WeekendHobby.com
เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา         View stat by Truehits.net


The 1st ZNA-TKKG Koi Show 2011
Suksant
จาก แซม
IP:49.49.49.208

เสาร์ที่ , 9/7/2554
เวลา : 21:16

อ่านแล้ว = ครั้ง
 เก็บเข้ากระทู้ส่วนตัว
แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานประกวดปลาคาร์พที่โคราช "The 1st ZNA-TKKG Koi Show 2011" วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวัน

เกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554)

========================================================================
โครงการประกวดปลาแฟนซีคาร์พ “The 1st ZNA-TKKG Koi Show 2011”


ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 8.00-17.30 น.

จัดโดย TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 Thai Koi Keeper Group (TKKG) จัดประกวด

ปลาคาร์พทุกขนาด (ขนาด 18 - 85 bu)

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ และพัฒนาทักษะในการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ

3. คณะกรรมการการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ตัดสินจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสมาคม ZNA จำนวน 3 คน โดยมีหัวหน้าผู้ตัดสินเป็น ZNA Certified Judge
Trainee judges จำนวน 6 คน

4. คณะผู้จัดการประกวด
ประธานจัดงาน: รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (TKKG) โทร. 089-8406148
ประธานร่วม: รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา (มทส.) โทร. 081-7521642

5. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 6 สิงหาคม 2554 รวม 1 วัน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร. สันติ แม้นศิริ (ประธาน TKKG)
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 089-8406148 (มือถือ); e-mails: Thai-koikeeper@hotmail.com; santimaensiri@g.sut.ac.th


โปรแกรมการประกวด

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554
18.00-24.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 55bu, 65bu, 75bu, และ 85bu ลงบ่อ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
08.00-10.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 18bu, 25bu, 35bu, และ 45bu
09.30-10.00 น. ประชุมกรรมการตัดสินที่งานประกวด
10.00-13.00 น. ตัดสินปลา
13.00-14.00 น. พักเที่ยง
14.00-14.30 น. พิธีเปิดงาน
14.30-16.00 น. เปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชม
16.00-17.30 น. พิธีปิดงานและมอบรางวัล
17.30-18.30 น. ขนย้ายปลากลับ
19.00-21.00 น. งานเลี้ยง

ประเภทของการประกวด : European Style Show

สายพันธุ์ของปลาแฟนซีคาร์พที่ประกวด แบ่งเป็น 9 สายพันธุ์

1. KOHAKU (โคฮากุ)
2. TAISHO SANSHOKU (ซังเก้)
3. SHOWA SANSHOKU (โชว่า)
4. UTSURIMONO (อุสซุริโมโน) และ BEKKO (เบคโกะ)
5. TANCHO (ตันโจ)
6. KOROMO (โกโรโมะ), GOSHIKI (โงวชิกิ), ASAGI (อาซากิ), และ SHUSUI (ซูซุย)
7. HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน)
8. HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ อุจิริโมโน) และ HIKARI MOYOMONO (ฮิการิ โมโยโมโน)
9. KAWARIMONO (คาวาริโมโน)

ขนาดปลาคาร์พที่ส่งเข้าประกวด และค่าสมัคร
ประกวด ทุกๆ 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ 18 bu – 85 bu

1) 18 Bu < 18 cm 300 บาท พร้อมถุง
2) 25 Bu > 19-25 cm 300 บาท พร้อมถุง
3) 35 Bu > 26-35 cm 500 บาท พร้อมถุง
4) 45 Bu > 36-45 cm 500 บาท พร้อมถุง
5) 55 Bu > 46-55 cm 700 บาท
6) 65 Bu > 56-65 cm 700 บาท
7) 75 Bu > 66-75 cm 900 บาท
8) 85 Bu > 75 cm 900 บาท

ลักษณะปลาที่ไม่ได้รับการตัดสิน มีดังนี้

1. ครีบถูกตัดและตกแต่ง
2. ปลาป่วยเป็นโรคติดต่อและร้ายแรง
3. ส่งผิดประเภท
4. ผิดขนาดตามที่กำหนด
ค่าเช่าบ่อ ใบละ 1,000 บาท (ปลาขนาดตั้งแต่ 55 Bu – 85 Bu ทุกตัวตัดสินในบ่อ)
บ่อยางขนาด 2 เมตร จุปลา SIZE 5 – 6 ได้ไม่เกิน 4 ตัว
บ่อยางขนาด 2 เมตร จุปลา SIZE 7 – 8 ได้ไม่เกิน 2 ตัว

สถานที่รับสมัครและผู้ติดต่อ

1. Yamakoshi Thailand ติดต่อ คุณลิม 081-8127128 หรือคุณต้น 081-4039503
2. ชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น อาคารตลาดนัดปลาสวยงาม ประมงจังหวัดขอนแก่น ติดต่อ คุณเต้ย 087-2227161
3. เฮียซ้ง หลักสี่ 081-8461048
4. โคราช แกละ/สันติ 089-8406148

วันรับสมัครและจองบ่อยาง
วันที่ 17 ถึง 30 กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินเป็นสิทธิ์ขาดจากคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครปลาที่ประกวดตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครปลาประกวดในวันจัดงาน
3. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปลาที่เข้าประกวดทั้งหมดในระหว่างการจัดงาน แต่จะดูแลให้เป็นอย่างดีที่สุด

ถ้วยรางวัล ทั้งหมด 97 ใบ

(1) Grand. Champion 1 ใบ
(2) Superior. Champion 1 ใบ
(3) Mature. Champion. 1 ใบ
(4) Adult. Champion. 1 ใบ
(5) Young. Champion. 1 ใบ
(6) Baby Champion 1 ใบ
(7) Jumbo Champion A 1 ใบ
(8) Jumbo Champion B 1 ใบ
(9) Best in size. 8 ใบ
(10) Best in variety. 9 ใบ
(11) 1st place 72 ใบ
(12) 2nd place (ประกาศณียบัตร) 72 ใบ
(13) 3rd place (ประกาศณียบัตร) 72 ใบ

หมายเหตุ
(1)-(8) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ขอผ่านทาง มทส.)
(9)-(10) ถ้วยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

แจ้งเพื่อเก็บขึ้นกระทู้พิเศษ คลิ๊กที่นี่แจ้งเพื่อนำขึ้นกระทู้พิเศษ

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
       ผังงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554
"84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย"

โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://web.sut.ac.th/sutnew/kaset54/>

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

Suksant จาก แซม 49.49.49.208 เสาร์, 9/7/2554 เวลา : 21:19  IP : 49.49.49.208   

edit แก้ไขคำตอบ   delete ลบคำตอบ 614

      

คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  website รองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการของ PC Tablet SmartPhone ทุกระบบสามารถโพสข้อความและรูปภาพได้โดยไม่ต้องย่อไฟล์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ website WeekendHobby.Com สมาชิก เท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ได้ครับ
Login Click ที่นี่
สมัครสมาชิก Click ที่นี่loading...
Since 22, Feb 2001 hit counter View My Stats  Truehits.net      วันจันทร์,27 พฤษภาคม 2562 (Online 1183 คน)