สติกเกอร์ชมรมฯ ออก เพื่อว่าหากขายไปในเตนท์รถ บางที่มักแอบว่าว่าเป็นรถสมาชิกชมรมฯ เราซึ่งจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ (ทั้งๆที่จริงไม่มี) อาจจะทำให้ชมรมฯ เสียชื่อได้ ครับ และควรจะแจ้งข้อมูลมาที่ชมรม ด้วย

* ข้อนี้ไม่ได้บังคับแต่ไม่อยากให้นำมาเขียนกันคือการนำรถ Jeep ไปเทียบเทียบ เชิงเกทับกันไปเกทับกันมา กับยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งไม่มีผลทางการตลาดใดๆก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก ทางจิตใจ ระหว่างผู้ที่มีใจรักอิสระในการใช้รถ..........
*ทุกข้อไม่ได้บังคับจิตใจนะครับ แต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆท่านได้ ปฎิบัติดีมาโดยตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่นำมาเรียบเรียงให้เข้าใจโดย ทั่วกัน

..............เป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นดีๆที่เพื่อนๆสมาชิกได้ส่งทอดมาที่ชมรมฯเพื่อความรักสามาคคี (Unity) ในชมรมฯเราต่อไป และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นมาตลอดเวลา เกือบๆ 5 ปีของเรา.............

ขอแสดงความนับถือ
Jeep Unity Club
มกราคม 2549ขอให้ทุกท่านมีความสุข และได้ประโยชน์กับบ้านหลังนี้ครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ขอบคุณครับพี่ป้อม


คงได้ประจักษ์เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วนะครับ
ว่ากฎระเบียบของ JUC เป็นอย่างไร
แตกต่างกับที่มีคนอ้างไว้อย่างไร ??

ผมหายกังขาแล้วครับว่าระเบียบลอกจาก JUC ทำไมมันถึงเพี้ยนไป
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.19.192 พุธ, 25/4/2550 เวลา : 19:25  IP : 202.91.19.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1283

คำตอบที่ 2
       ขอบคุณครับ ที่เอาระเบียบ JUC มาเปิดหูเปิดตาให้เพื่อน

ผมก็เป็นแฟนคุณป้อมเหมือนกัน ห้องนี้บ้ากล้องไม่แพ้ห้องอื่นเอาไว้เอารูปสวยๆแบ่งมาลงในห้องนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องกะกายไปห้องโน้น แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

baron จาก von Richthofen 125.24.42.248 พุธ, 25/4/2550 เวลา : 21:36  IP : 125.24.42.248   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1299

คำตอบที่ 3
       เรียนถามพี่หนุ่มกระโทกครับว่า " คงได้ประจักษ์เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วนะครับ ว่ากฎระเบียบของ JUC เป็นอย่างไร
แตกต่างกับที่มีคนอ้างไว้อย่างไร ?? "คำว่า " ต่างกับที่มีคนอ้างไว้ " ใครอ้างอะไรครับ เเล้วที่ว่าต่างกัน ต่างยังไงอ่ะครับ งง ครับเเล้ว " ระเบียบลอกจาก JUC ทำไมมันถึงเพี้ยนไป " อ่านเเล้วยิ่ง งง X 2 เพราะตามไม่ทัน ขอคำอธิบายหน่อยครับพี่ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kupree จาก kupree 125.25.6.197 พุธ, 25/4/2550 เวลา : 22:03  IP : 125.25.6.197   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1304

คำตอบที่ 4
       ช่างสงสัยจริงนะครับ

กรุณาไปอ่านคำตอบที่ 38 ในกระทู้ "Trip แรกของโรงรถ"
http://www.weekendhobby.com/offroad/newenergy/question.asp?page=2&ID=25
เรื่องระเบียบ

แล้วไปอ่านกระทู้ ขอผลสรุปการประชุม "PCT" คำตอบที่ 19
http://www.weekendhobby.com/offroad/pajero/Question.asp?ID=5522
อ่านไปแล้วก็เปรียบเทียบไปกะของ JUC นะครับ

ลองพิจารณากันเองนะครับ ว่ามันเพี้ยนไปยังไง ลอกมา
แต่มีการใส่ไข่เติมด้วยหมูสับ ปรุงด้วย พริกและโหระพาแบบไข่กระโทก
(ถ้ามากระโทก จะทำให้กิน)

หรือจะเอาฉบับที่เขาร่างไว้ก่อน ผมก็มีนะครับ
เอาอีแมวมาแล้วจะส่งให้


แล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดว่า ในตำตอบที่ 1 ผมหมายความว่าอย่างไร

สมาชิก JUC หลาย ๆ คนคงไม่พอใจที่เอาชื่อมาอ้าง แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.192 พุธ, 25/4/2550 เวลา : 22:56  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1310

คำตอบที่ 5
       แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

linux จาก นายน้องเล็ก JUC828 125.24.243.99 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 08:15  IP : 125.24.243.99   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1318

คำตอบที่ 6
       เรื่องมันจบไปนานแล้วครับ คุณ "ตามมาจากบ้านโน้น"
ใคร ๆ เขาก้รู้กันหมดแล้ว ว่า "ใคร" แต่ละคน "เป็นอย่างไร"

ผมก็เป็นคนไม่ฆ่าน้อง เพราะผมลูกคนสุดท้อง "ไม่มีน้อง"
ผมเป็นคนไม่ฟ้องนาย เพราะว่าผมทำงานอิสระ "ไม่มีนาย"
ผมเป็นคนไม่ขายเพื่อน เพราะว่าเพื่อนผมอยู่ไกล "ขายมันไม่ได้" ไม่ใช่เพราะว่า "ไม่มีใครคบเป็นเพื่อน"

พอดีมีคนไปอ้างถึง JUC
ชาว JUC หลายคนถึงต้องออกมาโทรศัพท์กันวุ่นวายไปหมด
รวมถึงคนในบ้านผมที่เป็น JUC ด้วย
ร้อนถึงพี่ป้อมหรือ SuperMOP ต้องออกมาแจ้งแถลงไขว่าระเบียบ JUC ที่แท้จริงเป็นอย่างไร

กระทู้นี้มิใช่กระทู้โต้ตอบแต่อย่างใดครับ
เพียงแต่เป็นกระทู้ที่ "ชี้แจงข้อเท็จจริง" เท่านั้น

ดังนั้นที่ว่า "อาจารย์วอนออกมาเฉไฉคุยเรื่องกล้องน่าจะเป็นรถดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อมฉีดน้ำ"
คงจะไม่ใช่นะครับโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยครับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 10:40  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1348

คำตอบที่ 7
       สงบ..สงบ..สงบ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ตามมาตลอด 203.116.229.149 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 10:51  IP : 203.116.229.149   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1349

คำตอบที่ 8
      


จากคำตอบที่ 4


" กระจ่างเเจ้งเเดงเเจ๋ครับ" ว่า " ไข่กระโทก" นั้นมีการใส่สีเติมสรรเพิ่มมวลสารเข้าไปอย่างไร ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกระโทกมากครับที่ช่วยให้รายละเอียด
ส่วนเรื่องปืนฉีดน้ำนั้นเห็นจะเป็นการเข้าใจผิด คิดกับอาจารย์มากไปครับ เพราะ JUC อย่างพี่supermop มาชี้เเจงด้วยตัวเองอย่างเปิดเผย คงเพราะเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางอย่างเพื่อไม่ให้ JUC เสียหาย ทุกท่านคงสิ้นสงสัยนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

kupree จาก kupree พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 11:32  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1353

คำตอบที่ 9
       คุณหนุ่มกระโทกครับ...ช่วยกลับไปดูข้อความที่ผมโพสไว้ว่า...ผมลอกมาเกือบทั้งหมดครับ ย้ำ..คำว่า เกือบทั้งหมด..แล้ววันที่ประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกก็มีมติเป็นเอกฉันว่าให้แก้ไขเป็นคณะกรรมการแล้วครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

มดดำ จาก มดดำ 58.136.52.253 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 11:52  IP : 58.136.52.253   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1359

คำตอบที่ 10
       ถึงได้บอกว่า

"ไข่กระโทก" ไงล่ะ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.192 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 12:02  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1361

คำตอบที่ 11
       ขันติ..ขันติ..ขันติ.. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก ตามาตลอด 203.116.229.149 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 13:16  IP : 203.116.229.149   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1363

คำตอบที่ 12
      
ความจริง ก็คือ ความจริง

ผู้ใดทำอะไร กับใคร ก็รู้อยู่แก่ใจตัว

อย่าให้ใครสุมไฟใส่เชื้อเผาบ้านหลังนี้

เดี๋ยวมันจะไหม้วอดวายกันไปอีกหลัง

ใครทีรู้ตัวว่า ทำอะไรไม่ดีไว้ ช่วยไปผุดไปเกิดที่ห้องอื่นเถอะนะ อย่าเข้ามาป่วนเลย

ย้ำ " ใครที่รู้ตัว " กรุณาอย่าหน้าด้านเข้ามาอีกเลย
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ruj จาก Ruj 61.90.217.70 พฤหัสบดี, 26/4/2550 เวลา : 15:13  IP : 61.90.217.70   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1369

คำตอบที่ 13
       ลอกมาเกือบทั้งหมดแล้วอย่างไงเนื้อความมันคนละเรื่องเดียวกันครับ เรื่องที่ผมตามไปอ่านที่คลับปาเจโรย้อนหลังมันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดครับ คุณเล่นการเมืองจนคลับของคุณเละเป็นขี้เลนติดล้อยังมาอ้าง JUC
ผมมา JUC ไม่ชอบใจที่คุณมาอ้างอิงคลับของผมลอยชายไร้ความรับผิดชอบจนพี่ป้อมต้องเอาของแท้กางให้ดูแบบนี้ ถ้าวันหน้าทำให้พี่ป้อมเดือดร้อนคุณจะโดนพวกผมเอาหนักแน่ครับเตือนไว้ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก MUDเขียว 125.25.139.181 ศุกร์, 27/4/2550 เวลา : 16:50  IP : 125.25.139.181   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1498

คำตอบที่ 14
       โดยส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นครับ

แต่เพื่อความสงบสุข ของทุกฝ่าย

ผมว่าเอาอย่างงี้ดีไหมครับ

เมื่อไม่รักไม่ชอบกัน อุดมการณ์ความเห็นไม่ตรงกัน

ต่างคนต่างอยู่เป็นดีที่สุดนะครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

somsaks จาก หนุ่มกระโทก 202.91.18.192 ศุกร์, 27/4/2550 เวลา : 18:32  IP : 202.91.18.192   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1503

คำตอบที่ 15
       เรียนคุณ Mud เขียว คุณป้อมเป็นผู้ใหญ่ในเวป Jeep ผมถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในเวปบ้านหลังนี้เหมือนกัน ผมและคุณป้อมต่างเป็นแฟนซึ่งกันและกัน ผมรับปากว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดไม่ต้องห่วง


อย่าต่อให้เรื่องยาวกว่านี้เลย เรื่องอะไรอย่างไรปล่อยให้เป็นอย่างที่มันเป็นไปตามที่เป็น


ผมขอให้จบที่กระทู้ผมเป็นกระทู้สุดท้าย ขออย่าต่อให้มากกว่านี้จนเป็นเหตุให้คุณป้อมลำบากใจ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

baron จาก von Richthofen 125.24.46.201 ศุกร์, 27/4/2550 เวลา : 18:40  IP : 125.24.46.201   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1504

คำตอบที่ 16
       ยังไงก็แล้วแต่ ด้วยความเคารพ ผมไม่รู้จักคุณ MUDเขียว จริง ๆ ครับ (ต้องขอโทษด้วยที่นึกไม่ออก)....ถ้าต้องการแสดงความเห็นแนวนี้ รบกวนช่วยแสดงตัวตนจริง ๆ หน่อยครับ เผื่อวันหน้าเจอกันจะได้ขอบคุณกันได้แบบเต็ม ๆ

ยังไงรบกวนพี่ von Richthofen ช่วยลบคำตอบที่ 13 ไปก่อนละกันครับ

ยังไงต้องขอบคุณในความเป็นห่วงแล้วกันครับ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

จาก Supermop 58.8.137.169 ศุกร์, 27/4/2550 เวลา : 19:45  IP : 58.8.137.169   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1510

คำตอบที่ 17
       คุณ Supermop ครับอย่าคิดมากเลยครับ คุณป้อมตกที่นั่งเดียวกับผมนั่นแหละคือขยับตัวแล้วมีน้องๆเดินตามหลังอีกกลุ่มใหญ่ จะห้ามกันอย่างไรบางคนก็ไม่เชื่อ จะตีก้นกันก็ทำไม่ลง


ผมรับได้ครับ คุณป้อมไม่ต้องเกรงใจกัน เพื่อนๆมาจาก JUC หรือที่อื่นๆส่วนมากจะไม่ล็อกอินกันกับกระทู้แบบนี้ผมคงจะลบไม่ได้เพราะถ้าจะลบกระทู้แนวนี้ คงต้องลบทุกวัน และอีกอย่างกระทู้ไม่เข้าข่ายกฏสามข้อ หรือมีเพื่อนๆเรียกร้องให้ลบในจำนวนที่สมเหตุผล ผมจะกลายเป็น ฮิตเลอร์ ของเวปที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีเท่าไร แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

baron จาก von Richthofen 125.24.53.89 เสาร์, 28/4/2550 เวลา : 13:31  IP : 125.24.53.89   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 1539

คำตอบที่ 18
       บริษัท xxxx
สินค้าขายดี ประกันภัยชั้น 3+พรบ ของมิตรแท้ทวีคูณ ราคาประหยัด ซื้อ ป.3 เหมือนได้ พรบ. ฟรีๆ
1. เก๋ง ในราคา 2,690 บาท
2. กระบะ ในราคา 3,690 บาท
3. ตู้ ในราคา 3,890 บาท
ประกันแนะนำ ชั้น 3 พิเศษใหม่ มี 7 แบบ 4 ราคา (ไม่รวมค่า พรบ.) ดังนี้
1. ราคา 6,600บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
2. ราคา 7,700 บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท(***พิเศษ***)
3. ราคา 7,300 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
4. ราคา 8,200บาท ซ่อมรถให้ 200,000 บาท (***พิเศษ***)
5. ราคา 9,700 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 250,000 บาท (***พิเศษ***)
6. ราคา 8,100 บาท ซ่อมรถให้ 200,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 200,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
7. ราคา 9,900 บาท ซ่อมรถให้ 300,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 300,000 บาท (***พิเศษ***)

***พิเศษ**** กรณีเชียวชนเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องเสีย 2,000 บาท
ความคุ้มครองหลัก
1.ความรับผิดต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต บุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน
2.ส่วนเกิน พรบ. 10,000,000 บาทต่อครั้ง
3.ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง
4.อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆล่ะ100,000 บาทต่อคน รวม 500,000 บาทต่อครั้ง
5.ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆหล่ะ 50,000 บาทต่อคน รวม 250,000 บาทต่อครั้ง
6.การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 300,000 บาทต่อครั้ง
ข้อเสนอพิเศษ
1. ไม่ต้องถ่ายรูปรถ,ไม่ต้องตรวจสภาพรถ,ไม่จำกัดอายุรถ
2. คุ้มครองทันทีที่คุณโทรแจ้งประกัน
**รับสมัครตัวแทนขายด้วยนะค่ะ**
ถ้าสนใจข้อเสนอนี้ ติดต่อ สุนทรี (แพรว) ทะเบียนเลขที่ 5102006780


วันนี้ผมโทรไปเตือนแล้วนะครับว่า อย่าทำแบบนี้อีก
มันไม่มีมารยาท

ผมมีประกันซึ่งเบี้ยถูกและดีกว่า บริษัทของคุณอีก
อย่าให้เหมือนกัน ขายรถโตโยตา ขายรถมิตซู ที่ผมก็สามารถหาศูนย์ที่ขายถูกกว่าคนที่เคยมาโฆษณาขาย

มารยาทเเละจริยธรรมบกพร่อง
จาก : kupree(kupree) 26/4/2555 0:03:23 [182.52.183.30]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แบม จาก แพรว 182.53.56.254 อังคาร, 24/4/2555 เวลา : 14:39  IP : 182.53.56.254   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 55099

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันพฤหัสบดี,26 เมษายน 2561 (Online 493 คน)