WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


แจ้งข่าว อบรมมวลชน ออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ 1 เสาร์ที่ 26 ก.ค.57
webmaster
จาก webmaster(นินจาฯ)
IP:61.90.101.67

พุธที่ , 7/5/2557
เวลา : 18:19

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       การอบรมขยายเครือข่ายมวลชน หลักสูตร “ออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน” รุ่นที่ 1
การอบรมมวลชน ออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ 1
26 กรกฎาคม 2557
ณ. มณฑลทหารบกที่ 11
เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ 8.00 น. และตรวจสอบประวัติ

นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนานะครับ

มีบริการ ชา กาแฟ เช้า
อาหารเที่ยง
17:00 น. มอบใบประกาศฯและของที่ระลึก

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่นี่ครับ
http://www.isocmassdata.net/

ตรวจสอบราชื่อ ผู้เข้าอบรม จำนวน 200 ท่าน
http://www.isocmassdata.net/book/offroad1.pdf

แผนที่การเดินทาง
http://www.isocmassdata.net/book/map01.pdf

หมายเหตุ
นำรถออฟโรด สวยๆมาโชว์กันนะครับ

แต่งกายสุภาพชน ใส่เสื้อผ้าตามอัธยาศัย หรือ เสื้อชมรม ได้ครับ

ในวันนี้ เราจะ ขออาสาสมัคร ตัวแทนแต่ละชมรม เข้ามาเป็นกรรมการ รุ่น ที่ 1 เพื่อ เราจะได้นำกลับไปประสาน เพื่อนๆในชมรม ของเราให้มาร่วมกิจกรรมกับเรา และ สื่อสาร ข่าวสาร เรื่อง อบรมในรุ่น ต่อๆไป นะครับ


คลิ๊ก โหลดใบสมัครที่นี่ครับ
http://www.isocmassdata.net/book/570507_1a1.pdf


จัดทำโดย : ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๔๑-๕๖๖๙ โทรสาร : ๐-๒๒๔๓-๖๗๔๔ e-mail : isocmassdata@gmail.com

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักูตร ออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ 1
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 นายอัครพันธุ์ เนตรวิจิตร
2 นายกรีฑา อมรสถิตย์
3 นายพรนรินทร์ พูลสุวรรณ
4 นายไกรลาศ ภูรังกา
5 นายอนุรักษ์ ศักดิป์ รีดา
6 นายถกล เลี้ยงบุญญพันธ์
7 นายสันติ โฉมจันทร์
8 นายจิรศักดิ ์ ผจงพรรุจี
9 นายไชยา สำริดเปี่ยม
10 ร้อยโท เอกราช ศิริมงคล
11 นายชาคริต เจียนสกุล
12 นายคมสัน จิตเฉลิมชัยพันธุ์
13 นางสาวน้ำมนต์ บุศย์ประยูร
14 นายเอนก ทัง่ สุข
15 นายนรินทร์ สีธงชาติ
16 นายใหม่ โพธิจ์ ันทร์
17 นายกฤษณะ แจ่มดวงภักตร์
18 นายพงศกร เส็งสมุทร
19 นายสุจริต จันทร์เมฆา
20 นายเอกพจน์ ศิริมงคล
21 นายพิเชฐร์ บุญทรัพย์
22 นายรณัชย์ นาประดิษฐ์
23 นายสุพจน์ เพียรบุญ
24 นายภิรมย์ โพธิจ์ ันทร์
25 นายปวิตพล ไพบูลย์
26 นายสาธิต เอี่ยมศรีรักษ์
27 นายอนิวัฒน์ แว่นแก้ว
28 นายนิติพล สะสม
29 นายสุรพงษ์ เสมวรณิชย์
30 นายสกล อิทธิตานนท์
31 นายบุญเลิศ ยี่เต็ง
32 นายประภาส ทองทรง
33 นายชัยพร พูมเมฆ
34 นายชาคริต เดอซูซ่า
35 นายปภพ จรัสเจริญยิ่ง
36 นายรุ่งชัย จันทสิงห์
37 นายศิริชัย เปรมปรีดิส์ ิน
38 นายฐิติวัชร์ เทพสิทธิณ์ ิชกุล
39 นายประทีป ลักษณะวิมล
40 ว่าที่ร้อยตรี กระแส เรืองฤทธิ์
41 นายถันตพัฒน์ สุชัยฐิตสกุล
42 นายวรเศรษฐ์ บุญการี
43 นายกัล อุทุมพร
44 นายสุเมธ ศิษย์ธานนท์
45 นายธีรวัฒน์ วงษ์วิศวกิจ
46 นายสัมภาษณ์ ขยันทำ
47 นายวิรัช ทองบริสุทธิ์
48 นายวิเชียร ทองบริสุทธิ์
49 นายวิเชียร นิยุตรานนท์
50 นายณรงค์ศักดิ ์ พรพิมลโสภณ
51 นายสุวัฒน์ อารีวนิช
52 นายกิตติธ์ เนศ ขันธรังสินันต์
53 นายพิชิต ดวงดึง
54 นายพุฒิพัฒน์ ไพศาลเตชานนท์
55 นายสันทน์ เชียงทึก
56 นายกิตติศักดิ ์ ศรีทอง
57 นายธรรมนูญ กุญชโร
58 นายธงชัย ดอนสนธิ์
59 นายสมนึก ยุติธรรม
60 นายเกียรติศักดิ ์ เผือกสะอาด
61 นายอำนวย สุวรรณพินิศ
62 นายบัญญัติ นิมโรธรรม
63 ว่าที่ร้อยตรี พิชัย อุ่นใจ
64 นายฉัตรชัย สายสะอาด
65 นายจักรชัย ชาติน้ำเพชร
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
66 นายวินัย ร่มเย็น
67 นายนิพนธ์ วัยพะโลม
68 นายมานิตย์ เทียมรอด
69 นายดนูจุฑา นวพรมงคล
70 นายพิสันต์ มัน่ ต่าย
71 นางพะเยาว์ มัน่ ต่าย
72 นายสมหมาย มัน่ ต่าย
73 นายกิตตินันท์ แซ่คู
74 นายปญั ญา ทองมานพ
75 นางสาวศิราภรณ์ สวนศิลป์พงศ์
76 นายกิตติพล ศรีปราโมช
77 นายการิม สาแล
78 ว่าที่ร้อยตรี สุวัฒน์ เทียมใส
79 นายไชยยันต์ ศิลานนท์
80 นายกิตติพัฒน์ เนียมนาค
81 นายอดุลย์ จาบถนอม
82 นายกฤช สาคเรศ
83 นายปริญญ์ สมบูรณ์
84 นายสุชาติ แสงจันทร์รุ่ง
85 นายศราวุฒิ แสงจันทร์รุ่ง
86 นายภูดิศ หน่อพรหม
87 นายภรรดร เดชสุทธาชีพ
88 นายสุริยา ดำหริดี
89 นายวิจิตร วิตชัยเจริญ
90 นายณัตพล นิเวศน์สุวรรณ
91 นายภูเมธ ศัพทะนาวิน
92 นายศักดา ฤทธิยุง
93 นายสามารถ ร่วมรัก
94 นายวิระ เกื้อเดช
95 นายกิตติศักดิ ์ ยุทธตระกูล
96 นายอุดม ปญั ญา
97 นายนิจนิรันดร์ ขัติมงคล
98 นางสาวศิรินธร สุมานนท์
99 ว่าที่ร้อยตรี รัฐศักดิ ์ พลสิงห์
100 นายมนาวุฒิ อุศุภรัตน์
101 นางสาวพิจักรขณา มีชัยอุดมเดช
102 นางสาวทิพวรรณ ชูปญั ญา
103 นายศุภชัย เติมอารมณ์
104 นายสามารถ ทับศรีนวล
105 นายธนากร ยะใจ
106 นายสุดเขต สุวรรณสุข
107 นายวรัญญู สันทัด
108 นายยศภาคย์ เสียงดี
109 นายชลิต ประเสริฐศรี
110 นายอนุกูล สิงห์ทอง
111 นายรัตพัฒน์ จวงสอน
112 นายประสิทธิ ์ พึ่งพงษ์
113 นายสมัคร จันทะชารี
114 นายไพโรจน์ ผาสุกวิริยะเจริญ
115 นายธารา ก้อนกู่
116 นายไชพัฒน์ พงศ์พัชร์ภาธร
117 นายภัทรพงศ์ คำจีน
118 นายธวัช หาเรือนศรี
119 นายนาวี ก้อนกู่
120 นายเดชา ภมรดล
121 นายวิฑูรย์ เจียวเจริญ
122 นายสันติ พรหมวงศ์
123 นายวิทยา เชี่ยวจอหอ
124 นายเกริกชัย นิลศิริ
125 นายวัลลภ หิรัญเนตร
126 ว่าที่ร้อยโท อรุณวัชร กร่ำธาดา
127 นายอนันท์วันชัย เมืองแก้ว
128 นายมนตรี สุดรักษ์
129 นายศิริศักดิ วดีศิริศักดิ์
130 นายกิติศักดิ ์ คงพารา
131 นายจิระเดช น้อยทรง
132 นายพีรดนย์ เอี่ยมสินธร
133 นายวิไล หาวนพันธ์
134 นายปวเรศ ดุจแสงแก้ว
135 นายสุกรรณ์ แสงโนราช
136 นายฉัตรชัย ทองผาย
137 ว่าที่ร้อยตรี นนทพันธ์ ปพัฒน์พรเจริญ
138 นายไพบูลย์ จันทนา
139 นายสมศักดิ ์ เกียรติศักดิข์ จร
140 นายนัฐพล พานิชนันท์
141 นายเรณู เงินวิลัย
142 นายปฏิมากร พันธ์สวัสดิ์
143 นายสุนัย สิริวิพัธน์
144 นายประสาร เต่อเอม
145 นายพรทิพย์ สายบุญ
146 นายจักรเทพ เดชนคร
147 ว่าที่ร้อยเอก อมร ผิวอ่อนดี
148 นายเกรียงไกร เทพพิทักษ์
149 นายชโนทิศ เจริญสุขพานิช
150 นายภิญโญ พรมเสือ
151 ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ไหวพริบ
152 นายโชคชัย แจงกลาง
153 นายบัณฑิต เจ้าจารึก
154 นายพิเชฐ ดีดผึ้ง
155 นายธวัชชัย พันธุมสุต
156 นายพิพัฒน์ บูรณะโสภณ
157 นายนิพนธ์ คชเกตุ
158 นายเอนก แดงประดับ
159 นายมานะ มิ่งสกุล
160 นายโชติ เสนีวงศ์
161 นายธฤษ ประดับศรี
162 นายสหพล คนใจบุญ
163 นายเอนก มาชาวนา
164 นายสัญญา ดิสสันดร
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
165 นายจิรายุวัฒน์ พุทธแสน
166 นายธีวรา พรมศิริ
167 นายธนัท สุขดำเนิน
168 นายกฤตษณภัทร บุญเปี่ยม
169 นายปิยะณัฐ ไทยอาจ
170 นายจาคี แก้วภู่
171 นายธนวัฒน์ นุชสาคร
172 นายธเนศ พิมพาทอง
173 นายกวีย์ ซ่องขันปอน
174 นายธงชัย วัชรินทร์พร
175 นายวิทยา อินสว่าง
176 นายวีระพันธ์ จารุเพ็ง
177 นางสาวรัศมี ชีวกิดาการ
178 นายเอกธนัช รงค์บัญฑิต
179 นายเกรียงไกร อินทร์บุญ
180 นายสุริยัน เกษเกษา
181 นายธงชัย เติบโต
182 นายประจวบ สิทธิชัย
183 นายอิระเดช น้อยทรง
184 ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย รินทอง
185 นายชัยนันท์ ศรเจริญ
186 นายสุจินต์ ปญั ญารัมย์
187 จ่าสิบเอก คมวรรณ ทองมาก
188 นางสาวเพ็ญศรี พวงพิลา
189 นายวินัย เตยหอม
190 ว่าที่ร้อยตรี สิทธินันท์ สักกะวนิช
191 นายสมชาย เลิศสิทธิโชค
192 นายนันทน์วุฒิ จันทร์ดนู
193 นายจักรวาฬ เกิดคูณ
194 นายประจวบ เขียวราชา
195 ว่าที่ ร้อยตรี วิโรจน์ จันทร์สุรไพโรจน์
196 นายวริทธิธ์ ร เรือนสุข
197 จ่าสิบเอก ศิริเทพ อินทร์สุวรรณ์
198 จ่าสิบเอก ชูชาติ มาลากุล แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) 58.11.16.241 จันทร์, 19/5/2557 เวลา : 12:03  IP : 58.11.16.241   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52151

คำตอบที่ 2
       http://www.isocmassdata.net/book/map01.pdf

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) จันทร์, 19/5/2557 เวลา : 12:26  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52152

คำตอบที่ 3
       มีคำสั่งเลื่อนออกมานะครับ http://www.isocmassdata.net/book/570520_1a1.pdf แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

nueng จาก ::.เอราวัณ.:: 40.136.0.68 พุธ, 21/5/2557 เวลา : 08:46  IP : 40.136.0.68   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52154

คำตอบที่ 4
       มีคำสั่งเลื่อนออกมานะครับ http://www.isocmassdata.net/book/570520_1a1.pdf

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

nueng จาก ::.เอราวัณ.:: พุธ, 21/5/2557 เวลา : 08:51  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52155

คำตอบที่ 5
       เต็มยังครับ เพิ่ม 2ท่านได้ป่าวคราบ แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Ruk จาก นอนหลับ 49.230.158.138 พฤหัสบดี, 26/6/2557 เวลา : 07:23  IP : 49.230.158.138   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52216

คำตอบที่ 6
      

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

webmaster จาก webmaster(นินจาฯ) อังคาร, 1/7/2557 เวลา : 18:12  IP :   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 52219

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันอังคาร,16 เมษายน 2567 (Online 3123 คน)